Translate

maandag 30 april 2012

Het geloven in het bestaan van Allah

Het geloven in het bestaan van Allah
Als ons wordt gevraagd naar bewijzen voor het bestaan van Allah, dan antwoorden wij: Het bewijs kan men vinden met behulp van de volgende zaken:

  • De ratio


  • De waarneming


  • De natuurlijke aanleg


  • Het geloof

Wij hebben het geloof als laatste genoemd omdat dit soort discussies vaak gehouden worden met mensen die niet geloven.

zondag 29 april 2012

Takfier is een voorrecht van Allah

Takfier is een voorrecht van AllahHet tot ongelovige of zondaar verklaren van iemand is een Islamitisch Wetsoordeel en is voorbehouden aan Allah, de Verhevene, en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Het is niet gepast voor iemand om een ander grondslagloos uit begeerte te verketteren. Ook kan niet overgegaan worden tot zo’n oordeel zonder dat een persoon met een daad of uitspraak komt die hiertoe aanleiding geeft.

zaterdag 28 april 2012

Shaytaan, de grote verleider

Shaytaan, de grote verleider
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Voorts,

Toen Iblies weigerde voor Aadam te prosterneren, stuurde Allah hem uit het Paradijs en vervloekte hem tot de Dag der Opstanding. Allah zei tegen hem (interpretatie van de betekenis):
 
“Ga dan weg uit haar (het Paradijs): waarlijk, jij bent een verworpene. En voorwaar, op jou rust Mijn vervloeking, tot de Dag des Oordeels.”

(Soerat Saad: 77-78)

vrijdag 27 april 2012

De Handen van Allah

De Handen van AllahAllah de, Verhevene, zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“Hij (Allah) zei: ,,O Iblies, wat heeft jou ervan weerhouden om te prosterneren voor datgene wat Ik met Mijn beide Handen (Adam) heb geschapen? Ben jij (thans) hoogmoedig, of behoorde jij (al eerder) tot de hooghartigen?”
(soerat Saad: 75)


donderdag 26 april 2012

Een waarschuwing tegen tovenarij en kwakzalverij

Een waarschuwing tegen tovenarij en kwakzalverij

O moslims, vreest Allah, de Verhevene en klampt jullie vast aan de Eenheid van Allah en waakt voor datgene wat hier haaks op staat. Dit omdat de overtuiging van de moslim niet correct bevonden kan worden, behalve als deze vrij is van alle vormen van veelgodendom. Zo zegt Allah, de Verhevene:

“En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei:) ,,Aanbidt Allah en houdt afstand van de Taaghoet.”                              
(Soerat an-Nahl: 36)

woensdag 25 april 2012

Wie aanbidden de Moslims?

Wie aanbidden de Moslims?Het antwoord op deze belangrijke vraag is te vinden in de Heilige Koran. De Koran is het Boek van de Islam dat door Allah is geopenbaard aan Zijn Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem). Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
 
“Dat is Allah, jullie Heer! Er is geen god dan Hij, Schepper van alles: aanbidt Hem dus. En Hij is over alle zaken waakzaam.”

(Soerat al-Ancaam: 102)

dinsdag 24 april 2012

Het bewijs dat Allah in het bezit is van handen

Het bewijs dat Allah in het bezit is van handen
Alle lof zij Allah, de Heer van de werelden en vrede en zegeningen zij met onze profeet Mohammed.

Binnen de islamitische geloofsleer zijn er diverse verzen en overleveringen te vinden, die aantonen dat Allah wel degelijk handen heeft. Zo zegt Allah in de Koran (interpretatie van de betekenis):

maandag 23 april 2012

De wonderen van de Profeet (vrede zij met hem)

De wonderen van de Profeet (vrede zij met hem)

Allah, de Verhevene, heeft middels de Profeet (vrede zij met hem) verbazingwekkende wonderen en duidelijke tekenen getoond. Als iemand die zoekend is naar de waarheid deze wonderen bestudeerd zal hij erachter komen dat dit aantoont dat de Profeet (vrede zij met hem) werkelijk de Boodschapper van Allah is. Sommige geleerden hebben deze wonderen geprobeerd te tellen en kwamen op een aantal van ongeveer duizend wonderen. Hier zijn vele boeken over geschreven en de geleerden van de verschillende Islamitische studies hebben uitvoerig uitleg over gegeven.

zondag 22 april 2012

De uitspraken van de grote geleerden over de Eigenschappen van Allah

De uitspraken van de grote geleerden over de Eigenschappen van Allah


   
Hier volgt een samenvatting van de vaststaande meningen van de vier grote imams omtrent de Namen en Eigenschappen van Allah. Ik vraag Allah om de intentie achter dit werk onvermengd te laten zijn en ons te leiden naar het rechte pad.

