Translate

zaterdag 29 december 2012

Tawhiedul-Oeloehiyyah

Tawhiedul-Oeloehiyyah


Tawhiedul-Oeloehiyyah (ook wel Tawhied ul-cIbaadah) houdt in dat alleen Allah als object van aanbidding genomen mag worden. 

Zoals je weet, Allah is de Rabb en de Schepper. Alleen in Hem moeten wij onze vertrouwen stellen. Wij moeten op Zijn beloning hopen en Zijn bestraffing vrezen. Alleen Allah is de Ware God (Ilaah). Niets of niemand mag buiten Hem aanbeden worden. Het is Haraam (verboden) om een daad van aanbidding zoals het gebed, vasten, de bedevaart enz. voor een ander dan Allah te verrichten. Want Allah heeft geen toestemming gegeven aan Zijn schepselen om iemand anders of iets anders te aanbidden. Allah heeft ons toch niet geschapen om anderen te aanbidden. Hoe kan je iets of iemand gaan aanbidden die niet eens kan scheppen en die zelf geschapen is. Als je dat doet, dan ben je Allah zeker niet dankbaar. Iemand die dat doet heeft het dus verdiend om niet beloond te worden voor die valse aanbidding, hij verdient het juist om gestraft te worden.

maandag 24 december 2012

Tawhiedur-Roeboebiyyah

Tawhiedur-Roeboebiyyah
Tawhied is de éénheid van Allah. Allah is de enige Ware God, niemand en niets lijkt op Hem. Hij is de Alhorende, Alwetende. Om een goede moslim te zijn moet je in de éénheid van Allah geloven. Doe je dat niet, dan ben je een moeshrik (veelgodenaanbidder). Er zijn drie soorten Tawhied, namelijk: Tawhiedur-Roeboebiyyah, Tawhiedul-Oeloehiyyah en Tawhiedul-Asmaa’ was-Sifaat. Deze drie soorten Tawhied zullen we één voor één uitleggen. Op deze pagina zullen we beginnen met Tawhiedur-Roeboebiyyah.

dinsdag 18 december 2012

De Islamitische opvoeding - deel 2

De Islamitische opvoeding - deel 2

 • Lectuur


We dienen het kind op een school te plaatsen waar het kan leren Koran lezen, de overleveringen van de Profeet te horen krijgt en vertellingen hoort over de mensen die dichtbij Allah leefden. Hierdoor zal de liefde van het kind voor goede, gelovige mensen toenemen. Het is dan ook beter het kind uit de invloedsfeer van gedichten en verhalen over liefdesavonturen weg te houden.

Een goedkoop soort schrijvers doet het overkomen alsof het de gevoeligheid van het hart vergroot, terwijl ze daarmee alleen maar corruptie zaaien in de harten van de kinderen.

zaterdag 15 december 2012

De Islamitische opvoeding - deel 1

De Islamitische opvoeding - deel 1


In de Naam van Allah de Erbarmer de Meest Barmhartige


 • De Islamitische opvoeding gedurende de eerste ontwikkelings-periode


De methode waarmee we onze jeugd opvoeden is het waard onze volle aandacht te krijgen want opvoeden is één van de belangrijkste taken die we hebben, en één die de grootste nauwkeurigheid vereist.

Allah heeft kinderen aan hun ouders toevertrouwd. De reinheid van hun harten is een uniek juweel. Hun harten zijn onschuldig en vrij van enig vooroordeel of voorstelling. Zij verlangen ernaar om indrukken op te doen en houden van alles wat we hen laten waarderen. Als ze gewend raken aan het goede en het leren herkennen, dan wordt het goede hun tweede natuur en verblijdt het hun leven, hier en in het hiernamaals.

donderdag 13 december 2012

Koran en Soennah vóór de mening van geleerden

Koran en Soennah vóór de mening van geleerden
Wanneer er een bewijs is aangehaald over een bepaalde kwestie, dan is het verplicht dat men het bewijs aanhoudt dat aangehaald is vanuit de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem). Zelfs als deze in strijd is met een uitspraak van een grote geleerde of zelfs van een aantal metgezellen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Als jullie over iets van mening verschillen, keer dan terug naar Allah en de Boodschapper.”
(Soerat an-Nisaa’: 59)

