Translate

dinsdag 3 januari 2012

Het aardse leven

Het aardse levenHet scheppingsdoel

Wanneer een mens ongeveer vier maanden in de baarmoeder is, brengt een engel zijn ziel en plaatst deze in het lichaam. De profeet Mohammed (vzmh) zei hierover:

"De schepping van ieder van jullie vindt plaats in de buik van de
moeder, dit gedurende veertig dagen in de vorm van een
levenskiem, daarna is hij evenlang een klonter, daarna is hij
evenlang een klompje vlees, dan wordt er een engel naar hem
gestuurd die hem de levensadem (de ziel) inblaast……"
(Boechari en Moeslim)
Vervolgens wordt de mens geboren en bereikt hij een leeftijd waarop hij zichzelf een aantal belangrijke vragen stelt. De meest algemene vragen zijn deze: "Wie ben ik, waar kom ik vandaan, waarom ben ik hier op aarde, waar ga ik heen?" Het antwoord op die vragen kan het beste door de Schepper zelf gegeven worden. Hij zegt in de Koran:

En Ik heb de djinn en de mensen slechts tot Mijn aanbidding geschapen.
(Koran 51:56)

Vanaf de geboorte tot aan de dood van de mens schrijven twee engelen alle daden op:

En de werken van ieder mens hebben Wij om zijn hals gehangen; en op de Dag der Verrijzenis zullen Wij voor hem een boek brengen en hij zal het opengeslagen zien. "Lees het boek. Uw eigen ziel is op deze dag als rekenaar tegen uzelf voldoende."
(Koran 17:13-14)

En het boek zal worden voorgelegd; dan zullen jullie de schuldigen zien vrezen wegens hetgeen daarin staat en zij zullen zeggen: "Wee ons! wat voor een boek is dit! Het slaat klein noch groot over, doch het somt alles op. En zij zullen al hetgeen zij deden voor zich zien...
(Koran 18:49)

Satan, de grootste vijand van de mens

Het leven van de mens begon met onze stamvader Adam. Hij was de eerste mens en de eerste profeet, hij was ook de eerste waarmee de menselijke aanbidding van God begon. Onze stamvader Adam kreeg snel een vijand die hem en zijn nageslacht wilde afhouden van de aanbidding van God. Deze vijand is Satan.

Toen Allah Adam had geschapen gaf Hij de engelen bevel om zich neer te buigen voor Adam:

En toen Wij tot de engelen zeiden: "Buigt u neer voor Adam", bogen zij zich allen neer, behalve Iblies, hij weigerde, want hij was hoogmoedig. Hij behoorde tot de ongelovigen. 
(Koran 2:34)

Iblies zag de mens als bedreiging. Adam kon namelijk zoals hij, kiezen tussen goed en kwaad. Dat maakte hem ook tot een bijzonder wezen, waardoor Iblies jaloers werd en vreesde voor zijn positie. Hij werd hoogmoedig en was van mening dat Allah een vergissing had gemaakt door hem te bevelen zich neer te buigen voor Adam.

Allah zei: "Wat belette jou, je te onderwerpen, toen Ik jou (dat) gebood?" Hij antwoordde: "Ik ben beter dan hij. U hebt mij uit vuur geschapen en hem uit klei geschapen."

Allah zei: "Verwijder jezelf van hier.... Ga weg, jij behoort stellig tot degenen, die vernederd zullen worden."

Hij zei: "Geef mij uitstel tot aan de Dag waarop zij zullen worden opgewekt."

Allah zei: "Jou uitstel verleend"

Hij antwoordde: "Welnu, omdat U mij liet dwalen zal ik hen zeker in de weg gaan zitten op Uw rechte pad."

"Dan zal ik mij stellig vóór hen en achter hen en aan hun rechter en aan hun linker zijde vertonen en U zult de meesten van hen ondankbaar vinden."

Allah zei: "Ga heen, veracht en verworpen. Wie van hen jou ook zal volgen, Ik zal voorzeker de hel met jullie allen vullen."  
(Koran 7:12-18)


De ongehoorzame Iblies gaf Allah de schuld van zijn keuze. Allah vervloekte hem en wilde hem in de Hel plaatsen, Iblies vroeg om uitstel en toen hij dat kreeg, verklaarde hij zich tot eeuwige vijand van de mens. Iblies stelde zich ten doel de mens te misleiden en mee te voeren naar de Hel.