De schepping van Aadam en Hawaa' (deel 2)

De schepping van Aadam en Hawaa’ (deel 2)Nadat Allah Aadam (vrede zij met hem) had geschapen, leerde Hij hem de namen van alle zaken. Daarna toonde Allah al deze zaken aan de Engelen en vroeg of zij bekend waren met de namen hiervan. Toen zij aangaven hiermee niet bekend te zijn, droeg Allah Aadam op deze dingen bij hun naam te noemen. Hieruit kunnen wij opmaken dat Aadam enig voordeel geniet in vergelijking met de rest van de schepselen, namelijk het voordeel van kennis. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

zaterdag 21 april 2012

De schepping van Aadam en Hawaa’ (deel 1)

De schepping van Aadam en Hawaa’ (deel 1)
Aadam (vrede zij met hem) is de vader van de gehele mensheid. en heeft zijn naam te danken aan het feit dat hij getint (aadam) van huidskleur was. Er wordt ook verteld dat hij zijn naam te danken heeft aan het feit dat hij uit de buitenkant (adiem) van de aarde is geschapen.

donderdag 19 april 2012

De laatste persoon die het Paradijs zal binnentreden

De laatste persoon die het Paradijs zal binnentredencAbd Allah ibnoe Mascoed overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei:
“De laatste die het Paradijs zal binnentreden is een man die loopt (over de Siraat) en dan weer valt en dan weer door het Vuur wordt verschroeid. Als hij eenmaal aan de overkant is, draait hij zich om en zegt: ,,Verheven is Degene Die mij van jou heeft gered. Allah heeft mij zeker iets gegeven wat hij niemand van de eersten en de laatsten heeft gegeven.” Daarna werpt zich voor hem een boom op. Hij zal dan vragen: ,,O mijn Heer, breng mij dichter bij die boom zodat ik zijn schaduw kan opzoeken en van zijn water kan drinken.” Allah, de Verhevene, zal dan antwoorden: ,,O zoon van Adam, wellicht als Ik jou dit geef zul jij Mij om meer vragen?” Hij zal zeggen: ,,Nee, O Heer.” En hij belooft niets meer te vragen. En Allah, de Verhevene, zal hem dit niet kwalijk nemen aangezien hij datgene ziet wat hij niet kan weerstaan. Dan zal Hij (Allah) hem dichterbij brengen. Hij zal dan van zijn schaduw genieten en van zijn water drinken.


woensdag 18 april 2012

De bewakers van het Hellevuur

De bewakers van het Hellevuur
Over het Vuur waken Engelen. Hun verschijning is overdonderend en hun hardvochtigheid is hevig. Zij zijn hun Schepper nooit ongehoorzaam en doen datgene wat hen wordt opgedragen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, behoedt julliezelf en jullie familie voor de Hel, die als brandstof mensen en stenen heeft, waarover strenge en hardvochtige engelen (als bewakers) zijn aangesteld, die Allah niet ongehoorzaam zijn betreffende datgene wat Allah hen opdraagt en (zij) doen datgene wat hun wordt bevolen.''
(Soerat at-Tahriem: 6)

dinsdag 17 april 2012

Het gevaar van shirk en de bestraffing ervan

Het gevaar van shirk en de bestraffing ervan
Allah vergeeft de pleger van shirk niet als hij sterft en geen berouw heeft getoond. Het bewijs hiervoor zijn de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

''Waarlijk Allah vergeeft het niet dat er deelgenoten aan Hem worden toegekend en Hij vergeeft buiten dit (alles) aan wie Hij wilt.''
(Soerat an-Nisaa’: 48)


maandag 16 april 2012

De gevolgen van Laa ilaaha illAllah

De gevolgen van Laa ilaaha illAllahAls het woord ‘Laa ilaaha illAllah’ (niets of niemand heeft het recht aanbeden te worden, behalve Allah) gezegd wordt met oprechtheid vanuit het hart en er vervolgens naar dit woord geleefd wordt, dan kan het niet anders dan dat dit innerlijk en uiterlijk bewonderenswaardige gevolgen zal hebben op het individu en de samenleving.

zondag 15 april 2012

De schepping heeft Allah nodig

De schepping heeft Allah nodig
De mens is altijd op zoek naar datgene wat hem baat en wat hem bescherming biedt tegen datgene wat hem schaadt. Om dit echter te bereiken moet de mens eerst weten wat schadelijk voor hem is. Daarna moet hij weten wat goed voor hem is, zodat hij hiervan gaat houden, en hierop gaat vertrouwen. De juiste manier om dit doel te bereiken veronderstelt dat we kennis hebben over de volgende zaken:

