Translate

donderdag 5 januari 2012

Plichten van de Engelen

Plichten van de Engelen

De engelen hebben plichten. Elk van hen heeft een plicht waarmee hij toevertrouwd is, en hij wacht er niet mee om het uit te voeren, maar hij voert het uit door naar Allah’s order te handelen en hij ongehoorzaamt Hem niet. Allah zegt:

''gij die gelooft, redt u zelf en uw gezinnen van het Vuur, welks brandstof mensen en stenen zijn, waarover engelen zijn, hard en streng, die Allah niet ongehoorzaam zijn in hetgeen Hij hun beveelt, en volvoeren wat hun wordt geboden.''

(Surah at-Tahreem: 6) Enkele van hun plichten:

Ten eerste:
Degenen die het Hellevuur verzorgen. Ze staan bekend als de Bewakers van de Hel, wat betekent, degenen die toevertrouwd zijn met het hellevuur en met het martelen van zijn inwoners.

Ten tweede:
Onder hen zijn engelen die toevertrouwd zijn met het dragen van de troon van Allah, aangezien Hij zegt: 

''Zij, die de Troon dragen en zij die er omheen staan verheerlijken hun Heer met de lof die Hem toekomt en zij geloven in Hem en vragen vergiffenis voor de gelovigen, zeggende: "Onze Heer, Gij omvat alle dingen in Uw barmhartigheid en kennis. Vergeef daarom hen die berouw tonen en Uw weg volgen; en behoed hen voor de straf der hel.''
(Surah al-mumien; 7) 

En Allah zegt:

''En op die Dag zullen acht engelen de troon van uw Heer boven zich houden.''
(Surah al-Haaqah: 17) 

Het aantal Engelen die de troon zullen dragen:

De engelen die de troon dragen zijn er vier. Dan zal hun aantal op de dag des Oordeels toenemen tot acht. De Troon van Allah is het grootste van Zijn scheppingen, die door acht engelen gedragen zal worden op de Dag des Oordeels. Dit laat zien dat ze inderdaad machtig zijn, aangezien ze deze Troon dragen, welke de grootste en geweldigste van Allahs scheppingen is. Dit laat hun geweldige kracht zien.

Ten derde: Onder hen zijn de engelen die toevertrouwd zijn met openbaring. Allah zegt:

''Hij zendt door Zijn gebod engelen met een Openbaring neder tot wie van Zijn dienaren Hij wil (zeggende): "Waarschuwt, dat er buiten Mij geen God is, vreest daarom Mij alleen." 
(Surah an-Nahl; 2)

Het woord Rooh in deze ayah betekent openbaring. Het wordt Rooh genoemd omdat het de openbaring is die leven in de harten brengt, zoals de regen leven op aarde brengt. In de zelfde zin is het de geschapen Rooh (geest) die leven brengt in de lichamen van mensen en dieren.

Rooh kan ook staan voor de Koran, aangezien Allah zegt: 

''Zo hebben Wij u (Rooh) de Koran in het Arabisch geopenbaard.''
(Surah 42;7)

Rooh staat hier voor de Koran, aangezien het datgene is dat leven in de harten brengt van de gelovigen, net zoals op de aarde leven wordt gebracht door de regen. Dat is ook het geval met de harten van de gelovigen – er wordt leven in gebracht door de Koran.
Het woord Rooh wordt ook gebruikt om naar Jibreel te verwijzen, wie de grootste, meest geërde en vrome is van alle engelen. Hij is degene die de Koran heeft gebracht van Allah naar Mohammed, aangezien Allah zegt: 

''De Heilige Geest (Gabriël) heeft het nedergebracht. In uw hart, opdat gij de waarschuwer moogt zijn. In duidelijke Arabische taal.''
(Koran 26; 193-195)

Dus Jibreel bracht de Koran naar het hart van de Profeet saw, en hij deelde het op zijn buurt mede aan zijn Ummah. In een andere ayah zegt Allah:

Zeg: "De Geest van heiligheid heeft het van uw Heer met waarheid nedergebracht, opdat Hij degenen die geloven, moge versterken en als leiding en blijde tijding voor hen die zich onderwerpen."  
(Surah an-Nahl; 102)

Dit verwijst naar de engel jibreel – hij is de heilige geest. 

Vierde: Er zijn engelen die toevertrouwd zijn met andere plichten.

