Translate

zaterdag 30 juni 2012

Het scheren van de baard

Het scheren van de baardOnder de baard (in het Arabisch: Lihyah) verstaan we: al het haar dat groeit op de wangen en de onderkaak. Tevens omvat het de haren onder de onderlip en onder de kin.

  • Het Islamitisch oordeel over de baard

Het laten staan van de baard is Waadjib (verplicht) voor alle mannen. Hiervoor is voldoende bewijs te vinden in de Soennah van de Profeet (vrede en zij met hem) en de cOelamaa’ van de Islam zijn het er unaniem over eens dat het laten staan van de baard verplicht is. Laat je niet misleiden door het achterwege laten van deze soennah door een aantal hedendaagse ‘geleerden’. Laat je ook niet misleiden door hun twijfelachtige fatwa’s, waarmee zij hun eigen (ongeoorloofde) daden ondersteunen en waarmee zij de mensen hen laten volgen in datgene wat verwerpelijk is. De Profeet (vrede zij met hem) zei:

vrijdag 29 juni 2012

Hizb ut-Tahrier op de weegschaal

Hizb ut-Tahrier op de weegschaal

 


Ons is opgevallen dat mensen die onderdeel uitmaken van Hizb ut-Tahrier niet op de hoogte zijn van hun afdwalingen. Zij zijn er niet van bewust dat zij te maken hebben met een groepering die het verstand hoger acht dan de Openbaring. Zo lezen wij in één van hun boeken ‘Nidaa’un Haar ilaa al-Moeslimien min Hizb it-Tahrier’ (Een warm oproep van Hizb ut-Tahrier aan de moslims): “De Islam is een verzameling ideeën… vandaar dat hetgeen waarmee de Openbaring is gekomen voorgelegd moet worden aan het verstand… en dus wanneer er wordt gezegd dat de Islam ondergeschikt is aan het verstand, dan is dit een correcte uitspraak… het verstand is namelijk de basis van de Islam… en dus is het verstand het bewijs als het gaat om de betekenis en niet de tekst (Openbaring) zelf.”

Een korte dialoog tussen een moslim en een ongelovige

Een korte dialoog tussen een moslim en een ongelovige


 

Ergens in een westers land brak de tijd van het gebed aan. Een moslim betrad een openbare wasruimte om daar de woedoe’ (rituele wassing) te verrichten. En tegelijkertijd was daar een niet-moslim man aanwezig die vreemd naar hem opkeek. Toen onze broeder op het punt stond om zijn voeten te wassen, hief hij zijn voeten omhoog om deze in de wasbak te plaatsen. Dit werd de man die toekeek teveel, waarop hij in alle verontwaardiging tegen de moslim schreeuwde: “Wat doe je nu weer!”

donderdag 28 juni 2012

Geloven is houden van de metgezellen

Geloven is houden van de metgezellen

 
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper, diens familie en alle metgezellen.

Allah, de Verhevene, heeft ons met vele van Zijn gunsten begunstigd. Zo zegt Allah in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“En als jullie de gunsten van Allah op willen sommen, dan kunnen jullie ze niet tellen.”
(Soerat Ibrahim: 34)

woensdag 27 juni 2012

Ahl us-Soennah vs al-Khawaaridj

Ahl us-Soennah vs al-KhawaaridjAllah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, wees godsvruchtig met de gepaste godsvrucht en sterft niet anders dan als moslims. En houdt jullie allen stevig vast aan het touw (de godsdienst) van Allah en weest niet verdeeld. Gedenkt de gunst die Allah jullie schonk toen jullie vijanden waren en Hij jullie harten tot elkaar bracht en jullie door Zijn gunst broeders werden, toen jullie je op de rand van de afgrond van de Hel bevonden en Hij jullie ervan redde. Zo heeft Allah Zijn Tekenen voor jullie duidelijk gemaakt. Opdat jullie leiding zullen volgen. En laat er uit jullie een groep voortkomen die uitnodigt tot het goede en oproept tot deugdelijkheid en (die) het verwerpelijke verbiedt, en zij zijn degenen die zullen welslagen. En weest niet zoals degenen die (onderling) verdeeld waren en zijn gaan redetwisten nadat de duidelijke tekenen tot hen waren gekomen. En zij zijn degenen voor wie er een geweldige bestraffing is. Op die Dag zullen er gezichten wit worden en zullen er gezichten zwart worden. En wat betreft degenen wiens gezichten zwart zullen worden…”
(Soerat Aali cimraan: 102-106)

