Translate

woensdag 4 januari 2012

Berechting op de Dag Des Oordeels

Berechting op de Dag Des Oordeels


Ieder mens zijn er constant twee engelen aanwezig. Zij schrijven alle handelingen van de mensen op; wat we doen, wat we zeggen, waarnaar we luisteren, wanneer we slapen, wanneer we opstaan, kortom, zij schrijven alles op. De engel aan de rechterzijde noteert alle goede daden, en de engel aan de linkerzijde alle zonden. Hiermee wordt het levensboek van de mens gevuld, en hij of zij kan daarin teruglezen wat hij of zij tijdens zijn of haar leven heeft gedaan. Dit boek wordt ons op de Dag des Oordeels gegeven als een getuige voor of tegen ons. Alles, maar dan ook alles zal in het boek vermeldt zijn;


Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala heeft gezegd:

En de werken van iedere mens hebben Wij om zijn hals gehangen; en op de Dag der Opstanding zullen Wij voor hem een boek brengen en hij zal het opengeslagen zien. "Lees het boek; jouw eigen ziel is op deze dag als rekenaar tegen jezelf voldoende."   
(Soerah al-Isra; 13-14)

En het boek zal voor hen geplaatst worden! Dan zullen jullie de schuldigen zien vrezen wegens hetgeen daarin staat en zij zullen zeggen:
Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala heeft gezegd
"Wee ons! Wat voor een boek is dit." Het slaat klein noch groot over, doch het somt alles op. En zij zullen al wat zij deden voor zich zien..." 
(Soerah al-Kahf; 49)

Het boek der daden wordt dan rechts, links of achter de rug gegeven. De mensen aan wie het boek in de rechterhand wordt gegeven zullen naar het paradijs gaan.

Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala heeft gezegd:

"Wat hem betreft, wie het boek in zijn rechterband wordt gegeven. Hij zal een lichte afrekening krijgen. En hij zal verheugd tot zijn familie terugkeren.'' (Soerah al-Inshiqaq;7-9)
Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala heeft gezegd:

"En wat betreft degene die dan zijn boek achter zijn rug wordt gegeven. Hij zal om vernietiging schreeuwen. En hij zal de hel binnen gaan. Zeker, bij zijn familie was hij verheugd."
(Soerah al-Inshiqaq;10-13)

Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala heeft gezegd:

"Maar hij wie bet boek in de linkerhand wordt gegeven, zal zeggen.
Wee mij, was mijn boek mij maar niet gegeven! En ik weet niet hoe mijn afrekening zal zijn. Was de dood maar de beëindiger van alles."
(Soerah al Haqqah;25-27)

In de volgende aya is er sprake van een boek waarin de daden van een geheel volk zijn opgeschreven. Zo zal volk voor volk haar eigen boek voorgelegd worden;

Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala heeft gezegd:

"En je zult alle volken zien knielen. Elk volk zal tot zijn boek worden geroepen. Op die Dag zullen jullie worden vergolden naar wat jullie deden. Dit is Ons boek! Het spreekt tot jullie met de Waarheid. Wij hebben opgetekend wat jullie deden."
(Soerah al-Djatsiyah 28-29)

Het is logisch dat een volk massaal verantwoordelijk is voor zaken die 
iedereen aangaan. Bijna iedere persoon draagt een stukje verantwoordelijkheid voor de manier waarop men leeft en hoe met de schepping van Allah (swt) wordt omgegaan. Een volk hoort zijn samenleving in te richten naar de Wil en de Wetten van Allah (swt) iedereen die een bijdrage kan leveren aan de samenleving zal aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van zaken als het geloof, onrecht, onderdrukking, onzedelijkheid, vervolging, moord, enz.

Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala heeft gezegd:

"Op de Dag waarop Wij alle mensen met hun boeken zullen oproepen. Zij die hun boek in de rechterhand ontvangen, zullen hun boek lezen en hen zal geen onrecht worden aangedaan. Maar wie blind is geweest in deze wereld zal blind zijn in het Hiernamaals, en het meest afgedwaald van de rechte Weg. 
(Soerah al-Isra; 71-72)

Op de Dag des Oordeels zal niets geheim blijven. Alles wat we in deze wereld deden en geheim hielden zal daar geopenbaard worden. Iedereen zal elkaars zonden te weten komen;

Allah Soebhanahoe Wa Ta'ala heeft gezegt:

Op die Dag zullen jullie voorgeleid worden, geen van jullie geheimen zal verborgen blijven.
(Soeraha al-Haqqah; 18)

Op een dag zei de Profeet (saws) toen hij een menigte toesprak;

De Profeet Salla Allahoe Alaihi Wa Sallam heeft gezegd:"Mensen! Jullie zullen voor Allah (SWT) verschijnen blootsvoets naakt en onbesneden. De eerste die gekleed zal zijn is Adam. Mensen van mijn gemeenschap zullen naar links geleid worden. Ik zal uitroepen; 'Dit zijn mijn toevertrouwden! "Mij zal dan geantwoord worden. Jij weet niet wat zij na jou hebben gedaan. "
De mens gaat slechts een pas voorwaarts na eerst op vier vragen te hebben geantwoord.

- waarmee heeft hij zijn leven doorgebracht.
- wat heeft hij met zijn kennis gedaan.
- hoe heeft hij zijn rijkdommen verzameld en hoe heeft hij ze besteed.
- wat heeft hij met zijn lichaam gedaan.

Aantal filmpjes:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...