Translate

zaterdag 7 januari 2012

Wijheid achter de schepping van de duivel

Wijsheid achter de schepping van de duivel
De duivel is de bron van al het kwaad en al onze zonden. Hij leidt de mensen naar de vernietiging in zowel dit leven als in het hiernamaals. Hij plant zijn vlag neer op eender welk moment en eender welke plaats, terwijl hij de mensen oproept tot kafir en ongehoorzaamheid aan de meest Barmhartige toont. Zit er dan enige wijsheid achter deze schepping? Zo ja, wat is die wijsheid dan? 


Ibn Al-Qayyem, rahimohollah, zijn antwoord op deze vraag luidt als volgt:

''Achter de schepping van Iblies en zijn trawanten schuilt een wijsheid, die alleen Allah volledig kan bevatten.''
[Shifaa Al-'Aliel, p.322]

Enige redenen voor de schepping van de duivel:

1. De perfectionering van totale overgave aan Allah, door het bestrijden van shaytaan en zijn volgelingen.
 
Allah Zijn awliyaa zijn in staat om hun niveau van oeboediyyah te perfectioneren. Zij doen dit niet alleen door Allah Zijn vijanden te bestrijden, maar ook door zich te verzetten en hen te dwarsbomen omwille van Allah. Zij irriteren deze vijand mateloos elke keer zij hun toevlucht bij Allah zoeken of zich tot Hem wenden als bescherming tegen zijn duivelse plannen. Oneindig veel voordelen zijn het resultaat hiervan, zowel in dit leven als in het hiernamaals. In dit geval kan het één niet zonder het ander. Want zou hij niet hebben bestaan, dan hadden we ook niet van die voordelen kunnen profiteren.

2. De mens die zich zorgen baart om zijn zonden

Een ander gevolg van zijn schepping is dat de engelen en de mensen angst hebben om in zonde te vallen, nadat zij getuigen waren van de toestand van Iblies. Er is een spreekwoord dat luidt: 'Wie hoog klimt, valt laag.' Dit was absoluut van toepassing op Iblies nadat hij van een engelachtig niveau werd gedegradeerd tot een duivels niveau. Nadat zij dit gebeuren hebben aanschouwd werd hun angst gevoed, en alsmaar sterker en vollediger. Het lijdt geen twijfel dat dit voorval de nederigheid, onderwerping en vrees van de engelen ten opzichte van Allah enkel heeft versterkt. We kunnen dit vergelijken met de onderdanen van een koning, die hulpeloos moeten toekijken hoe dat één van hun medeonderdanen een ondraaglijke vernedering moet ondergaan. Zonder twijfel zal hun vrees en waakzaamheid sterk groeien, nadat zij getuigen waren van dit leed.

3. Allah heeft van hem een les gemaakt voor hen die nadenken

Allah heeft van hem een les gemaakt voor hen die zich op een onredelijke manier verzetten tegen zijn bevelen. Zij voelen zich te trots om Hem te gehoorzamen, en volharden in hun zonden. Op dezelfde manier stelde Allah de aartsvader tot voorbeeld voor degenen die toch doen wat Hij heeft verboden of ongehoorzaam zijn aan zijn bevelen. Daarop had hij Adam berouw en spijt voor zijn zonde, waarna hij zich in berouw tot zijn Heer wendde. Dus zowel de vader van de djinn als die van de mens werden door hun zonden op de proef gesteld. Allah stelt hier twee duidelijke voorbeelden: de ene vader is een les voor al diegenen die volharden in hun zonden, terwijl de andere een les is voor diegene die berouw heeft voor zijn zonden en naar zijn Heer terugkeert. De tekenen van deze twee grote voorbeelden zijn vervuld van wijsheid en levenslessen.4. De duivel: een test en beproeving voor Allah Zijn dienaren

Hij is het middel waarmee Allah Zijn schepping test, waarmee Hij het slechte onderscheid van het goede. Allah heeft de mens uit aarde geschapen, waarin zowel gemak als ongemak zijn terug te vinden. Dus is het onvermijdelijk dat zij zullen tonen wat zich in de materie bevindt, waaruit zij werden geschapen. De Profeet,vrede zij met hem, heeft gezegd:

''Allah heeft Adam geschapen uit een handvol (zand) die Hij van over de hele aarde heeft (laten) verzamelen. Dus de kinderen van Adam verschillen van elkaar net zoals de aarde. (Daarom) zijn sommige rood, wit of zwart; andere zijn rustig of moeilijk; en weer andere zijn goed of slecht.'' 
Miskaat Al-Masaabieh, 1/36, nr.100

Wat er zich in het oorspronkelijke materiaal bevond, bevindt zich nog steeds in de schepping. De goddelijke wijsheid schrijft voor dat het verschijnt en zichtbaar wordt. Iblies is het middel waarmee het goede van het slechte wordt onderscheiden, net zoals ook de profeten en boodschappers middelen zijn.

En Allah zal de gelovigen niet in deze (gemende) toestand laten waarin jullie nu verkeren, totdat Hij de goeden (en de oprechte gelovigen) van de slechten (en de huichelaars) heeft onderscheiden.'
Koran 3:179

Dus Allah zond Zijn boodschappers naar de mensen die verantwoordelijk zijn voor hun daden zowel goedaardige als kwaadaardige zodat de goedaardige verenigd wordt met de goedaardige en de kwaadaardige verenigd wordt met de kwaadaardige.

De goddelijke wijsheid van Allah schrijft voor dat beide groepen door elkaar heen bestaan in 'de arena van beproevingen' (deze wereld). Maar als zij dan overgaan in de eeuwige verblijfplaats, worden zij definitief opgesplitst en ondergebracht in aparte verblijfplaatsen. Dit wijst op Allah Zijn immense wijsheid en onvoorstelbare kracht.

5. Allah Zijn totale vermogen om tegenpolen te scheppen

Een andere reden voor shaytaan zijn schepping toont aan dat het een manifestatie is van Allah Zijn vermogen om tegenpolen te creëren. Zo schiep Hij de Schepper Djibriel, vrede zij met hem, en de engelen als tegenpolen van Iblies en de duivels. Dit is één van de grootse tekenen van Zijn bekwaamheid, macht, wil en gezag. Hij schiep tegenpolen zoals de hemelen en de aarde, het licht en de duisternis, het paradijs en de hel, het water en het vuur, hitte en koude, goed en slecht.

6. De goedheid van iets wordt aangetoond door zijn tegenpool

Een van de andere redenen is dat de schepping van één ding de goedheid aantoont van zijn tegengestelde, omdat de schoonheid van iets enkel kan aangetoond worden door het contrast met zijn tegenpool. Zou het aspect lelijkheid niet bestaan, dan zouden we nooit de deugd van schoonheid appreciëren. En zou er geen armoede zijn, dan zouden we nooit de waarde van rijkdom ervaren.

7. Beproevingen zijn een manier om dankbaarheid te bereiken

Een andere wijsheid achter de schepping van shaytaan is dat Allah ervan houdt dat dankbaarheid Hem volkomen bereikt, op alle mogelijke manieren. Ongetwijfeld bereiken Zijn trouwe awliyaa een hoog niveau van dankbaarheid door middel van het bestaan van Allah Zijn vijanden; Iblies en zijn troepen waarmee zij worden beproefd. Deze testen konden nooit plaatsvinden, had Iblies niet bestaan. Hoe groot is het verschil tussen Adam, vrede zij met hem, zijn dankbaarheid in het paradijs, voordat hij daaruit werd verbannen; en zijn dankbaarheid nadat hij werd beproefd door zijn vijand? Daarna koos zijn Heer hem uit, zodat hij zich vol berouw tot Hem kon keren.


8. Zuivere onderwerping aan Allah wordt bereikt

Liefde, zich wenden tot Allah, zijn vertrouwen in Hem plaatsen, geduld en tevredenheid, enz. zijn de meest geliefde vormen van totale onderwerping aan Allah. Deze totale onderwerping kan slechts bereikt worden door djihaad en zelfopoffering aan Allah, door de liefde voor Hem te plaatsen boven al het andere. Want weert dat djihaad het hoogtepunt is van de totale onderwerping aan Allah, en dat het bij Hem de meest geliefde vorm is. Dus de schepping van Iblies en zijn trawanten helpt (de gelovige) om de totale onderwerping te bereiken. De wijsheid en de voordelen kunnen door niemand anders dan Allah worden doorgrond.