maandag 10 december 2012

De gematigdheid van Ahl us-Soennah

De gematigdheid van Ahl us-Soennah
Al-Imaan (geloof) bij Ahl us-Soennah wal-Djamaacah omvat het geloven met het hart, bevestigen met de tong en het verrichten van daden met de ledematen. Deze drie zaken vallen bij Ahl us-Soennah wal Djamaacah dus onder wat gespecificeerd en gekenmerkt wordt als Imaan. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer Allah genoemd wordt en wanneer Zijn Verzen aan hen worden voorgedragen; hun geloof neemt dan toe en op hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld. Zij die het gebed onderhouden en die bijdragen geven van de voorzieningen die Wij hun hebben geschonken. Zij zijn degenen die de ware gelovigen zijn, voor hen zijn er rangen bij hun Heer en vergeving en een edele Voorziening.”
(Soerat al-Anfaal: 2-4)

dinsdag 4 december 2012

Liefde voor het wereldse leven, oorzaak van elke zonde?

Liefde voor het wereldse leven, oorzaak van elke zonde?
“Liefde hebben voor het wereldse leven is de oorzaak van elke zonde”. 

Deze uitspraak is niet toegekend aan de Profeet (vrede zij met hem), maar is een uitspraak die bekend is van de metgezel Djoendhoeb ibnoe cAbdillaah al-Badjalie. Deze uitspraak wordt tevens toegeschreven aan Profeet cIesa, de zoon van Maryam. Degenen echter die doordraaien in deze uitspraak zijn de filosofen en degenen die in hun voetsporen zijn getreden, zoals de Soefiyyah (de Soefi's). Dit is echter niet de plaats om hier over uit te wijden.

zondag 25 november 2012

Het tegenwerken van de Waarheid

Het tegenwerken van de Waarheid
Een van de voornaamste aanleidingen voor de aanwezigheid van het geloof en de godsdienst, en de ware Berichtgevingen waarmee de Profeten zijn gekomen, is de aanwezigheid van degene die hen tegenwerken, waaronder de ware leugenaars. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En zo hebben Wij voor iedere Profeet vijanden aangesteld: satans van onder de mensen en de djinns. Zij werpen elkaar sierlijke woorden toe om (elkaar) te misleiden. En als jouw Heer het had gewild, dan hadden zij dit niet gedaan. Dus laat hen en datgene wat zij verzinnen. Zodat de harten van degenen die niet in het Hiernamaals geloven, ernaar (de misleiding) neigen en er tevreden over blijven, en zodat zij blijven verrichten wat zij verrichten. (Zeg, o Mohammed:) “Zal ik een andere beoordelaar dan Allah zoeken, terwijl Hij Degene is Die het Boek aan jullie heeft neergezonden en (het Boek) gedetailleerd uiteen heeft gezet?” Degenen aan wie Wij het Boek hebben gegeven, weten dat het (de Koran) in Waarheid is neergezonden door jullie Heer. Dus behoor niet tot de twijfelaars. En het Woord van jouw Heer is in Waarheid en rechtvaardigheid tot voltooiing gebracht. Niemand kan Zijn Woorden veranderen. En Hij is de Alhorende, de Alwetende.”

(Soerat al-Ancaam: 112-115)

zaterdag 24 november 2012

Schendingen aan het adres van de Profeet – deel 2

Schendingen aan het adres van de Profeet – deel 2Het voorbeeld dat Sheikh ash-Shanqietie heeft aangehaald in deel 1 van dit artikel is slechts één uit vele voorbeelden van mensen die door Allah gestraft werden, omdat zij de eer van de Profeet (vrede zij met hem) hadden geschonden. Hieronder volgt een aantal andere voorbeelden:

donderdag 22 november 2012

Schendingen aan het adres van de Profeet - deel 1

Schendingen aan het adres van de Profeet - deel 1

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Alle lof zij Allah de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met de Boodschapper van Allah, diens familie en metgezellen.

