Translate

vrijdag 31 augustus 2012

Wijze woorden

Wijze woorden


 • Bemoei je niet met andermans zaken, tenzij die daarom vraagt

Te vaak denken we aan het gedrag van anderen en verspillen we onze tijd met negatieve gedachten die ons worden ingegeven door Sjaytaan (het kwade). De meesten van ons veroorzaken hun eigen problemen door zich steeds te mengen in andermans zaken. Daardoor ontkennen zij het bestaan van individuele verschillen, die ieder van ons juist tot een unieke persoonlijkheid maken.

donderdag 30 augustus 2012

Over het slaan van vrouwen

Over het slaan van vrouwen
   
Steeds weer laait de discussie op over het vrouwonvriendelijke karakter van de islam. Altijd wordt daarbij dezelfde koranpassage - er is er dan ook maar één - in stelling gebracht als bewijs dat de islam geweld tegen vrouwen predikt. Zelden vraagt men zich af wat de ware betekenis is van het woord dat in bijna alle koranvertalingen met slaan vertaald wordt. Hoe minder men van de islam afweet, hoe stelliger men ervan overtuigd is dat geweld en islam twee handen op één buik zijn. Vandaar dat ik het nog maar eens uitleg.


woensdag 29 augustus 2012

Feest- en gedenkdagen

Feest- en gedenkdagen
   

 • Ramadan

Maand waarin gevast word (sawm). Gedurende 29 of 30 dagen eten en drinken moslims niets tussen de dageraad en zonsondergang. Ook zorgt men ervoor gedurende de uren dat het licht is geen seksuele omgang te hebben. Iedere dag wordt het vasten gebroken met een gebed ("voor u heb ik gevast en met uw voorzieningen verbreek ik het vasten") en een rituele maaltijd (water en een vrucht).


dinsdag 28 augustus 2012

Soera Al Alaq

Soera Al Alaq
Deze soera behoort tot de eerste openbaringen aan Mohammed. De verzen 1 t/m 5 worden algemeen als eerste openbaring beschouwd, de overige verzen volgden vermoedelijk niet lang daarna.
Soera Al Alaq bevat de centrale opdracht van de islam aan de mensheid: Leer de schepping kennen, leer jezelf kennen, leer de krachten kennen die in jezelf werken.

maandag 27 augustus 2012

Wat vertelt de sjaria ons over een duurzame levenwijze?

Wat vertelt de sjaria ons over een duurzame levenwijze?

   
 • Tawhied - Taqwa - Chilafa

Het centrale uitgangspunt van de islam is tawhied, eenheid, geloof in de unieke God, die geen gelijke naast zich heeft, de Schepper van het universum. God heeft het universum als een eenheid geschapen, waarin alles met elkaar verbonden is en daarom ook alles van elkaar afhankelijk is. Wordt er ook maar één atoom vernietigd, dan heeft dat invloed op de rest van de schepping. Het evenwicht is verstoord en moet hervonden worden.

zondag 26 augustus 2012

Geen plaats voor een dubbele seksmoraal

Geen plaats voor een dubbele seksmoraal

   In naam van Allâh, de Barmhartige, de Erbarmer

Ofschoon er wat betreft seksualiteit over de hele wereld wel een dubbele moraal waar te nemen is, is die misschien nergens zo nadrukkelijk aanwezig als bij moslims. Terwijl de man zich aan geen enkele beperking hoeft te houden, wordt van de vrouw verwacht (lees: geëist) dat zij als maagd het huwelijk ingaat en er tijdens haar huwelijk ook geen buitenechtelijke relaties op nahoudt. In sommige streken van de islamitische wereld kan het vreemdgaan van de vrouw zelfs eindigen met haar dood, al dan niet goedgekeurd door de wetten van het betreffende land. De man daarentegen kan er heel vaak wel mee wegkomen - hoe onrechtvaardig dit ook moge zijn.

vrijdag 24 augustus 2012

Ethiek (adhaab / achlaq)

 Ethiek (adhaab / achlaq)
   

 • De islamitische gemeenschap is o.a. gebaseerd op de volgende waarden:


 • tauwhied (erkennen van de Eenheid van God)
 • gelijkheid (en vrijheid) van ieder individu
 • rechtvaardigheid
 • shoera (gezamenlijk overleg)

donderdag 23 augustus 2012

Economie deel 2

Economie deel 2Hieronder volgt een aantal passages uit de koran die betrekking hebben op woekerrente, het geven van bijdragen (sadaqah, zakaat) en handel drijven.