9. Het leidt tot de vertoning van Zijn tekenen en krachten

De creatie van schepselen die de tegenpolen vormen van Zijn boodschappers, en hen bovendien ontkennen en bevechten, bewijst eens te meer Zijn tekenen en het wonder van Zijn krachten. Het behoort allemaal tot de subtiliteit van Zijn schepping, waardoor deze volledig in beeld wordt gebracht. Deze tekenen bestaan omdat ze bij Hem geliefder zijn en tegelijkertijd heilzamer voor Zijn trouwe vrienden, dan dat ze er niet waren geweest. Tot deze tekenen behoren: de zondvloed, de staf en de hand van Moesa, het splijten van de zee, het fenomeen van Ibrahim, vrede zij met hen, en de immense brandstapel, en vele andere wonderbaarlijke tekenen. Allemaal tekenen en overtuigende bewijzen van Zijn kracht, kennis en wijsheid. Er moeten dus motieven zijn geweest die tot deze dingen hebben geleid. 

10. Dat Iblies uit vuur werd geschapen, is een teken op zich

Een andere reden vinden we in de samenstelling van vuur, dat niet alleen brandt en verbrandt maar ook enerzijds elementen van arrogantie en corruptie, en anderzijds stralende helderheid en licht bevat. Allah brengt er beide uit voort, net zoals de samenstelling van aarde waarin zich de huidskleuren bevinden, alsook de goede en de slechte eigenschappen zoals gemak en ongemak. Hij brengt dit allemaal voort door middel van een diepzinnige wijsheid en een immense kracht.

''Er is niets of niemand zoals Hij, en hij is de Alhorende (met betrekking tot hun woorden), de Alziende (met betrekking tot hun daden).''
Koran 42:11

11. Het is een manifestatie van Zijn namen

Tot Zijn namen behoren: Al-Khaafid Hij die in aanzien verlaagt; Ar-Raafi Hij die de waardigheid verhoogt; Al-Moe'izz Hij die eer en kracht geeft; Al-Moedzill Hij die vernedert; Al-Hakam Hij die beoordeelt; Al-'Adl de meest Rechtvaardige; Al-Moentaqim de terrechte Wreker. Deze namen behoeven situaties waarin zij tot uiting kunnen komen. Bijvoorbeeld: de namen 'Ar-Razzaaq de Voorziener' en 'Ar-Rahmaan de meest Barmhartige' krijgen enkel betekenis in combinatie met 'Ar-Rizq de voorziening' en 'Ar-Rahmah het erbarmen' dat alléén Allah toekent. Er moeten dus situaties bestaan waarin Zijn namen zich kunnen manifesteren.12. De manifestatie in de perfectie van Zijn heerschappij en alomvattendheid van Zijn controle

Een andere reden die schuilgaat achter de schepping van Iblies is de vertoning van Zijn absolute heerschappij. Dit is een zuiver teken van: Zijn universele controle, Zijn beslissingen betreffende alle niveaus van beloning en bestraffing, de verering (van de gelovigen), de vernedering (van de kafirs), gerechtigheid en zijn zegeningen. Dus weer moeten er situaties zijn waarin beloning en bestraffing, respectievelijk eerbied en vernedering met elkaar in verband kunnen staan.

13. Het bestaan van Iblies is een teken voor de perfecte aard van Allah Zijn wijsheid

Eén van Allah Zijn namen is 'Al-Hakeem de Alwijze', en wijsheid is één van Zijn eigenschappen. Zijn wijsheid schrijft voor dat alles op zijn plaats terechtkomt, een wijsheid die niets of niemand anders toekomt. Dus dit schrijft voor dat er tegenpolen moesten worden geschapen, waarvan elkeen gekenmerkt wordt door dingen die de ander niet past. Hoe zou wijsheid perfect kunnen zijn zonder een tegenpool? Het bestaan van zulke tegenpolen is onderdeel van die perfecte wijsheid, net zoals het onderdeel is van die perfecte kracht.