Er bestaat geen twijfel over het feit dat elke persoon die liefde heeft voor Allah, Zijn Geloof en de Boodschapper (vrede zij met hem), zich ergert en kwaad wordt door de opeenvolgende en herhaaldelijke schendingen tegenover de heiligheden van de Islam en tegenover de geliefde van de Koning en de Alwetende: onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem). Of deze schendingen zich nu uiten aan het adres van Allah, Zijn Geloof of Zijn Profeet (vrede zij met hem), de moslim mag niet onwetend zijn over het feit dat dit niet iets nieuws is. Het is namelijk een oude strijd tussen de Waarheid en de valsheid. Tussen de Leiding en de dwaling. Tussen het Licht van monotheïsme en de duisternis van polytheïsme. Tussen Islam en ongeloof.

zondag 18 november 2012

Islamitische citaten #4

Islamitische citaten #4

 • Het wereldse leven is niets dan een spel en een ijdel vermaak. Doch voor degenen die God vrezen, is het thuis van het Hiernamaals beter. Willen jullie dit dan niet begrijpen? (6:32)


 • De profeet (vzmh) zei: “Ze gehoorzaamt hem als hij iets beveelt, ze maakt hem gelukkig als hij (naar haar) kijkt en ze beschermt zichzelf en zijn bezittingen voor hem.” (An-Nasaa’i en is sahih)


maandag 5 november 2012

Respecteer elkaars verschillen

Respecteer elkaars verschillen"Verspil geen tijd over de vraag wat een goede moslim is. Wees er een!"

Op een dag betrad imam Malik de moskee na het middaggebed (asr). Hij liep naar het voorste gedeelte van de profetische moskee en ging zitten. De boodschapper van Allah (vzmh) had geboden dat een ieder die de moskee betrad niet eerder mocht gaan zitten totdat hij 2 rak’at (kort gebed) had gebeden. Dit was een eerbetoon aan de moskee.


Imam Malik was echter van mening dat het verbod van de profeet (vzmh) van het vrijwillig bidden na het middaggebed (asr) hierover voorrang had, dus wilde hij zijn studenten aanleren om niet het eerbetoon aan de moskee (tahiyyatul masjid) te bidden, als zij tussen het middaggebed (asr) en het avondgebed (maghrib) de moskee binnen zouden komen.

zaterdag 20 oktober 2012

Islamitische citaten #3

Islamitische citaten #3 • ''U bent uniek -niemand was zoals u in het verleden en niemand zal er zoals u in de toekomst zijn. U verschilt als de X van de Y verschilt, dwing uzelf daarom niet om anderen blind te volgen en na te doen.'' (Dr. Aaidh Al-Qarni)


 • ''Verander uzelf niet in iemand die u niet bent; aap anderen niet na. Er zijn velen die doen alsof zij hun eigen stem, bewegingen, zinsbouw en gewoonten zijn vergeten, om anderen na te doen. De gevolgen van zulk gedrag zijn: kunstmatigheid, ongelukkigheid en de vernietiging van de eigen persoonlijkheid.'' (Dr. Aaidh Al-Qarni)

donderdag 18 oktober 2012

De koranische visie op het individu; verschillen in ontwikkeling

De koranische visie op het individu; verschillen in ontwikkelingAls men het feit in beschouwing neemt dat God’s wil varieert bij de creatie van ieder specifiek individu, kan men er vanuit gaan dat in het menselijke bestaan individuele verschillen een vaststaand gegeven is. Individuele verschillen zijn onderhevig aan God’s wil en zijn daarbij afhankelijk van erfelijke factoren en de invloeden van de omgeving. God vertelt ons in de Koran dat Hij ieder individu schept en vormt in zijn/haar moeders baarmoeder op een gedistingeerde en unieke manier, zoals Hij die gekozen heeft:

“Hij is het die jullie in de moederschoot gevormd heeft, zoals Hij wil. Er is geen god dan Hij, de Machtige, de Wijze.” (Koran 3:6)


dinsdag 16 oktober 2012

Dierenrechten in de Islam

Dierenrechten in de Islam


 • Mensen hebben heerschappij over dieren

De Heilige Koran verklaart dat de mens de heerschappij heeft over dieren.

"Hij is het, Die u tot stedehouders op aarde heeft gemaakt."
(Koran 35:39)


maar, Hij maakt duidelijk dat deze verantwoordelijkheid niet onvoorwaardelijk is en verklaart wat zal gebeuren met diegene die hun vrijheid van keuze misbruiken en die falen om te voldoen aan de voorwaarden die deze verantwoordelijkheid begrenzen.

maandag 15 oktober 2012

Goede daden, klein en groot

Goede daden, klein en grootEen obsessie van deze tijd (soms ook te vinden bij diegenen die bij Islamitisch werk betrokken zijn), is het zich focussen op het doen van iets groots.