  • Kennis over schadelijke zaken
  • Kennis over hoe wij schadelijke zaken kunnen vermijden

zaterdag 14 april 2012

De categorieën van het geloof

De categorieën van het geloofcOmar verhaalt:
“Toen wij op een dag bij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zaten, verscheen er een man voor ons met melkwitte kleding, en gitzwarte haren. Er was aan hem geen teken van het reizen af te zien en niemand van ons kende hem. Hij ging voor de Profeet zitten, plaatste zijn knieën tegen diens knieën, legde z’n handen op zijn dijen en zei: ,,O Mohammed, bericht mij over (de betekenis van) de Islam.” De Profeet antwoordde: De Islam houdt in dat je getuigt dat er geen god is dan Allah en dat Mohammed de Boodschapper is van Allah, (en) dat je het gebed onderhoudt, (en) dat je de Zakaah (armenbelasting) uitgeeft en dat je (tijdens de maand) Ramadan vast en de Hadj (bedevaart) naar het Huis (de Kacbah in Mekka) verricht, indien je daartoe in staat bent. Waarop hij zei: Je hebt juist gesproken.” Wij waren verbaasd dat hij hem (eerst iets) vroeg en (daarna zijn antwoord) goedkeurde. Daarna zei hij: Bericht mij over (de betekenis van) Imaan.” Hij (de Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: Dat je gelooft in Allah, Zijn Engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, de Laatste Dag en dat je gelooft in de voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte.” Hij zei: “Je hebt juist gesproken.” Hij zei (vervolgens): Bericht mij over (de betekenis van) Ihsaan.” Hij antwoordde: Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.’ Hij (de man) zei: Bericht mij over het (Laatste) Uur.’ (De Profeet, vrede zij met hem) antwoordde: Daarover heeft de ondervraagde niet meer kennis dan de vrager.” Toen zei hij: Vertel mij (dan) over haar tekenen.” Hij antwoordde: Dat de slavin haar meesteres zal baren en dat je ziet dat blootvoetse, naakte en behoeftige schapenhoeders wedijveren in het bouwen van hoge gebouwen.” Hierna ging hij (de man) weg en ik (cOmar) bleef enige tijd zitten. Toen zei hij (de Profeet): O cOmar, weet jij wie die vrager was?” Ik antwoordde: Allah en Zijn Boodschapper weten het het beste.” Hij zei: Dat was Djibriel, hij kwam om jullie (over) jullie geloof te leren.”
(Moeslim)


donderdag 12 april 2012

Tawhiedul-Asmaa'was-Sifaat

Tawhiedul-Asmaa'was-Sifaat
Tawhiedul-Asmaa’ was-Sifaat is de Eenheid van Allah in Zijn Namen en Eigenschappen. Deze Namen en Eigenschappen van Allah zijn niet te vergelijken met de namen en eigenschappen van Zijn schepselen. Want Allah, de Almachtige, is ver verheven boven alle tekortkomingen. Zijn schepselen zijn echter niet vrij van fouten en tekortkomingen. Allah heeft een ontelbaar aantal Namen. Hij heeft deze Namen Al asmaa’ ul-Hoesnaa  (de Schone Namen) genoemd. En Hij heeft veel Eigenschappen die allemaal goed zijn. Deze Eigenschappen worden as-Sifaatul-cOelaa (de Verheven Eigenschappen) genoemd.

woensdag 11 april 2012

Tawhiedul-Oeloehiyyah

Tawhiedul-OeloehiyyahTawhiedul-Oeloehiyyah (ook wel Tawhied ul-cIbaadah) houdt in dat alleen Allah als object van aanbidding genomen mag worden.


Zoals je weet, Allah is de Rabb en de Schepper. Alleen in Hem moeten wij onze vertrouwen stellen. Wij moeten op Zijn beloning hopen en Zijn bestraffing vrezen. Alleen Allah is de Ware God (Ilaah). Niets of niemand mag buiten Hem aanbeden worden. Het is Haram (verboden) om een daad van aanbidding zoals het gebed, vasten, de bedevaart enz. voor een ander dan Allah te verrichten. Want Allah heeft geen toestemming gegeven aan Zijn schepselen om iemand anders of iets anders te aanbidden. Allah heeft ons toch niet geschapen om anderen te aanbidden. Hoe kan je iets of iemand gaan aanbidden die niet eens kan scheppen en die zelf geschapen is. Als je dat doet, dan ben je Allah zeker niet dankbaar. Iemand die dat doet heeft het dus verdiend om niet beloond te worden voor die valse aanbidding, hij verdient het juist om gestraft te worden.