14. Prijs Allah voor wat Hij heeft voorkomen en onderworpen

Zijn lofprijzing is in alle opzichten perfect en compleet. Hij hoort geprezen te worden voor Zijn rechtvaardigheid en weerhouding, voor Zijn onderwerpingen en verheffingen, voor Zijn wraak en vernedering. En hetzelfde geldt ook voor Zijn gunsten en giften, voor Zijn verheffingen en eerbetuigingen. Aan Hem behoort de volledige en perfecte lofprijzing voor zowel het één als het ander. Hij prijst Zichzelf daarvoor, alsook al Zijn engelen, boodschappers, trouwe vrienden en alle mensen die rechtop zullen staan op de Dag der Opstanding. Om het even wat benodigd is om Zijn lofprijzing te vervolledigen, heeft Hij met Zijn volmaakte wijsheid in het leven geroepen. Dus vergeet niet dat alle lof alléén Hem toekomt. Daarom is het onmogelijk dat er zich een situatie kan voordoen waarin Zijn lofprijzingen of wijsheid niet zichtbaar worden.
15. Hiermee toont Allah een fractie van Zijn tolerantie en geduld

Allah houdt ervan om Zijn dienaren een voorsmaak te geven van Zijn tolerantie, geduld, behoedzaamheid, onmetelijke genade en vrijgevigheid. Dit bepaald dat Hij wezens moest scheppen die deelgenoten aan Hem toekennen, die zich tegen Zijn wijsheid kanten en er naar streven om Allah tegen te werken en kwaad te maken. En toch schenkt Hij hen alle soorten gunsten. Hij voorziet hen van voorraden, geeft hen een goede gezondheid en geeft hen de mogelijkheid om te genieten van allerlei luxe voorwerpen. Hij verhoort hun gebeden en neemt het kwaad bij hen weg. Hij behandelt hen met vriendelijkheid en zorg, in tegenstelling tot de manier waarop zij Hem bejegenen. Zij geloven niet in Hem, zij kennen Hem deelgenoten toe in hun aanbidding en daarenboven zeggen ze afschuwelijke dingen over Hem. Hoeveel wijsheid heeft Allah hierin verborgen, hoeveel lof hoort Hem wel niet toe?

Allah nadert Zijn trouwe vrienden dichterbij aan de hand van Zijn perfecte eigenschappen, zoals dit in As-Sahiehayn wordt overgeleverd waarin de profeet, vrede zij met hem, zei:

''Er is niemand geduldiger dan Allah aangaande de aantijgingen die Hij hoort. Zij kennen Hem een zoon toe, terwijl Hij hen een goede gezondheid geeft en van voorraden voorziet.''
Mishkaat Al-Masaabieh, 1/14, nr.23

Ook wordt er in de As-Sahieh overgeleverd dat de profeet, vrede zij met hem, zei:

''Allah zegt: 'De zoon van Adam heeft Mij verworpen, terwijl hij daar geen recht toe had. En hij heeft Mij bespot, maar ook daar had hij geen recht toe. Betreffende de verwerping beweert hij: 'Het is onmogelijk dat Hij mij zal doen herleven net zoals bij de eerste keer.' Maar weet dat de eerste schepping voor Mij net zo gemakkelijk is als het doen herleven. Betreffende het bespotten van Mij, beweert hij: 'Allah heeft Zichzelf een zoon genomen.' Terwijl Ik de Enige ben. De Oneindige Toeverlaat, Die niet verwekt, noch werd verwekt. En er is niets of niemand die in enig opzicht met Mij kan worden vergeleken.''
Mishkaat Al-Masaabieh, 1/14, nr.20

Ondanks deze verwerping en bespotting stuurt Hij toch voorzieningen naar hen die Hem beledigen en ongelovig zijn. Hij schenkt hen een goede gezondheid, beschermt hen en roept hen zelfs op tot Zijn paradijs. Hij aanvaardt hun berouw zodra zij berouw aan Hem tonen, en vervangt hun slechte daden door goede daden. Hij helpt hen in al hun zaken en eert hen door boodschappers te sturen, die Hij vervolgens opdraagt om hen op een vriendelijke manier aan te spreken en zachtmoedig te behandelen.