We willen verbonden worden met grote projecten. We willen Islam op een grootse manier dienen. Grote daden, grote verdiensten, groot succes, hier en in het hiernamaals. Wie kan dat ontkennen? Alhoewel deze logica onbetwistbaar lijkt, is er in feite een probleem. Het stelt dat de beloning voor een goede daad gebaseerd is op de waarde zoals wij dat bevatten.

dinsdag 9 oktober 2012

Islamitische citaten #2

Islamitische citaten #2


 

 • ''Als je een zonde begaat, zeg dan Astaghfiroellah (ik vraag Allah om vergeving).''

 • ''Iedereen die vaak vergiffenis zoekt (bij Allah), die geeft Allah voor iedere belangrijke zaak een goede afloop en Hij voorziet hem van een manier om uit een hachelijke toestand te komen.'' (Profeet Mohamed VZMH)

zondag 7 oktober 2012

Algemene rechten van de mens in de Koran Recht op leven

Algemene rechten van de mens in de Koran Recht op levenDe Koran verdedigt de heiligheid en absolute waarde van het menselijk leven. In de Koran wordt uiteengezet dat het leven van ieder individu in essentie vergelijkbaar is met dat van een gehele gemeenschap en daarom met uiterste zorg behandeld dient te worden. Eveneens het doden van kinderen wordt ten zeerste veroordeeld.

Zeg: "Komt, ik zal u verkondigen, wat uw Heer heeft verboden;" namelijk dat gij iets met Hem vereenzelvigt en dat gij uw ouders niet goed behandelt en dat gij uw kinderen uit armoede doodt. - Wij zijn het, Die voor u en voor hen zorgen - en dat gij onbetamelijke daden hetzij openlijk of in het geheim begaat en dat gij een ziel ten onrechte doodt die Allah heilig heeft verklaard. Dit is, hetgeen Hij u heeft bevolen, opdat gij moogt begrijpen."
(6:151)


dinsdag 2 oktober 2012

Verhaal: Mijn leven is heel erg veranderd na gisteren

Verhaal: Mijn leven is heel erg veranderd na gisterenWaarom? Omdat ik eindelijk een keertje niet aan mezelf dacht, maar aan een ander. Vanaf vandaag ga ik anders door het leven. Zowel innerlijk als toch ook uiterlijk. Wat je van binnen bent, straal je van buiten uit. Het leven zal voortaan voor mij anders zijn dan normaal. Ik eet nu anders, denk anders en praat ook anders. Zo langzamerhand zul je je wel afvragen wat mij is overkomen.

maandag 17 september 2012

Islamitische citaten #1

Islamitische citaten #1 • ''De geslaagde persoon is degene die zwijgt vóórdat de anderen hun oren open doen, en zijn oren open doet vóórdat de anderen hun monden open doen." 

 • ''Als het avond wordt, verwacht dan niet dat het weer ochtend wordt en als het ochtend wordt,verwacht dan niet dat het avond wordt. Als je gezond bent,moet je je op ziekte voorbereiden en als je leeft,moet je je op de dood voorbereiden.'' (Boekhari)

woensdag 12 september 2012

Interview aan een moslim

Interview aan een moslim

 • 1- Waarom heeft u dit geloof?

Ik heb dit geloof aangenomen omdat het de ware religie is. Allah zegt in de Koran, dat er naast de Islam geen enkele andere religie wordt geaccepteerd. Islam is ook een levenswijze. Het vertelt je precies hoe je dient te leven. Islam is ook niet ingewikkeld. Het is simpel en gemakkelijk uit te voeren.

dinsdag 11 september 2012

Waarom heeft Allah (swt) ons geschapen?

Waarom heeft Allah (swt) ons geschapen?
In de naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle

Antwoord:
Allah, Verheven is Hij, heeft ons geschapen om Hem te aanbidden zonder Hem deelgenoten toe te kennen


 • Bewijs uit de Koran: 

"En Ik heb de djinn en de mensen slechts geschapen om Mij te aanbidden." (Adh-Dhaariyaat:56)


maandag 10 september 2012

Dienen wij Allah met vrees en hoop te aanbidden?

Dienen wij Allah met vrees en hoop te aanbidden?

Antwoord:

Ja, wij dienen Allah (de Verhevene) met vrees en hoop te aanbidden.


 • Koran

"En roept Hem met vrees (voor Zijn bestraffing) en hoop (op Zijn barmhartigheid) aan."
(Al-Araaf:56)


zondag 9 september 2012

Waarom heeft Allah (de Verhevene) de boodschappers gestuurd?