1. Mikaa’eel; Hij is verantwoordelijk voor de regendruppels die uit de hemel vallen. Hij verspreid ze en hij zorgt ervoor dat de regen neervaalt waar Allah het opdraagt. 


2. Israafeel; is verantwoordelijk voor het blazen van de Trompet. Dit zal op het moment zijn dat Allah zijn schepselen uit de graven wil doen opstaan. De lichamen zullen uit de graven gebracht worden en opnieuw verzameld worden. Dan is het enige wat overblijft de ziel. Het is op dit punt dat Israafeel zijn hoorn zal blazen, op het bevel van Allah, en de zielen zullen naar hun respectievelijke lichamen gaan, waaruit zij zijn gekomen en opgestegen zijn vanuit hun graven. Dan zullen ze lopen naar waar Allah hen opdraagt te gaan. Allah zegt:

''De Dag waarop zij zich uit hun graven zullen haasten alsof zij zich naar een bepaald doel spoeden.'' 
(Surah al-Ma’aarij; 43) 

En Allah zegt:

''Dan zullen zij met nedergeslagen ogen uit hun graven komen als verstrooide sprinkhanen, Zich naar de omroeper haastend. De ongelovigen zullen zeggen "Dit is een moeilijke dag." 
(Surah al-Qamar; 7-8) 

Dit zijn de drie engelen die verantwoordelijk zijn voor leven. Jibreel is verantwoordelijk voor het brengen van de openbaring, wat leven brengt in de harten. Mikaa’eel is verantwoordelijk voor de regendruppels, wat leven brengt aan de aarde na zijn dood. Israafeel is verantwoordelijk voor het blazen van de trompet, wat leven zal brengen aan de lichamen (op de Dag des Oordeels). Dit is waarom de Profeet saw  toen hij op wou staan voor een gebed gedurende de nacht, na het zeggen van de opening Takbeer, hij saw in zijn opening de smeekbede zei: “O Allah! God van Jibreel, Mikaa’eel en Israafeel, Oprichter van de hemelen en de aarde…”

Dit zijn de grootste engelen, wegens de belangrijkheid van hun plichten.

Vijfde:
Er zijn ook engelen die toevertrouwd zijn met de foetussen in de baarmoeders van moeders. Dit is overleverd in de Hadeeth van Ibn Mas’ood, waarin hij zei: “De Boodschapper van Allah saw vertelde ons – en hij is de waarheidsgetrouwe die wordt geloofd – zeggende: ‘waarlijk, de schepping van ieder van jullie is samengebracht in zijn moeder’s baarmoeder voor veertig dagen in de vorm van een zaad, dan is hij een klonter bloed voor dezelfde periode, dan een stuk vlees voor dezelfde periode. Dan wordt een engel naar hem toegestuurd die opgedragen is met vier taken – om zijn manier van broodwinning op te schrijven, zijn levensduur, zijn daden, en of hij gelukkig of ongelukkig zal zijn.”
Allah stuurt zijn engel om deze grootse en belangrijke taak te laten uitvoeren. 
Zesde: Er zijn engelen die toevertrouwd zijn met het nemen van de zielen wanneer de voorgeschreven tijd over is. Er is een engel des Doods (Malak-ul-Mawt) waarover Allah zegt:

Zeg: "De doodsengel, aan wie gij toevertrouwd zijt, zal uw ziel nemen; dan zult gij tot uw Heer worden teruggebracht." 
(Surah as-Sajdah; 11)

De Engel des doods heeft assistenten die hem zullen helpen, aangezien Allah zegt:

''Hij is oppermachtig over Zijn dienaren en Hij zendt bewakers over u, totdat, wanneer de dood tot een uwer komt, Onze boodschappers (de Engel des Doods en zijn assistenten) zijn ziel wegnemen; zij falen daarin niet. Dan worden zij tot Allah, hun ware Heer teruggebracht. Voorzeker, de beslissing ligt in Zijn handen; en Hij verrekent het snelst." 
(Surah Al-An’aam; 61-62) 


''Dus het wegnemen van de ziel op het moment van de dood wordt toegeschreven aan de engelen, aan de Engel des Doods en ook aan Allah.
Allah neemt de zielen van de mensen op wanneer zij sterven…'' 
(Surah az-Zumar; 42)

Dood wordt hier toegeschreven aan Allah want Hij is degene die het opdraagt om plaats te vinden (de dood). Het wordt ook toegeschreven aan de engelen omdat zij degenen zijn wie het fysiek uitvoeren door de ziel te nemen en het uit het lichaam van de mens te leiden totdat het zijn hals bereikt. En het wordt ook toegeschreven aan de engel des Doods: Zeg: "De doodsengel, aan wie gij toevertrouwd zijt, zal uw ziel nemen; - want hij is degene de opgedragen is de zielen te nemen nadat ze opgepakt worden in hun laatste stadium (van dood). 