De weerlegging op al-Khawaaridj en hun verketteringen

De weerlegging op al-Khawaaridj en hun verketteringen
Het maken van fouten is menselijk en net zo werkelijk als het verband tussen zon en schaduw. Zelfs in zoverre dat het lijkt alsof het maken van fouten tot de natuur van de mens behoort. De logica waarmee de Islam met de zondaren omgaat, is er één waar zowel barmhartigheid als wijsheid in schuilen. Ook hen komt de Vergeving van Allah toe. Wel beveelt Allah hen berouw te tonen en terug te keren naar Hem. Hij waarschuwt hen voor het vervallen in zonden, omdat dit bestraffingen ten gevolg heeft.

dinsdag 26 juni 2012

Wie zijn al-Ahbaash

Wie zijn al-Ahbaash


Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met onze profeet.
Al-Ahbaash zijn een groepje mensen die volgelingen zijn van een man genaamd "cAbdullah al-Harari al-Habashi" die woonachtig is in Libanon. Deze sekte heeft een aantal suborganistaties die opgericht zijn in landen gelegen in Europa, Amerika, en Australie. En het eerste wat opvalt wanneer men hun bladen en boeken doorleest is dat hun credo indruist tegen dat van onze profeet en de vrome voorrgangers die voor ons als voorbeeld dienen. 

Kennismaking met Shiecah (2)

Kennismaking met Shiecah (2)Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de laatste der boodschappers, Mohammed


  • Het overdrijven in het prijzen van cAli (Moge Allah tevreden met hem zijn)

Zij zeggen: “Allah heeft de Boodschapper (vrede zij met hem) tijdens de nacht van Micraadj toegesproken met de stem en de taal van cAli ibn Abi Taalib (moge Allah tevreden met hem zijn).” [Kashf al-Yaqeen]

maandag 25 juni 2012

Kennismaking met Shiecah

Kennismaking met ShiecahAlle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met de laatste der Boodschappers, Mohammed

Er wordt vaak beweerd dat de overtuiging van de Sjiieten niet zo veel verschilt van die van Ahl us-Soennah wal Djamaacah en dat Ahloe as-Soennah uit haat en nijd de Sjiieten zwart proberen te maken en roddels en leugens over hen verspreiden. Maar dankzij de zendingsdrift en de ontwikkelingen op het gebied van Sjiietisch drukwerk, is het een stuk makkelijker geworden voor ons om prominente boeken van de Shiecah te bemachtigen. Dit biedt ons een uitgelezen kans hun valse doctrines uit de doeken te doen uitgaande van hun eigen boeken waar zij geen afstand van durven te nemen.

Ahmadiyyah en haar leugens over Allah

Ahmadiyyah en haar leugens over Allah

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Naar aanleiding van wat ons ter oren is gekomen via de Nederlandse media inzake de nieuwste Koranvertaling met een eigentijdse, verdraaide en bedrieglijke uitleg van de Ahmadiyyah-beweging, waarin zij openlijk leugens verspreiden over Allah, willen wij graag reageren. Temeer dit niets anders is dan een openlijke poging de waarheid over de Islam te vertekenen, om zodoende de volgelingen van de Islam in Nederland te misleiden en enkele mensen die haatdragend zijn tegenover de Islam te behagen.

Imam Ahmed en de Moetazilah

Imam Ahmed en de MoetazilahDe Moectazilah, een afgedwaalde Islamitische sekte die geloofden dat de Koran niet het Woord van Allah is, maar een schepsel van Allah, hadden in de tijd van imam Ahmed ibnoe Hanbal goede banden met sultan al-Moectasim en waren daardoor in staat om hun afgedwaalde leerstellingen op te leggen aan de mensen.

Bescherming van kuisheid - deel 2

Bescherming van kuisheid - deel 2Wanneer de heer/vrouw des huizes vraagt wie er aan de deur staat, dient de bezoeker zijn naam te noemen.

Djaabier heeft overgeleverd:

“Ik ging naar de Profeet (vrede zij met hem) terwijl ik op het geloof was van mijn vader. Ik klopte op de deur en hij zei: “Wie is daar?” Ik antwoordde: “Ik.” Daarop zei hij: “Ik, ik.” Alsof hij dit verafschuwde.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)


zondag 24 juni 2012

Bescherming van kuisheid - deel 1

Bescherming van kuisheid - deel 1De Islamitische wetgeving is gekomen om de volgende zaken te beschermen: het geloof, het nageslacht, het verstand, het bezit en de ziel. Het beschermen van het nageslacht en de familienaam houdt in dat men zijn eer beschermt.