Waarom heeft Allah (de Verhevene) de boodschappers gestuurd?Antwoord:

Hij heeft hen gestuurd om de mensen uit te nodigen tot het aanbidden van Allah (de Verhevene) alleen zonder enige deelgenoten aan Hem toe te kennen.


 • Koran

"En Wij hebben naar elk volk een boodschapper gestuurd, opdat zij Allah zouden aanbidden en at-Taaghoet (datgene wat buiten Allah aanbeden wordt) vermijden." (An-Nahl:36)

zaterdag 8 september 2012

Geloof in al-Qadaa 'wa l -Qadar (Goddelijke wil en het besluit)

Geloof in al-Qadaa 'wa l -Qadar (Goddelijke wil en het besluit)
Vraag:

Wat is de status van sabr (geduld) in de Islam? Wat moet de moslim onder geduld begrijpen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Geloof in al-Qadaa 'wa’l -Qadar (Goddelijke wil en besluit) is een van de pijlers van het geloof. De moslim zijn geloof is niet compleet, tenzij hij weet dat dat wat hem overkomt hem niet had kunnen missen, en dat dat wat hem gemist heeft hem niet moest overkomen. Alles is onderworpen aan de wil en het decreet van Allah, zoals Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

vrijdag 7 september 2012

Welke godsdienstige kennis moet de vrouw leren?

Welke godsdienstige kennis moet de vrouw leren?


Antwoord: Ze is verplicht om het dogma te leren op basis van de Koran en de Sunna. Daarna leert ze het gebed en de manier waarop de Boodschapper van Allah (salla allahoe 3alayhi wa ssalam) het verrichtte. Als ze over financiele middelen (geld) beschikt, dient ze te leren welke wettelijke belasting (zakat) Allah haar bevolen heeft te betalen. Als ze handel drijft, moet ze de regels van het onderhandelen leren. Ook als ze om het even welk beroep uitoefent, moet ze zich informeren over de regels met betrekking tot dat beroep. Dat is wat bedoeld wordt in de hadith van de Boodschapper van Allah (salla allahoe 3alayhi wa ssalam):

“Het zoeken naar kennis is verplicht voor elke moslim.”

 

donderdag 6 september 2012

Wie waren Isa en zijn moeder?

Wie waren Isa en zijn moeder?
Het antwoord op deze vraag is te vinden in onderstaand vers:

"De Messias, de zoon van Maria was slechts een boodschapper; voorzeker, alle boodschappers voor hem zijn heengegaan. En zijn moeder was een waarheidslievende vrouw. Zij plachten beiden voedsel tot zich te nemen. Zie, hoe Wij de tekenen voor hen (de mensen) verduidelijken, en zie, hoe zij zich afwenden."
(Hoofdstuk 5, De Tafel, Al-Maidah, vers 75)


woensdag 5 september 2012

Is een amulet toegestaan?

Is een amulet toegestaan?


Elk soort amulet is niet toegestaan, want het valt onder shirk. Het is dus een valse overtuiging om je vertrouwen te stellen in een ander dan Allah ongeacht of het nu gaat om het vragen van het goede of het zoeken van bescherming tegen het kwaad.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:

"Wie een amulet draagt heeft Shirk begaan."

(Sahih bevonden door al-Albaani)


vrijdag 31 augustus 2012

Wijze woorden

Wijze woorden


 • Bemoei je niet met andermans zaken, tenzij die daarom vraagt

Te vaak denken we aan het gedrag van anderen en verspillen we onze tijd met negatieve gedachten die ons worden ingegeven door Sjaytaan (het kwade). De meesten van ons veroorzaken hun eigen problemen door zich steeds te mengen in andermans zaken. Daardoor ontkennen zij het bestaan van individuele verschillen, die ieder van ons juist tot een unieke persoonlijkheid maken.

donderdag 30 augustus 2012

Over het slaan van vrouwen

Over het slaan van vrouwen
   
Steeds weer laait de discussie op over het vrouwonvriendelijke karakter van de islam. Altijd wordt daarbij dezelfde koranpassage - er is er dan ook maar één - in stelling gebracht als bewijs dat de islam geweld tegen vrouwen predikt. Zelden vraagt men zich af wat de ware betekenis is van het woord dat in bijna alle koranvertalingen met slaan vertaald wordt. Hoe minder men van de islam afweet, hoe stelliger men ervan overtuigd is dat geweld en islam twee handen op één buik zijn. Vandaar dat ik het nog maar eens uitleg.