Zevende: Er zijn ook engelen die opgedragen zijn de daden van de zonen van Adam (de mensen) te noteren, zoals in de Hadith staat: Jullie worden voortdurend bezocht door engelen, ‘s nachts en overdag.  Allah zegt:

''Maar voorzeker er zijn bewakers over u. Eerwaarde schrijvers, Die weten wat gij doet.''
(Surah al-Infitaar, 10-12)

Elk mens heeft twee engelen bij zich:

Elk mens onder ons heeft twee engelen die verantwoordelijk voor hem zijn – een engel aan zijn rechterzijde die zijn goede daden opschrijft en een andere op zijn linkerzijde die zijn slechte daden opschrijft. Allah zegt:

”Wanneer de twee ontvangers ontvangen (het noteren van zijn daden) van zijn rechterkant en zijn linkerkant, zittend. Geen woord brengt hij uit, behalve dat er een waker bij hem is (om het te noteren).”
(Surah Qaaf: 17-18) 

Deze bewakende engelen vergezellen een mans of hij nu op een reis is of thuis zit – ze zijn op elk moment en onder alle omstandigheden bij hem – gedurende zijn gebed, terwijl hij zich ter aarde werpt, etc. – ze vergezellen hem en laten hem niet alleen, behalve onder specifieke omstandigheden, zoals wanneer iemand zich ontlast (in de badkamer). Dus deze engelen noteren zijn uitspraken en zijn daden. 

Acht: Er zijn ook engelen die verantwoordelijk zijn voor het beschermen van mensen tegen gevaar.  Een mens is van zins om elke dag in gevaren te lopen. Maar Allah vertrouwt engelen deze bewaking en bescherming gedurende zijn leven toe, welke Allah voor hem heeft bepaald. Deze aarde, waar een mens elke dag op loopt, bevat vele gevaren. Er zijn wilde beesten, slangen, schorpioenen, om maar te zwijgen over overtreders onder de mensen – vijanden en onderdrukkers. Maar Allah heeft deze engelen om de mens geplaatst. Allah zegt:

“Er zijn voor hem (de Boodschapper) bewakers (engelen) voor en achter hem; zij bewaken hem door het gebod van Allah.” 
(Surah ar-Ra’ad: 11)

Daarom, zo lang als Allah heeft opgedragen dat dit individu beschermt zal worden tegen kwaad, zullen de engelen hem beschermen en bewaken, en geen mens zal hem kwaad kunnen doen. Maar wanneer Allah wenst om een einde te brengen aan zijn voorgeschreven tijd, verwijdert Hij hen van hem – één van voor hem en één van achter hem. “Voorzeker, Allah verandert de toestand van een volk niet voordat zij hetgeen in hun hart is veranderen. En wanneer Allah een volk wenst te straffen, is er geen afwenden mogelijk, noch hebben zij een helper naast Hem.
”(Surah ar-Ra’ad: 11)
 
Dus als Allah’s goddelijke bepaling voorbij is en Hij wenst om een einde te maken aan deze persoon, verwijderen de engelen die hem voortdurend omringen zich van hem omdat ze niet terughouden van het uitvoeren van Zijn bevel. Dit zijn de engelen die voorturend een mens omringen.

Negende: Er zijn ook engelen die verantwoordelijkheden hebben in dit universum waar alleen Allah kennis van heeft. Er zijn engelen die toevertrouwd zijn met de dagen. Er zijn engelen verantwoordelijk voor de wind en er zijn engelen toevertrouwd met het uitvoeren van vele andere plichten.

Alle gebeurtenissen die plaatsvinden in het universum en welke die voortdurend gebeuren op een dagelijkse basis zijn Alleen wanneer Allah dat voorschrijft. Wat betreft de engelen, zij voeren elke taak die Allah hen geeft om uit te voeren uit. 
De verplichting in het geloven in de Engelen en al hun plichten:

Er zijn engelen die Allah een naam heeft gegeven, zoals Jibreel, Mikaa’eel, Israafeel en Maalik, de verzorger van de Hel. Allah zegt:

“En zij zullen schreeuwen: "O, Malik, laat uw Heer een einde aan ons maken." Deze zal antwoorden: "Gij moet blijven." 
(Surah az-Zukhruf: 77)

En er zijn andere engelen die Allah voor ons geen naam heeft gegeven. Maar we geloven in alle engelen, degenen wiens namen we weten en degenen wiens naam we niet weten. En we geloven in de plichten en de taken die zij uitvoeren uit opdracht van Allah. 