De Islamitische bronteksten dringen aan om de eer te beschermen

De Wetgeving bevat het verzoek om de eer van zowel de man als de vrouw te beschermen. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

zaterdag 23 juni 2012

Valse beschuldigingen doen jou niet buiten de Soennah treden

Valse beschuldigingen doen jou niet buiten de Soennah treden
Ik zal dit advies beëindigen met enkele waardevolle voordelen die ik zie. Deze zullen, bij het handelen ernaar, resulteren in een geweldige beloning, deugdzaamheid en stijging in rang van deugdzaamheid bij Allah. Ik roep mijn broeders op deze aandachtig te overpeinzen en ernaar te handelen. Vooral in deze tijd waarin Fitnah en Hawaa wijdverspreid zijn en onachtzaamheid veelvoorkomend en omvangrijk is, behalve bij degenen met wie Allah Genadig is.

vrijdag 22 juni 2012

De listen van de Shaytaan en de bescherming ertegen

De listen van de Shaytaan en de bescherming ertegen

Het kwaad van de Shaytaan is uiteengezet in zes categorieën. De Shaytaan blijft doorgaan met het aanvallen van de mens, totdat hij succesvol is in één of meer van de volgende categorieën. Het aanzetten tot:

In gebed gehoor geven aan de roep van je ouders

In gebed gehoor geven aan de roep van je oudersWe kunnen uit de zinsnede van deze Hadieth1 halen dat het verplicht is om te reageren op je ouders wanneer zij jou roepen, terwijl jij in gebed staat. Wel heeft dit als voorwaarde dat het moet gaan om een vrijwillig gebed. Bij een verplicht gebed is het namelijk niet toegestaan om te reageren. Gaat het om een vrijwillig gebed, dan móet je reageren.

donderdag 21 juni 2012

Goede manieren

Goede manieren

Er is al eerder uitgelegd dat goede manieren van nature bij iemand aanwezig kunnen zijn of dat ze kunnen worden aangeleerd door de omgeving. Hierover is gezegd dat de aangeboren goede manieren beter zijn dan aangeleerde goede manieren. Als bewijs hiervoor hebben we de volgende overlevering van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) aangehaald waarin hij tegen al-Ashadj ibnoe cAbdil-Qays zei:

“Nee, Allah heeft jou gevormd (gecreëerd) op basis van deze twee (nobele eigenschappen).”

(Aboe Daawoed, Ahmed)


dinsdag 19 juni 2012

Wie iets laat omwille van Allah...

Wie iets laat omwille van Allah...
Dit principe is te vinden in vele Koranverzen en in hetgeen Allah te kennen geeft over de eerste migranten (Moehaadjiroen). Zij die hun woningen, rijkdom en geliefden achterlieten omwille van Allah. Zo heeft Allah datgene wat zij hebben achtergelaten (omwille van Hem), vervangen met uitgebreide voorzieningen, eer en gezag in dit wereldse leven.

maandag 18 juni 2012

De omgang van de moslim met zijn ouders

De omgang van de moslim met zijn ouders


De Islam zet de mens aan tot een voortreffelijke gedragscode. We zien vandaag de dag dat het eenieder lukt om zich sociaal op te stellen tegenover zijn vrienden en collega’s, maar helaas toont men dit niet tegenover diegenen daar het meest recht op hebben, namelijk de ouders.

zondag 17 juni 2012

De vrome vrouw

De vrome vrouwDe Profeet (vrede zij met hem) zegt:

“Een vrouw wordt om vier redenen gehuwd; haar bezittingen, haar status, haar schoonheid en haar geloof. Trouw met hen om hun geloof, opdat je zult slagen.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
 

Een imam die lesgeeft in een moskee vertelt dat hij op een dag benaderd werd door een kleine jongen die zich wilde inschrijven voor de lessen van de Koran. Hij vroeg het kind of hij iets van de Koran van buiten kende. Het kind antwoordde bevestigend. De imam vroeg hem eerst iets voor te dragen uit Djoez’ cAmma, waarna het kind begon te reciteren.

zaterdag 16 juni 2012

Aansporing tot rechtvaardigheid

Aansporing tot rechtvaardigheid

Een moslim dient te weten dat Allah rechtvaardigheid heeft voorgeschreven en te kennen geeft te houden van de rechtvaardigen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, Allah draagt op tot rechtvaardigheid en het goede.”
(soerat an-Nahl: 90)

donderdag 14 juni 2012

Weet dat er een einde is!