"Zij die de woeker eten, zullen niet anders opstaan (op de Laatste Dag) dan zoals opstaat hij, die de Satan omstoot door aanraking. Dat is, omdat zij zeiden: De koophandel is slechts hetzelfde als de woeker. - Maar Allah heeft de koophandel vergund gemaakt en de woeker verboden. Hij dan, tot wie een vermaning komt van zijn Heer en daardoor ermede ophoudt, voor hem is het vroeger verworvene, en zijn zaak staat aan Allah. Maar wie weer terugvalt, dat zijn de lieden van het Vuur, eeuwig-levend daarin.''
(2:275)


woensdag 22 augustus 2012

Economie deel 1

Economie deel 1

 • Werken of bedelen?

Een man uit Medina kwam bij de profeet en vroeg om hem iets te eten te geven. De profeet vroeg hem: Heb je iets in je huis? De man antwoordde: Een zadeldeken die wij soms omslaan en die wij op de vloer uitspreiden en een kan waar we water uit drinken. Breng ze maar hier, zei de profeet. De man bracht de kan en de deken en de profeet vroeg aan een paar metgezellen: Wie wil deze twee dingen kopen. Ik wil dat wel, zei iemand, voor één dirham. Een ander bood twee dirham. De profeet verkocht de dingen voor twee dirham, die hij aan de man gaf met de woorden: Koop voor één dirham eten voor je gezin en voor de andere een bijl en breng die hier. De man kwam terug met de bijl. De profeet spleet een blok hout met de bijl en zei tegen de man: Ga brandhout verzamelen en ik wil je twee weken lang niet zien. De man deed zoals hem gezegd werd en na twee weken had hij een winst van tien dirham gemaakt. Een deel van het geld gaf hij uit aan voedsel en een ander deel aan kleding. De profeet was tevreden en zei tegen de man: 

Ecologie

Ecologie

  


Allah (swt) heeft de mens aangesteld als chaliefa (rentmeester, plaatsvervanger) over de aarde met alles wat daarop en daarin is. Met andere woorden, Hij heeft de aarde aan onze zorg toevertrouwd. Daarbij past dat wij zorgvuldig met het milieu omgaan, dus zorgen voor zo min mogelijk vervuiling, zuinig zijn met energiebronnen, liefde tonen voor de planten en de dieren.

dinsdag 21 augustus 2012

Islam & andere Godsdiensten

Islam & andere Godsdiensten
Volgens de Koran is de islam niet een nieuw geloof maar een voortzetting van de religies die aan onder andere de profeten Mozes, David en Jezus zijn geopenbaard. Daarom erkennen moslims in principe ook de Thora, de Psalmen van David en het Evangelie, alleen gaan wij ervan uit dat het niet meer de oorspronkelijke geopenbaarde teksten zijn. De Koran is de afsluiting van een reeks openbaringen en geldt voor alle mensen, waar ook ter wereld en van welk ras ze ook zijn. Toch mogen moslims niemand dwingen om zich tot de islam te bekeren, want de keuze voor een religie is ieders eigen verantwoordelijkheid. Wat heeft het voor zin om te bidden als je daar niet voor honderd procent zelf voor gekozen hebt? In de Koran staat:

''Er is geen dwang in de godsdienst.''

(2:256)


maandag 20 augustus 2012

Enkele misverstanden

Enkele misverstanden
    • Moslims onderdrukken hun vrouwen

Vrouwen in de islamitische wereld lijken in vergelijking met hun tegenwoordige positie in westerse landen achtergesteld en de praktijk in veel islamitische landen bevestigt dat beeld helaas. Maar als we kijken naar wat er in de Koran en in de Sunnah over vrouwen gezegd wordt, blijkt dat de islam veertienhonderd jaar geleden al regels had voor veel zaken die in het westen pas in de afgelopen honderd jaar zijn verbeterd. 


zondag 19 augustus 2012

Je leeft maar twee keer [Filmpje]

Je leeft maar twee keer [Filmpje]

Neem even 5 minuten de tijd om dit filmpje te bekijken, subhan Allah, dit filmpje laat ons realiseren wat de realiteit is.