Al-Foedzayl ibn 'Ijaadz heeft gezegd: 

''Er is geen nacht waarin zich duisternis bevindt zonder dat Allah het uitroept en zegt: 'Wie is grootser in vrijgevigheid dan Ik? Mijn schepselen zijn Mij ongehoorzaam, maar toch houd ik toezicht over hen in hun bedden alsof zij Mij niet ongehoorzaam zijn. Ik bescherm hen voortdurend alsof ze niet hebben gezondigd. Ik schenk de ongehoorzame en de zondaar overvloedig (van Mijn gunsten). Is er dan iemand die Mij aanroept, zonder dat Ik hem beantwoord? Is er dan iemand die Mij vraagt, zonder dat Ik hem geef?''

Ik ben de meest Vrijgevige en van Mij komt vrijgevigheid. Ik ben de meest Zachtmoedige en van Mij komt zachtmoedigheid. Het is vanwege Mijn vrijgevigheid dat Ik Mijn dienaren geef waar ze Mij om vragen en (zelfs) waar ze Mij niet om vragen. Het is vanwege Mijn vrijgevigheid dat Ik de berouwvolle geef, alsof hij Mij nooit ongehoorzaam is geweest. Dus naar waar kan Mijn schepping van Mij wegvluchten? Waar zal de ongehoorzame een toevluchtsoord vinden, dan bij Mij?'

In overeenstemming met een verslag, zegt Allah: ''Ik en de mensen en de djinn zijn in een serieuze zaak verwikkeld: Ik heb hen geschapen en (toch) aanbidden zij anderen dan Mij. Ik schenk hen de voorzieningen en (toch) bedanken zij iemand anders dan Mij.''

In een goed verslag wordt het volgende vermeld: ''O zoon van Adam, jij bent niet rechtvaardig geweest tegenover Mij. Mijn zegeningen dalen neer tot jou en jouw slechte daden stijgen op naar Mij. Terwijl Ik jouw liefde probeer te veroveren door jou gunsten te sturen hoewel Ik geen behoefte heb aan jou probeer jij Mijn haat te verwerven door Mij ongehoorzaam te zijn. Dit terwijl jij grote behoefte hebt aan Mij en de edele engelen voortdurend jouw slechte daden aan Mij voorleggen.''

In een sahieh hadieth wordt vermeld:
''Als jullie niet zouden zondigen, dan zou Allah jullie (van de aardbodem) wegvagen en vervangen door een volk dat wel zou zondigen. Zodoende zouden zij (nederig) om Mijn vergiffenis vragen, zodat Ik hen kan vergeven.''

16. De schepping werd gecreëerd zodat Zijn namen en eigenschappen zich op haar manifesteren en beïnvloeden

Vanwege Allah Zijn onvoorwaardelijke liefde voor Zijn namen en eigenschappen, en opdat Hij wordt geprijsd en Zijn wijsheid wordt getoond, heeft Hij wezens moeten creëren waarop de bepaling en de invloed van Zijn namen en eigenschappen zich zouden manifesteren. Omdat Hij ervan houdt om te vergeven, heeft Hij mensen geschapen die Hij kan vergeven, aan wie Hij Zijn verdraagzaamheid en geduld kan tonen. En in plaats van Zich te haasten om hen te bestraffen, geeft Hij hen liever hoop en uitstel.

Vanwege Zijn liefde voor Zijn rechtvaardigheid en wijsheid, schiep Hij degenen waarmee Hij deze rechtvaardigheid en wijsheid kan aantonen. En vanwege Zijn liefde voor vrijgevigheid en vriendelijkheid, schiep Hij degenen die Hem tegenwerken en ongehoorzaam zijn, terwijl Hij hen vergeeft en aardig behandelt. Was het niet omwille van deze schepping die allerlei ongehoorzaamheden en overtredingen zou begaan, dan zouden deze wijsheid en invloeden keer en keer verloren zijn gegaan. Gezegend is Allah, de Heer van de werelden en de meest Rechtvaardige Rechter, de Bezitter van oneindige wijsheid en veelomvattende zegeningen. Zijn wijsheid reikt even ver als de grootte van Zijn kracht. Daarenboven bezit Hij over alles een buitengewone wijsheid, net zoals Zijn enorme kracht en leiding in alle dingen zijn waar te nemen.

 Aantal filmpjes:Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...