Weet dat er een einde is!Eén van de personen waarvan melding is gedaan in de Koran is Qaaroen. Het vermogen dat deze man in zijn bezit had, kende zijn weerga niet. Je zult denken dat het hier om een gunst gaat, maar niks is minder waar. Voor Qaaroen was al het geld een beproeving en uiteindelijk een bestraffing, want hij belandde tezamen met zijn bezittingen in de bodem van de grond. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Daarom deden Wij hem en zijn woning in de aarde wegzinken en voor hem was er niemand naast Allah die hem kon helpen. En hij behoorde niet tot de winnaars.”
(Soerat al-Qasas: 81)


woensdag 13 juni 2012

Genezing

GenezingHet dagelijks naleven van de Islamitische richtlijnen en etiquette in de verschillende facetten van het leven, en het nakomen van de geboden van Allah en het vermijden van de zonden, zijn allemaal zaken die garant staan voor geluk in het hart en bescherming tegen geestelijke en lichamelijke ziektes. Hoe meer daden van aanbidding de moslim verricht en hoe meer hij zich distantieert van de zonden, hoe gelukkiger hij zal zijn. Hierdoor zal hij ook nog eens, met de Wil van Allah, gevrijwaard worden van welke ziekte dan ook.

dinsdag 12 juni 2012

Een bemoediging tot het uitgeven

Een bemoediging tot het uitgevenAllah heeft de mens geschapen en heeft hem de plicht opgelegd om Hem te aanbidden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Ik heb de Djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden.”
(Soerat adh-Dhaariyaat: 56)

Verder heeft Allah daden van aanbidding voorgeschreven waarmee men grootse beloningen kan behalen in het wereldse en in het Hiernamaals. Deze daden van aanbidding beperken zich niet tot het wereldse, maar een aantal ervan is aanleiding voor vermeerdering van de verdiensten… Zelfs na de dood!


maandag 11 juni 2012

Kuisheid is jezelf bedekken

Kuisheid is jezelf bedekkenDe Wet van Allah kan door niemand gewijzigd worden. Zijn Wet staat vast en is overduidelijk voor degene die de Waarheid nastreeft. Degene die daarentegen zijn verlangen voorop stelt, zijn zaak is aan Allah. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Stel je geduldig op tezamen met degenen die hun Heer ‘s morgens en ‘s avonds aanroepen en die Zijn Aangezicht wensen en wend je ogen niet van hen af, strevende naar de pracht van het wereldse leven en gehoorzaam niet degene wiens hart Wij onachtzaam hebben gemaakt voor Onze gedenking en die zijn verlangen volgde en zijn zaak het ergste was.”
(Soerat al-Kahf: 28)


zondag 10 juni 2012

Scheld de tijd niet uit!

Scheld de tijd niet uit!
Alle lof zij Allah, de Ene, en vrede en zegeningen zij met degene na wie er geen Profeet meer zal zijn.

Krant van Riyad, uitgave 4887 van 17 Ramadan 1401 H (18 juli 1981). Dit artikel had de titel: ‘De Voorbeschikking en haar wreedheid’. Schrijfster Qoemaashah al-Ibraahiem zegt daarin het volgende: “Wij hebben in dit leven geen rechten. Wij zijn slechts passanten die in de greep worden gehouden van de Voorbeschikking. Wanneer zij genoeg van ons heeft, gooit ze ons naar een andere wereld (het Hiernamaals). De Voorbeschikking speelt met onze vreugde en verdriet.”


zaterdag 9 juni 2012

Daden als weggeblazen as

Daden als weggeblazen as
Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“De gelijkenis van de daden van degenen die niet geloven in hun Heer, is net als as die door een stevige wind wordt weggeblazen op een stormachtige dag. Zij hebben geen macht over hun verdiensten. Dat is de vergaande dwaling.”
(Soerat Ibraahiem: 18)

vrijdag 8 juni 2012

Het waken over de tong

Het waken over de tong
Eén van de vrome voorgangers zag eens een man die veelvuldig sprak en weinig zweeg waarop hij tegen hem zei: “Waarlijk, Allah heeft jou geschapen met twee oren en één tong, zodat jij meer zult luisteren dan spreken.”