Laat een reactie achter. Nog een fijne Eid.

Eid Mubarak!

Eid Mubarak!


Moge Allah onze vasten accepteren.

Moge Allah al onze zondes vergeven en al onze goede daden accepteren.

Deze dag brengt familie en geliefden bijeen, het geeft je innige rust, ontelbare zegeningen en veel liefde van Allah.

Een gezegend en vredige El3ied, voor jou en je naasten.

zaterdag 18 augustus 2012

Ramadan: Ied takbir

Ramadan: Ied takbir


Allah zegt in de Koran:

'En maakt het aantal (dagen) vol en prijs de Grootheid van Allah, omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.''
(Abu Dawud) Hij draagt ons in dit vers op om de Ramadan te vervolmaken en de Grootheid van Allah te prijzen, door de takbir te zeggen en de tahmied. Vanaf het maghreb-gebed op de dag voor het Ied gebed bij Ied al-fitr dient de Ied takbir gereciteerd te worden tot het verschijnen van de imam bij het Ied gebed. Bij Ied al-adha wordt de Ied takbir langer gereciteerd, lees daarover onderaan deze pagina.

Ramadan: Makkelijke tips voor een nuttige Ied

Ramadan: Makkelijke tips voor een nuttige IedDe Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei over Ied:

“Allah heeft jullie hiervoor twee betere dagen gegeven (als feestdag): de dag van Al-Fitr en de dag van Al-Adha.”
(Abu Dawud)

Ied is een belangrijke feestdag voor de moslims en hoewel het om een feestdag gaat, betekent het niet dat we op deze dag Allah niet hoeven te gedenken. Integendeel zelfs, wij dienen ook op deze dag Allah te gedenken, Hem dankbaar te zijn en ons te richten tot Hem. Daarom een aantal tips voor een nuttige Ied.


vrijdag 17 augustus 2012

Ramadan: Sadaqaat-Ul-Fitr

Ramadan: Sadaqaat-Ul-Fitr


Sadaqaat-ul-fitr is een liefdegave waarvan de jaarlijkse uitdeling essentieel is voor ieder moslim die op de laatste dag van de heilige maand Ramadaan of de dag van Ied-Ul-Fitr (suikerfeest) goederen in zijn bezit heeft met een waarde, die hem zakaatplichtig (Sahieb-e-Nisaab) maken.

Ramadan: Suikerfeest (Ied ul Fitr / Eid el Fitr)

Ramadan: Suikerfeest (Ied ul Fitr / Eid el Fitr)Aan het einde van de vastenmaand vieren Moslims over de gehele wereld feest met gebeden en feestelijkheden. Dit feest noemt men "Ied-ul-fitr". Eid komt van de stam a-w-d en betekent letterlijk een zich herhalende gebeurtenis. In de Islam betekent dit woord de Islamitische feesten. Ied-ul-Fitr huldigt het einde van de maand Ramadan. Fitr betekent breken, hier dus het breken van de vastentijd en van alle slechte gewoonten. Men viert het geluk bij het bereiken van een geestelijke opleving na een maand van vasten. Ied-ul-Fitr begint als de nieuwe maan te zien is en duurt drie dagen. Men trekt nieuwe kleren aan, veel meisjes en vrouwen kleuren hun handen met henna. 's Morgens gaat men eerst naar de moskee om Allah te danken. Er worden veel bezoeken afgelegd bij familie en vrienden en er worden zoetigheden meegenomen. Dit feest wordt hierom ook wel suikerfeest genoemd. Moslims die elkaar op straat tegenkomen feliciteren elkaar. Het is een feest waarbij iedereen heel blij is.

donderdag 16 augustus 2012

Ramadan: De Poort van Al-Rayyaan

Ramadan: De Poort van Al-Rayyaan
Allah heeft de moslims opgedragen om de maand Ramadan te vasten en Hij heeft een grote beloning beloofd aan degenen die vasten. Omdat de deugdzaamheid van het vasten zo groot is, heeft Allah de beloning ervoor niet gespecificeerd. Hij heeft in een hadith qudsi gezegd: “...behalve het vasten, want dat is voor Mij, en Ik zal ervoor belonen.”

woensdag 15 augustus 2012

Ramadan: Het gebruik van kohl, henna en cosmetica

Ramadan: Het gebruik van kohl, henna en cosmetica • Vraag:

Wat is de regel voor vrouwen die gedurende de dag kohl en sommige cosmetica gebruiken in de Ramadan? Verbreken deze dingen het vasten of niet?