woensdag 29 augustus 2012

Feest- en gedenkdagen

Feest- en gedenkdagen
   

 • Ramadan

Maand waarin gevast word (sawm). Gedurende 29 of 30 dagen eten en drinken moslims niets tussen de dageraad en zonsondergang. Ook zorgt men ervoor gedurende de uren dat het licht is geen seksuele omgang te hebben. Iedere dag wordt het vasten gebroken met een gebed ("voor u heb ik gevast en met uw voorzieningen verbreek ik het vasten") en een rituele maaltijd (water en een vrucht).


dinsdag 28 augustus 2012

Soera Al Alaq

Soera Al Alaq
Deze soera behoort tot de eerste openbaringen aan Mohammed. De verzen 1 t/m 5 worden algemeen als eerste openbaring beschouwd, de overige verzen volgden vermoedelijk niet lang daarna.
Soera Al Alaq bevat de centrale opdracht van de islam aan de mensheid: Leer de schepping kennen, leer jezelf kennen, leer de krachten kennen die in jezelf werken.

maandag 27 augustus 2012

Wat vertelt de sjaria ons over een duurzame levenwijze?

Wat vertelt de sjaria ons over een duurzame levenwijze?

   
 • Tawhied - Taqwa - Chilafa

Het centrale uitgangspunt van de islam is tawhied, eenheid, geloof in de unieke God, die geen gelijke naast zich heeft, de Schepper van het universum. God heeft het universum als een eenheid geschapen, waarin alles met elkaar verbonden is en daarom ook alles van elkaar afhankelijk is. Wordt er ook maar één atoom vernietigd, dan heeft dat invloed op de rest van de schepping. Het evenwicht is verstoord en moet hervonden worden.

zondag 26 augustus 2012

Geen plaats voor een dubbele seksmoraal

Geen plaats voor een dubbele seksmoraal

   In naam van Allâh, de Barmhartige, de Erbarmer

Ofschoon er wat betreft seksualiteit over de hele wereld wel een dubbele moraal waar te nemen is, is die misschien nergens zo nadrukkelijk aanwezig als bij moslims. Terwijl de man zich aan geen enkele beperking hoeft te houden, wordt van de vrouw verwacht (lees: geëist) dat zij als maagd het huwelijk ingaat en er tijdens haar huwelijk ook geen buitenechtelijke relaties op nahoudt. In sommige streken van de islamitische wereld kan het vreemdgaan van de vrouw zelfs eindigen met haar dood, al dan niet goedgekeurd door de wetten van het betreffende land. De man daarentegen kan er heel vaak wel mee wegkomen - hoe onrechtvaardig dit ook moge zijn.

vrijdag 24 augustus 2012

Ethiek (adhaab / achlaq)

 Ethiek (adhaab / achlaq)
   

 • De islamitische gemeenschap is o.a. gebaseerd op de volgende waarden:


 • tauwhied (erkennen van de Eenheid van God)
 • gelijkheid (en vrijheid) van ieder individu
 • rechtvaardigheid
 • shoera (gezamenlijk overleg)

donderdag 23 augustus 2012

Economie deel 2

Economie deel 2Hieronder volgt een aantal passages uit de koran die betrekking hebben op woekerrente, het geven van bijdragen (sadaqah, zakaat) en handel drijven.


"Zij die de woeker eten, zullen niet anders opstaan (op de Laatste Dag) dan zoals opstaat hij, die de Satan omstoot door aanraking. Dat is, omdat zij zeiden: De koophandel is slechts hetzelfde als de woeker. - Maar Allah heeft de koophandel vergund gemaakt en de woeker verboden. Hij dan, tot wie een vermaning komt van zijn Heer en daardoor ermede ophoudt, voor hem is het vroeger verworvene, en zijn zaak staat aan Allah. Maar wie weer terugvalt, dat zijn de lieden van het Vuur, eeuwig-levend daarin.''
(2:275)


woensdag 22 augustus 2012

Economie deel 1

Economie deel 1

 • Werken of bedelen?