donderdag 7 juni 2012

Een allesvernietigende koude wind

Een allesvernietigende koude wind

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Waarlijk, de ongelovigen zullen bij Allah op geen enkele manier baat ondervinden van hun bezittingen en kinderen. Zij zijn de inwoners van het Vuur. Zij zullen daarin eeuwig verblijven. De gelijkenis van wat zij in dit wereldse leven uitgeven, is als een wind die een hevige kou (Sirr) met zich meedraagt en de oogst van een volk treft dat zichzelf onrecht heeft aangedaan waarna de oogst door de wind vernield raakt. Het is niet Allah die hun onrecht heeft aangedaan, maar zij hebben zichzelf onrecht aangedaan.”(Soerat Aali cImraan: 116-117)

Fitan betreden en jezelf veilig wanen

Fitan betreden en jezelf veilig wanen


Het behoort tot de Soennah (gewoonte) van Allah – Degene Die vrij is van alle tekortkomingen, de meest Verhevene – dat Hij zijn gelovige dienaren verlost van de samenzweringen van de onderdrukkers en hun listen tegen hen keert.

De gelovige balanceert gedurende zijn leven tussen vrees en hoop. En hij vreest niet zodanig dat hij wanhoopt aan de Genade van Allah, noch hoopt hij zodanig dat hij zich veilig voelt voor het Plan van Allah, de meest Verhevene.

woensdag 6 juni 2012

Je bent een zeldzame persoon

Je bent een zeldzame persoon
Weet, mijn beste broeder en zuster, dat als je een huis hebt als dak boven jou hoofd, een plaats om te slapen, eten en kleding om je lichaam te bedekken, weet dan dat jij rijker bent dan vijfenzeventig procent van de bewoners van deze wereld.

Als jij geld op zak hebt en in staat bent om jezelf te redden in moeilijke tijden, dan mag jij jezelf tot de acht procent rijkste mensen ter wereld noemen.

dinsdag 5 juni 2012

Ik houd van Allah

Ik houd van Allah
Als de minnaar van zijn beminde houdt, droomt hij de hele nacht van de ontmoeting en laat hij zijn verbeelding de vrije loop.

Als de minnaar van zijn beminde houdt, staat hij de hele nacht op wacht, hopende op een glimp van zijn geliefde.

Als de minnaar van zijn beminde houdt, leest hij ontvangen liefdesbrieven keer op keer, totdat hij deze van buiten kent.

maandag 4 juni 2012

De poorten van Iblies

De poorten van Iblies

Iblies, de vervloekte, heeft zes manieren om je hart binnen te vallen dat zich alleen aan Allah hoort vast te klampen. Ken deze manieren, opdat je attent zult blijven en je kunt achterhalen hoever Iblies jou in zijn macht heeft.

  • Wijze één:

Allereerst zal hij jou trachten jou ongeloof te laten begaan. Wanneer je dit doet, neemt hij de rust en maakt zich geen zorgen meer over jou.

zondag 3 juni 2012

Een gesprek met een roker

Een gesprek met een rokerMijn broeders & zusters,

Vang je bij het opsteken van een sigaret aan met de naam van Allah?

Prijs je Allah wanneer je klaar bent met je sigaret?

Is er ander eten of drinken, behalve sigaretten, dat je met je schoeisel uitdooft?

zaterdag 2 juni 2012

Saldo te kort

Saldo te kort

Er was eens een jongeman die hard werkte en spaarde om te trouwen. Elke dag verdiende hij tien euro, maar zodra hij naar huis terugkeerde, stak hij zijn hard verdiende euro’s in brand.

Wellicht zal dit velen van ons doen verbazen, maar toch doen jij en ik elke dag hetzelfde. Zo verrichten wij het gebed, het vasten en overige daden van aanbidding, maar desondanks slagen wij er niet in onze tongen in bedwang te houden en maken wij ons schuldig aan roddel en achterklap. Hierdoor worden onze goede daden van ons saldo afgeschreven en overgemaakt op de rekening van degenen die wij hebben gelasterd.

vrijdag 1 juni 2012

Behoedzaamheid tijdens het geven van een fatwa

Behoedzaamheid tijdens het geven van een fatwaIemand die kennis vergaart dient te weten dat het geven van juridische oordelen (fataawa) in de Islam een enorme verantwoordelijkheid is. Hij behoort zich te onthouden van het geven van een fatwa zolang hij daartoe in staat is, zodat hij zichzelf en zijn geloof beschermt.

De metgezel Al-Baraa’ (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Ik heb honderd en twintig metgezellen van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) uit Medina meegemaakt. Wanneer één van hen werd  gevraagd over een zaak, zou hij doorverwijzen naar een andere metgezel en deze zou hem ook doorverwijzen en de volgende ook, totdat de vraagsteller weer bij de eerste metgezel uitkwam.”