Ramadan: De ketening van de duivels

Ramadan: De ketening van de duivels
Overgeleverd door Abu Hurayrah (radiAllahu anhu) dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu alaihi wa salaam) zei:

“Wanneer de Ramadan komt, worden de poorten van het Paradijs geopend, de poorten van de Hel gesloten en de duivels zijn geketend.”

(Al-Bukhari (1899) en Muslim (1079)


dinsdag 14 augustus 2012

Ramadan: Voorwaarden voor zaken die het vasten verbreken

Ramadan: Voorwaarden voor zaken die het vasten verbreken
Ik zou graag van deze mogelijkheid gebruik willen maken om uit te leggen dat dingen die het vasten van een persoon verbreken (voornamelijk seksuele gemeenschap, eten, drinken enz.) dit alleen doen als er aan drie voorwaarden wordt voldaan:

Hij moet de regel kennen. Als hij de regel niet kent dan verbreekt het zijn vasten niet, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Ramadan: Het gezin en de Ramadan

Ramadan: Het Gezin en de Ramadan

Tijdens deze gezegende maand, hebben de vader en de moeder een rol te vervullen in het optimaal benutten van deze tijd, en we kunnen ouders de volgende adviezen aanbieden:

 • Controleer het vasten van de kinderen en moedig degenen aan die hierin tekortschieten.

Ramadan: Buitensporigheid in voedsel en drank tijdens de Ramadan

Ramadan: Buitensporigheid in voedsel en drank tijdens de Ramadan

 
Buitensporigheid is in alle dingen iets wat afkeurenswaardig is en het is niet toegestaan, voornamelijk in voedsel en drank. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“...en eet en drinkt, maar overdrijft niet. Voorwaar, Hij houdt niet van de buitensporigen.”
(al-A’raaf 7:31)


maandag 13 augustus 2012

Ramadan: Het nachtgebed tijdens de Ramadan

Ramadan: Het nachtgebed tijdens de Ramadan
Abu Hurayrah (radiAllahu ‘anhu) heeft gezegd:

“De Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) spoorde ons altijd aan om ’s nachts te bidden in de Ramadan, zonder het verplicht te maken. Dan zei hij: ‘Degene die ’s nachts bidt in de Ramadan vanuit geloof en de hoop op beloning, al zijn voorgaande zonden zullen worden vergeven.’ Toen de Boodschapper van Allah (sallAllahu ‘alayhi wa salaam) overleed, ging het er zo aan toe (Tarawih werd niet gemeenschappelijk gebeden) en zo bleef het tijdens de khilafah van Abu Bakr (radiAllahu ‘anhu) tot het begin van de khilafah van ‘Umar (radiAllahu ‘anhu).” (al-Bukhari 226; Muslim 1662)


Ramadan: Bepalen van het begin en het einde van de Ramadan

Ramadan: Bepalen van het begin en het einde van de RamadanIeder jaar weer is de begin en de einddatum van de Ramadan een groot twistpunt onder de moslims. Sommige moslims laten het afhangen van astronomische berekeningen die al ruim van te voren vastgesteld kunnen worden, terwijl andere moslims zich blijven houden aan de wijze waarop de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) altijd het begin en het einde van de Ramadan vaststelde: het kijken naar de maan met het blote oog.

zaterdag 11 augustus 2012

Ramadan: Waarom Lailatul Qadr?