dinsdag 10 april 2012

Tawhiedur-Roeboebiyah

Tawhiedur-RoeboebiyahTawhied is de éénheid van Allah. Allah is de enige Ware God, niemand en niets lijkt op Hem. Hij is de Alhorende, Alwetende. Om een goede moslim te zijn moet je in de éénheid van Allah geloven. Doe je dat niet, dan ben je een moeshrik (veelgodenaanbidder). Er zijn drie soorten Tawhied, namelijk: Tawhiedur-Roeboebiyyah, Tawhiedul-Oeloehiyyah en Tawhiedul-Asmaa’ was-Sifaat. Deze drie soorten Tawhied zullen we één voor één uitleggen. Op deze pagina zullen we beginnen met Tawhiedur-Roeboebiyyah.

maandag 9 april 2012

Shirk in Tawhiedul-Oeloehiyyah

Shirk in Tawhiedul-Oeloehiyyah


Shirk in de aanbidding van Allah is Koefr (ongeloof) wanneer dit bewust wordt gepleegd, want het toekennen van deelgenoten aan Allah in Zijn aanbidding staat gelijk aan het loochenen van Zijn woorden en dit is grote shirk. De pleger van grote shirk wordt buiten de Islam geplaatst. Allah zegt:

zondag 8 april 2012

Shirk in Tawhiedur-Roeboebiyyah

Shirk in Tawhiedur-Roeboebiyyah
In de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) pleegden de veelgodenaanbidders onder de Arabieren geen Shirk wat betreft Tawhiedur-Roeboebiyyah, dit in tegenstelling tot veel hedendaagse moslims. Dit klinkt misschien vreemd, maar aan de hand van de volgende voorbeelden zullen wij dit verduidelijken. Daarnaast willen wij de mensen hiertegen waarschuwen.

vrijdag 6 april 2012

De omgangswijze van de Profeet met de moslimvrouwen

De omgangswijze van de Profeet met de moslimvrouwenHij (vrede zij met hem) kortte het gebed in uit mededogen met een vrouw wiens kind huilde.

Anas Ibnoe Maalik overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Ik betreed het gebed met de intentie dit lang te houden, daarna hoor ik het gehuil van een kind en besluit toch het gebed te verkorten omdat ik ervan bewust ben dat de moeder het zwaar heeft vanwege zijn gehuil.”                                                                                                    (al-Boechari en Moeslim)

donderdag 5 april 2012

De moslimvrouw: Haar positie in de Oemmah

De moslimvrouw: Haar positie in de Oemmah

   De positie van de vrouw in de Oemmah is zeer nobel en verheven en de invloed van de moslimvrouw op het leven van elke moslim is enorm. De moslimvrouw is de eerste lerares in het opbouwen van een rechtschapen gemeenschap, dit natuurlijk onder de voorwaarde dat zij de leiding volgt van de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Het vasthouden aan de Koran en de Soennah weerhoudt een persoon er immers van misleid te worden, op welk gebied dan ook, dit in tegenstelling tot alle anderen die de misleiding volgen. De moslimvrouw volgt het Pad van Allah, de Verhevene, Boodschappers en Profeten. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Ik laat jullie twee zaken achter, zolang jullie hieraan vasthouden zullen jullie niet afdwalen; Het Boek van Allah en mijn Soennah.”

woensdag 4 april 2012

Gericht aan mijn zusters

Gericht aan mijn zustersIk verontschuldig mij vooraf aan de broeders, want ik zal mij de komende minuten toespitsen op mijn zusters. Mijn woorden van vandaag richt ik aan de moslimvrouw. De reden die mij ertoe gezet heeft dit te doen, is omdat ik bang ben dat mijn moslimzuster het eeuwige geluk zal mislopen, terwijl ik weet dat haar hart vervuld is met goedheid.

dinsdag 3 april 2012

Dankbaarheid jegens het geloof

Dankbaarheid jegens het geloof


Beste zusters, stel je eens voor, je belandt met je auto ondersteboven in een kanaal. Je probeert je vervolgens uit de auto te bevrijden, maar dat blijkt niet gemakkelijk te gaan aangezien de auto deels in de modder is komen vast te zitten. Je probeert je autodeur in te trappen, je probeert het raam open te breken maar alles tevergeefs.

maandag 2 april 2012

De rol van de vrouw binnen de Islam

De rol van de vrouw binnen de Islam


Binnen de Islam heeft de vrouw een edele en verheven positie. Zij bekleedt de belangrijkste rol in het leven van iedere moslim. Zij is onze moeder. In feite is een moslima voor iedereen de eerste leraar in het bouwen van een rechtschapen maatschappij. Dit door het volgen van de Leiding van het Boek van Allah en de Soennah van Zijn Profeet (vrede zij met hem). Verwijdering hiervan brengt slechts dwaling met zich mee voor zowel mannen als vrouwen.