Maar Iblies kan niet iedereen misleiden, hij kan zijn macht alleen bij hen uitoefenen die hem gehoorzamen, Allah zei tegen hem:

Jij zult zeker geen macht hebben over Mijn dienaren, met uitzondering van de dwalende die jou volgen.
(Koran 15:42)

De waarde van het aardse leven

De waarde van dit leven is in verhouding tot het komende leven te verwaarlozen. Het wereldse leven is niet meer dan een beproeving en is voor ons in zoverre belangrijk, dat ons gedrag hierin bepalend is voor onze plaats in het Hiernamaals. Daar zal iedere en oogsten wat hij hier heeft gezaaid.

Wie de oogst van het Hiernamaals wenst, diens oogst doen Wij toenemen, doch wie naar de oogst der wereld verlangt, ook hem geven Wij daarvan, maar hij zal aan het Hiernamaals geen deel hebben.
(Koran 42:20)

Wanneer wij ons dus afvragen wat de waarde is van dit aardse leven kunnen we dit niet beter verwoorden dan Allah Zelf:

Het wereldse leven is niets dan een spel en een ijdel vermaak. Doch voor degenen die God vrezen, is het thuis van het Hiernamaals beter. Willen jullie dan niet begrijpen?  
(Koran 6:32)


Weet, dat het wereldse leven, alleen spel, vermaak, pralerij, pocherij onder elkaar, wedijver in vermeerdering van rijkdom en kinderen is, als een regen waardoor het plantenleven de kwekers verblijdt. Dan droogt het op, jullie zien het geel worden en vergaan. En in het Hiernamaals is er een strenge straf en Allah's vergiffenis en welbehagen. En het leven van deze wereld is niets anders dan een zaak van begoocheling.  
(Koran 57:20)

En wat u gegeven is dient slechts als middel van bestaan voor het tegenwoordige leven en ter versiering ervan; en hetgeen bij Allah is, is beter en van langer duur. Willen jullie dit niet begrijpen?
(Koran 42: 36)

Advies van de profeet Mohammed (vzmh) over het aardse leven:
Ibn Oemar verhaalt:
De boodschapper van Allah greep mij bij mijn schouders en zei: "Wees in de wereld alsof je een reiziger of een vreemdeling bent." Ibn Oemar zei vaak: "Als het avond wordt, verwacht dan niet dat het weer ochtend zal worden; en als het ochtend wordt, verwacht dan niet dat het weer avond zal worden. "Profiteer van je gezondheid voordat je ziek bent en van je leven voordat je dood bent.
(Boecharie)

Iemand kwam naar de gezant van Allah en vroeg: "O gezant van Allah, geef mij een instructie waarbij ik het welbehagen van Allah kan verkrijgen en de liefde van de mensen! De profeet zei: "Als je afstand doet van het wereldse leven zul je geliefd zijn bij Allah en als je geen oog hebt voor wat in de handen van de mensen ligt (het materële), dan zul je ook geliefd zijn bij de mensen.
(Ibn Madja; Zoehd)

Ka'b ibn Malik verhaalt dat de boodschapper van Allah zei: "Twee hongerige wolven die bij een kudde worden losgelaten doen niet meer schade dan de zucht van een mens naar rijkdom en positie aan zijn geloof."
(Tirmizi)

Het echte leven is in het Hiernamaals. Dit leven is een beproeving en kort van duur. Allah waarschuwt ons voor de verleiding van dit leven en geeft ons de raad om te streven naar Zijn welbehagen en het Paradijs:

Het tegenwoordige leven is niets dan een leeg vermaak en een spel, maar het thuis van het Hiernamaals, dat is het werkelijke Leven, als zij dit slechts konden begrijpen
(Koran 29:64) 


De beproeving

Allah heeft ons geschapen om Hem te aanbidden, hierbij zullen wij door allerlei gebeurtenissen worden beproefd om onszelf te bewijzen tegenover Hem:

En Wij zullen u zeker beproeven totdat Wij diegenen onder u onderscheiden die ijverig streven en standvastig zijn. En Wij zullen uw feiten aan u openbaar maken.
(Koran 47:31)

En Wij zullen u een weinig beproeven door vrees, honger, verlies van bezittingen, leven en vruchten; maar verkondigt blijde tijdingen aan de geduldigen. 
(Koran 2:155)

Voorwaar Wij hebben al hetgeen op aarde is tot haar sieraad gemaakt om te beproeven, wie van hen van goede werken is.

En zie! Al hetgeen daarop is, zullen Wij tot dode stof veranderen.
(Koran 18:7-8)Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...