Een man uit Medina kwam bij de profeet en vroeg om hem iets te eten te geven. De profeet vroeg hem: Heb je iets in je huis? De man antwoordde: Een zadeldeken die wij soms omslaan en die wij op de vloer uitspreiden en een kan waar we water uit drinken. Breng ze maar hier, zei de profeet. De man bracht de kan en de deken en de profeet vroeg aan een paar metgezellen: Wie wil deze twee dingen kopen. Ik wil dat wel, zei iemand, voor één dirham. Een ander bood twee dirham. De profeet verkocht de dingen voor twee dirham, die hij aan de man gaf met de woorden: Koop voor één dirham eten voor je gezin en voor de andere een bijl en breng die hier. De man kwam terug met de bijl. De profeet spleet een blok hout met de bijl en zei tegen de man: Ga brandhout verzamelen en ik wil je twee weken lang niet zien. De man deed zoals hem gezegd werd en na twee weken had hij een winst van tien dirham gemaakt. Een deel van het geld gaf hij uit aan voedsel en een ander deel aan kleding. De profeet was tevreden en zei tegen de man: 

Ecologie

Ecologie

  


Allah (swt) heeft de mens aangesteld als chaliefa (rentmeester, plaatsvervanger) over de aarde met alles wat daarop en daarin is. Met andere woorden, Hij heeft de aarde aan onze zorg toevertrouwd. Daarbij past dat wij zorgvuldig met het milieu omgaan, dus zorgen voor zo min mogelijk vervuiling, zuinig zijn met energiebronnen, liefde tonen voor de planten en de dieren.

dinsdag 21 augustus 2012

Islam & andere Godsdiensten

Islam & andere Godsdiensten
Volgens de Koran is de islam niet een nieuw geloof maar een voortzetting van de religies die aan onder andere de profeten Mozes, David en Jezus zijn geopenbaard. Daarom erkennen moslims in principe ook de Thora, de Psalmen van David en het Evangelie, alleen gaan wij ervan uit dat het niet meer de oorspronkelijke geopenbaarde teksten zijn. De Koran is de afsluiting van een reeks openbaringen en geldt voor alle mensen, waar ook ter wereld en van welk ras ze ook zijn. Toch mogen moslims niemand dwingen om zich tot de islam te bekeren, want de keuze voor een religie is ieders eigen verantwoordelijkheid. Wat heeft het voor zin om te bidden als je daar niet voor honderd procent zelf voor gekozen hebt? In de Koran staat:

''Er is geen dwang in de godsdienst.''

(2:256)


maandag 20 augustus 2012

Enkele misverstanden

Enkele misverstanden
    • Moslims onderdrukken hun vrouwen

Vrouwen in de islamitische wereld lijken in vergelijking met hun tegenwoordige positie in westerse landen achtergesteld en de praktijk in veel islamitische landen bevestigt dat beeld helaas. Maar als we kijken naar wat er in de Koran en in de Sunnah over vrouwen gezegd wordt, blijkt dat de islam veertienhonderd jaar geleden al regels had voor veel zaken die in het westen pas in de afgelopen honderd jaar zijn verbeterd. 


zondag 19 augustus 2012

Je leeft maar twee keer [Filmpje]

Je leeft maar twee keer [Filmpje]

Neem even 5 minuten de tijd om dit filmpje te bekijken, subhan Allah, dit filmpje laat ons realiseren wat de realiteit is.

Laat een reactie achter. Nog een fijne Eid.

Eid Mubarak!

Eid Mubarak!


Moge Allah onze vasten accepteren.

Moge Allah al onze zondes vergeven en al onze goede daden accepteren.

Deze dag brengt familie en geliefden bijeen, het geeft je innige rust, ontelbare zegeningen en veel liefde van Allah.

Een gezegend en vredige El3ied, voor jou en je naasten.

zaterdag 18 augustus 2012

Ramadan: Ied takbir

Ramadan: Ied takbir


Allah zegt in de Koran:

'En maakt het aantal (dagen) vol en prijs de Grootheid van Allah, omdat Hij jullie leiding schonk, hopelijk zullen jullie dankbaar zijn.''
(Abu Dawud) Hij draagt ons in dit vers op om de Ramadan te vervolmaken en de Grootheid van Allah te prijzen, door de takbir te zeggen en de tahmied. Vanaf het maghreb-gebed op de dag voor het Ied gebed bij Ied al-fitr dient de Ied takbir gereciteerd te worden tot het verschijnen van de imam bij het Ied gebed. Bij Ied al-adha wordt de Ied takbir langer gereciteerd, lees daarover onderaan deze pagina.