Ramadan: Waarom Lailatul Qadr?
Lailatul Qadr heeft verschillende kenmerken die deze nacht zo bijzonder maken en door bekend te zijn met deze kenmerken, weten we waarom we deze nacht volop zouden moeten benutten. Het is een nacht die we niet aan onszelf voorbij zouden moeten laten gaan, maar waarom eigenlijk?
Bijzonderheden van Lailatul Qadr

 • De bijzonderheden van Lailatul Qadr zijn:

Ramadan: Tekenen van Lailatul Qadr

Ramadan: Tekenen van Lailatul Qadr
Sheikh Uthaymien (moge Allah hem genadig zijn) heeft ons op basis van de Koran en de Sunnah verteld over de tekenen van Lailatul Qadr. Toen hij gevraagd werd over de tekenen van Lailatul Qadr zei hij dat het een kalme nacht is. 


vrijdag 10 augustus 2012

Ramadan: Surah Qadr

Ramadan: Surah QadrAllah heeft ons in de Koran bekend gemaakt met een nacht die beter is dan duizend maanden. Hij zegt in de Koran: ‘Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle nacht (Laylatul Qadr). En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. De engelen en de geest (jibriel) daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer, voor elke beschikking. Vrede heerst (in deze nacht), tot aan de ochtendschemering.’ Deze waardevolle nacht is Laylatul Qadr, een bijzondere nacht waarin iedereen zijn of haar aanbidding zou moeten vermeerderen om aanspraak te maken op de vergeving en een gigantische beloning van Allah.
Betekenis van Surah Qadr

Ramadan: Dua Lailatul Qadr

Ramadan: Dua Lailatul Qadr‘Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in de Waardevolle Nacht. En wat doet jullie weten wat de Waardevolle Nacht is? De Waardevolle Nacht is beter dan duizend maanden. De Engelen en de Geest daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer voor elke beschikking. Vrede heerst (in deze nacht) tot aan de ochtendschemering.’ Zoals we in dit Koranvers (Surah Al-Qadr) kunnen zien, is Lailatul Qadr een bijzondere nacht, die geen gelijke kent. Tijdens deze nacht, die valt in de laatste 10 nachten van de Ramadan, zouden we onze daden van aanbidding moeten vermeerderen, waaronder onze smeekbeden (dua).

donderdag 9 augustus 2012

Ramadan: Wanneer is Lailatul Qadr?

Ramadan: Wanneer is Lailatul Qadr?Lailatul Qadr, de waardevolle nacht waarin de aanbidding centraal zou moeten staan vanwege de woorden van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem):

“Degene die tijdens Lailatul Qadr opblijft en bidt vanuit geloof en in de hoop op een beloning, zijn voorgaande zonden zullen worden vergeven.”

(Bukharie en Muslim)


 • Maar wanneer is Lailatul Qadr?

woensdag 8 augustus 2012

Ramadan: Wat is Lailatul Qadr?

Ramadan: Wat is Lailatul Qadr?Lailatul Qadr is een zeer gezegende nacht, in een zeer gezegende maand, in de Ramadan. Lailatul Qadr heeft haar naam te danken aan de grote waarde  en de verhevenheid die deze nacht met zich mee brengt. Tijdens deze nacht worden er zaken voorbeschikt, beloningen voor goede daden worden vermenigvuldigd en slechte daden worden uitgewist. Deze nacht is beter dan 1000 maanden en het was in deze nacht dat de Koran voor het eerst geopenbaard werd aan onze Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). En het is in deze nacht dat de edele Engelen neerdalen naar aarde.

dinsdag 7 augustus 2012

Ramadan: Koran memoriseren: 10 tips voor bij het leren

Ramadan: Koran memoriseren: 10 tips voor bij het leren
“Degene die de Koran bestudeert en uit zijn hoofd leert en daarbij de geboden en verboden van Allah aanvaardt, zal door Allah worden toegelaten in het Paradijs. Hij zal hem ook voorspraak verlenen voor tien van zijn familieleden die bestemd zijn voor de hel.”
(Tirmidhi)

Wie wil deze beloning, die de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) aan ons bekend maakte, nou niet ontvangen? Hierbij een aantal tips voor Koran memoriseren.


Ramadan: Is het uitlezen van de Koran in de Ramadan verplicht?

Ramadan: Is het uitlezen van de Koran in de Ramadan verplicht?


Sheikh Othaymien (moge Allah hem genadig zijn) werd eens gevraagd of het verplicht is voor de vastende persoon om de Koran uit te lezen tijdens de Ramadan.