Verschil tussen de daden van de Engelen en de daden van Duivels:

Eerste: De engelen aanbidden de roem van hun God en vragen vergeving voor degenen op aarde. Dus zij zijn de meest rechtvaardigen van de schepselen jegens de kinderen van Aadam, terwijl de duivels de meest valse schepselen zijn tegen de kinderen van Aadam. Dit is aangezien de Duivel heeft gezworen om te misleiden, en de kinderen van Aadam zo veel mogelijk te ruïneren. Allah zegt:

“Voorzeker, Wij hebben de duivelen vrienden gemaakt voor hen, die niet geloven.” 
(Surah al-A’raaf: 27)

Tweede: De engelen bevelen de dienaren tot goed, terwijl de duivels hen opjutten en bevelen om kwaad te doen. 

”En wie zich van de aanbidding van de Barmhartige afkeert, achter hem zetten Wij een satan, die zijn metgezel wordt.”
(Surah Az-Zukhruf: 36)

Dus degene die zich afkeert van de Heilige Koran, straft Allah door een duivel aan hem toe te wijzen die zal dienen als zijn metgezel. Allah zegt:

“En voorwaar, deze leidt hem van de rechte weg af, en toch denkt hij dat hij juist geleid wordt. Wanneer zo iemand bij Ons komt, zegt hij tegen zijn metgezel: "O, ware er tussen u en mij een afstand van het Oosten naar het Westen geweest. Wat is dit een boze metgezel!" 
(Surah Az-Zukhruf: 37-38)

Dus daarom beschermt niets een mens tegen de Duivel, behalve de Herinnering van Allah. 

Derde: De Herinnering van Allah verwijdert de duivels van een mens en laat de engelen dicht bij hem komen. Dit is waarom de Duivel ‘Al-Waswaas-ul-Khannaas’wordt genoemd; De fluisteraar van kwaad in de harten van de mensenheid die vertrekt wanneer iemand Allah herinnert. Dus wanneer iemand de Herinnering van Allah stopt, komt de Duivel naar hem toe, maar wanneer hij Allah herinnert, omringen de engelen hem, zoals wordt vermeld in de Hadeeth: “Geen groep mensen komen samen in een van de Huizen van Allah om het Boek van Allah te lezen en het voor zichzelf  te studeren zonder dat rust op hen neerdaalt, genade hen omringt, de engelen omringen hen en Allah noemt hen tot degenen kort bij Hem. 

 

1 opmerking:

  1. slam is een gewelddadige religieuze-politieke-culturele ideologie, die het hele leven van de burger raakt en bepaalt,waarin God slechts een bijrol speelt.Ongeveer 67% van de Koran die geschreven werd in Mekka gaat over de ongelovigen of politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Rond 20% van Bukhari’s Hadith gaat over jihad en politiek. Religie is dus het kleinste deel van de Islamitische grondteksten.Deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen...De kennis van de meeste moslims over de ISLAM beperkt zich tot hetgeen ze gehoord hebben en tot de zeer summiere informatie die ze meegekregen hebben in de lessen islam. Het beperkt zich daarbij dus tot hetgeen men hen heeft willen zeggen. Moslims herhalen de paar koranverzen of overleveringen van Mohammed die zij ingelepeld gekregen hebben als papegaaien, zonder enig besef te hebben van het hele verhaal en de context waarin die verzen of overleveringen passen... „Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun politieke godsdienstige systeem. Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de Islam hun leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de Islam gelooft, moet gedood worden,”zegt ex moslima Wafa Sultan(een Amerikaanse psychiater van Syrische afkomst)...Moslims, bevrijd uzelf en verlaat de ISLAM!..Mustafa Kemal Atatürk, politicus en grondlegger van de republiek Turkije zei:“Islam – deze onbegrijpelijke theologie van een immorele Bedoeïen, is een rottend kadaver, dat ons lichaam vergiftigt”…

    BeantwoordenVerwijderen

Laat een reactie achter ...