Ramadan: Makkelijke tips voor een nuttige Ied

Ramadan: Makkelijke tips voor een nuttige IedDe Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei over Ied:

“Allah heeft jullie hiervoor twee betere dagen gegeven (als feestdag): de dag van Al-Fitr en de dag van Al-Adha.”
(Abu Dawud)

Ied is een belangrijke feestdag voor de moslims en hoewel het om een feestdag gaat, betekent het niet dat we op deze dag Allah niet hoeven te gedenken. Integendeel zelfs, wij dienen ook op deze dag Allah te gedenken, Hem dankbaar te zijn en ons te richten tot Hem. Daarom een aantal tips voor een nuttige Ied.


vrijdag 17 augustus 2012

Ramadan: Sadaqaat-Ul-Fitr

Ramadan: Sadaqaat-Ul-Fitr


Sadaqaat-ul-fitr is een liefdegave waarvan de jaarlijkse uitdeling essentieel is voor ieder moslim die op de laatste dag van de heilige maand Ramadaan of de dag van Ied-Ul-Fitr (suikerfeest) goederen in zijn bezit heeft met een waarde, die hem zakaatplichtig (Sahieb-e-Nisaab) maken.

Ramadan: Suikerfeest (Ied ul Fitr / Eid el Fitr)

Ramadan: Suikerfeest (Ied ul Fitr / Eid el Fitr)Aan het einde van de vastenmaand vieren Moslims over de gehele wereld feest met gebeden en feestelijkheden. Dit feest noemt men "Ied-ul-fitr". Eid komt van de stam a-w-d en betekent letterlijk een zich herhalende gebeurtenis. In de Islam betekent dit woord de Islamitische feesten. Ied-ul-Fitr huldigt het einde van de maand Ramadan. Fitr betekent breken, hier dus het breken van de vastentijd en van alle slechte gewoonten. Men viert het geluk bij het bereiken van een geestelijke opleving na een maand van vasten. Ied-ul-Fitr begint als de nieuwe maan te zien is en duurt drie dagen. Men trekt nieuwe kleren aan, veel meisjes en vrouwen kleuren hun handen met henna. 's Morgens gaat men eerst naar de moskee om Allah te danken. Er worden veel bezoeken afgelegd bij familie en vrienden en er worden zoetigheden meegenomen. Dit feest wordt hierom ook wel suikerfeest genoemd. Moslims die elkaar op straat tegenkomen feliciteren elkaar. Het is een feest waarbij iedereen heel blij is.

donderdag 16 augustus 2012

Ramadan: De Poort van Al-Rayyaan

Ramadan: De Poort van Al-Rayyaan
Allah heeft de moslims opgedragen om de maand Ramadan te vasten en Hij heeft een grote beloning beloofd aan degenen die vasten. Omdat de deugdzaamheid van het vasten zo groot is, heeft Allah de beloning ervoor niet gespecificeerd. Hij heeft in een hadith qudsi gezegd: “...behalve het vasten, want dat is voor Mij, en Ik zal ervoor belonen.”

woensdag 15 augustus 2012

Ramadan: Het gebruik van kohl, henna en cosmetica

Ramadan: Het gebruik van kohl, henna en cosmetica • Vraag:

Wat is de regel voor vrouwen die gedurende de dag kohl en sommige cosmetica gebruiken in de Ramadan? Verbreken deze dingen het vasten of niet?


Ramadan: De ketening van de duivels

Ramadan: De ketening van de duivels
Overgeleverd door Abu Hurayrah (radiAllahu anhu) dat de Boodschapper van Allah (sallAllahu alaihi wa salaam) zei:

“Wanneer de Ramadan komt, worden de poorten van het Paradijs geopend, de poorten van de Hel gesloten en de duivels zijn geketend.”

(Al-Bukhari (1899) en Muslim (1079)


dinsdag 14 augustus 2012

Ramadan: Voorwaarden voor zaken die het vasten verbreken

Ramadan: Voorwaarden voor zaken die het vasten verbreken
Ik zou graag van deze mogelijkheid gebruik willen maken om uit te leggen dat dingen die het vasten van een persoon verbreken (voornamelijk seksuele gemeenschap, eten, drinken enz.) dit alleen doen als er aan drie voorwaarden wordt voldaan:

Hij moet de regel kennen. Als hij de regel niet kent dan verbreekt het zijn vasten niet, want Allah zegt (interpretatie van de betekenis):