Het antwoord van Sheikh Othaymien (moge Allah hem genadig zijn) was:

maandag 6 augustus 2012

Ramadan: Leerstellingen uit vers 183 in Surah Al-Baqarah

Ramadan: Leerstellingen uit vers 183 in Surah Al-Baqarah
Allah zegt in de Koran, in een interpretatie van de betekenis:

“O jullie die geloven, het vasten is jullie verplicht, zoals het ook verplicht was voor hen voor jullie. Hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen (taqwa verkrijgen).”
(2:183)


 • Wat kunnen we uit dit Koran vers leren?

zondag 5 augustus 2012

Ramadan: Koran lezen tijdens de Ramadan

Ramadan: Koran lezen tijdens de Ramadan
''Sheikh Othaymien (moge Allah tevreden met hem zijn) werd eens gevraagd of het verplicht is voor de vastende om de hele Koran uit te lezen tijdens de Ramadan. Hij antwoordde dat het geen verplichting is, maar dat hij een groot deel van de Koran zou moeten lezen tijdens de Ramadan, omdat dat tot de Sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) behoort. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) was gewend om iedere Ramadan de Koran samen met Jibriel te lezen.''
(Majmoo Fatawa Ibn Othaymien, 20/516)


zaterdag 4 augustus 2012

Ramadan: Allah belast ons niet boven ons vermogen

Ramadan: Allah belast ons niet boven ons vermogen
Een korte herinnering aan de Barmhartigheid van Allah. Allah zegt in de Koran: “Voor een zeker aantal dagen (geldt het vasten), maar wie onder jullie ziek is of op reis is, vast een aantal andere dagen.” In dit Koran vers spreekt Allah over de plicht van het vasten en Hij verbindt aan deze plicht een termijn, namelijk: voor een zeker aantal dagen. Ook maakt Hij een uitzondering voor degenen die ziek zijn of op reis zijn. Zij mogen een ander aantal dagen vasten, zij mogen het vasten later inhalen, wanneer ze terug zijn van hun reis of weer beter zijn.

vrijdag 3 augustus 2012

Ramadan: 10 slechte gewoontes voor en na de Ramadan

Ramadan: 10 slechte gewoontes voor en na de RamadanDe maand Ramadan is een bijzondere tijd waarin veel moslims zich tot Allah keren en hun aanbidding vermeerderen. Maar helaas zijn er ook veel mensen die dit alleen tijdens de Ramadan zelf doen. Voor en na de Ramaden doen ze niks aan het geloof. En ook zijn er zaken die steeds weer binnen de moslimgemeenschap opspelen. Daarom in dit artikel 10 slechte gewoonten voor en na de Ramadan, zodat we onszelf allemaal kunnen afvragen of die slechte gewoonten ook voor ons gelden.

donderdag 2 augustus 2012

Ramadan: Slechte gewoontes tijdens Ramadan

Ramadan: Slechte gewoontes tijdens Ramadan


De Ramadan, een tijd waarin het aanbidden van Allah centraal staat en waarin vele moslims zich volledig inzetten om sterker in hun geloof te worden. Eveneens een tijd waarin een aantal slechte gewoonten telkens weer terugkomen. Hier een overzicht van enkele slechte gewoonten. Laten we onszelf afvragen welke van deze slechte gewoonten op ons van toepassing zijn en ervoor zorgen dat we deze slechte gewoonten kwijt raken.

woensdag 1 augustus 2012

Ramadan: De deuren van berouw

Ramadan: De deuren van berouwAlle lofprijzingen komen toe aan Allah, de Genadevolle, de Berouwaanvaardende, de Vergever van zonden. Ik dank Hem, keer me tot Hem in berouw en zoek Zijn Vergeving. Ik getuig dat er geen god is (die het recht heeft om aanbeden te worden) behalve Allah, zonder partner en deelgenoot en ik getuig dat Mohammed (vrede en zegeningen zij met hem) Zijn dienaar en boodschapper is, die begunstigd is met het beste van alle geopenbaarde Boeken. Oh Allah, laat Uw vredeszegeningen over hem neerdalen, en over zijn familie en metgezellen.