Translate

woensdag 30 november 2011

Mekka

Mekka 1.294.168 inwoners (2004) is de provincie Mekka in Saoedi-Arabië in de historische regio Hidjaz. Het ligt 73 kilometer van Djedda, in de zanderige Abrahamvallei op 277 meter boven zeeniveau en 80 km van de rode zee.

Rode zee:
De stad is de belangrijkste stad binnen de islam, en de hadj, de pelgrimage naar Mekka, is verplicht voor iedere moslim die het zich financieel en qua gezondheid kan veroorloven. Voor een moslim is de al-Masjid al-Haram, de moskee met de Ka'aba de belangrijkste plaats ter aarde. Zowel de stad als de moskee zijn streng verboden voor niet-moslims.

dinsdag 29 november 2011

99 Namen van Allah (swt)

99 Namen van Allah (swt)

In Allah zijn alle eigenschappen opgenomen, die bij de negenennegentig meest schone namen individueel voorkomen.

Invocatie:
Als je de naam 100 keer op geconcentreerde wijze voor het gemeenschappelijke vrijdaggebed reciteert, nadat je de rituele reiniging hebt genomen, dan leidt dit tot de oplossing van je huidige problemen.

Als iemand erg ziek is en de hoop op herstel verloren heeft en de naam een onbeperkt aantal keren reciteert - en tevens om herstel bidt - dan zal hij genezen.
Als je dagelijks 1.000 keer Yaa-Allah zegt, zal je hart bevrijd worden van twijfel en zal liefde van Allah je hart vullen.
Als je elke dag 1.000 keer Yaa-Allah, Yaa Hoe' reciteert, zal je van Allah onderhoud ontvangen.
Ar-Rahman -
De Barmhartige

Ar-Rahmaan is een bijzondere naam. De naam duidt op Degene Die de fouten en tekortkomingen van de mensen verborgen houdt. Hij is ook Degene Die geeft, wanneer daarom gevraagd word.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is de volgende: Je moet de mensen vol liefde en genegenheid tegemoet treden en ze door goede adviezen, aanwijzingen en leringen naar het rechte pad van de waarheid leiden. Je moet de mensen beschermen tegen onheil en ongeluk. 

maandag 28 november 2011

Wonderen van de Koran

Wonderen van de Koran

In de naam van Allah, de Genadige, de Barmhartige.

Laten we eens kijken naar een aantal wonderen in de Koran. 
De Heilige Koran

De Heilige Koran

De heilige Koran is het ware woord van Allah, gezonden met een boodschap aan de mensheid. De Heilige koran is geopenbaard aan onze profeet Mohammed (vzmh).


De Heilige Koran

"Het Boek dat Wij aan u hebben geopenbaard is vol van zegeningen, laat hen dus over zijn verzen nadenken en laat de verstandigen er lering uit trekken." 
(Surah 38 : Ayah 29)

De Koran is zoals geen ander boek bewaart gebleven. Voor een moslims is dit niets nieuws omdat Allah (Geprezen en Verheven is Hij) zelf heeft gezegd dat Hij het zal bewaren en beschermen. In de Koran staat (interpretatie ervan):

Het leven van de Profeet Mohammed (vzmh)

Het leven van de Profeet Mohammed (vzmh) 

Lees hier over het uitzonderlijke leven van de laatste Profeet Mohammed . Dit prachtige verhaal zal zeker en heeft veel indruk gemaakt op menig moslim. Lees hoe de Profeet opgegroeide en welke gebeurtenissen in zijn leven hebben plaats gevonden. Lees hoe hij de boodschap (risallah) heeft overgebracht aan de mensheid en welke obstakels hij hierbij tegen kwam.

 Inleiding:

 1. Inleiding
 2. De nobele afstamming
 3. De geboorte van Mohammed
 4. De kinderjaren van Mohammed
 5. Mohammed's eerste reis naar het Shaam-gebied (Syri
 6. Mohammed's tweede reis naar het Shaam-gebied (Syri
 7. Mohammed's huwelijk met Khadija bint Khuwailid
 8. De wederopbouw van de Ka'bah in Mekka
 9. De Hiraa'e-grot
 10. De eerste openbaring
 11. Het openlijk verkondigen van de boodschap
 12. De vervolging
 13. De emigratie naar Abessini
 14. De bekering van Hamzah
 15. De bekering van Omar
 16. De gehele isolatie en het uitwijzingsbevel
 17. Het jaar van verdriet
 18. Mohammed's huwelijk met Sawdah en A?cha
 19. De reis naar Ta'if
 20. Het verzoek van wonderen en tekenen
 21. De nachtelijke toch en hemelvaart
 22. De emigratie van moslims naar Medina
 23. Het complot tegen de Profeet (Vrede zij met hem)
 24. De emigratie van de Profeet (Vrede zij met hem) naar Medina
 25. De verichtingen van de Profeet (Vrede zij met hem) in Medina
 26. Provocaties van de mensen van Quraish
 27. De strijd van Badr
 28. De slag van Oehoed
 29. Het schrijven naar vorsten en emirs
 30. De inname van Mekka
 31. De afscheidsbedevaart
 32. Het overlijden van de Profeet (Vrede zij met hem)
 33. De familieleden van de Profeet (Vrede zij met hem)
 34. De kinderen van de Profeet (Vrede zij met hem)
 35. Het karakter en gedrag van de Profeet (Vrede zij met hem)
zondag 27 november 2011

De 6 basiselementen van de Islam

De basiselementen van de Islam Het is makkelijk om jezelf een moslim te noemen maar dat wil nog niet zeggen dat je je volledig overgeeft aan de Islam. Om je volledig over te geven aan de Islam zijn er 6 basiselementen waarin je moet geloven:

1. De Eenheid van God

2. De Profeten

3. De Boeken

4. De Engelen

5. De Dag Des Oordeels

6. De Voorbeschikkingzaterdag 26 november 2011

De 5 zuilen van de Islam

De 5 zuilen van de Islam De vijf zuilen van de Islam is de verzamelterm die gebruikt wordt voor de vijf meest religieuze verplichtingen van elke moslim onder de heilige wetten van de Islam. 
Elke vrome moslim onderhoudt voor zover mogelijk trouw deze verplichtingen.

De vijf zuilen van de Islam zijn: 

1. Geloofsbelijdenis

2. Gebed

3. Vasten

4. Armenbelasting

5. Bedevaart
1. Geloofsbelijdenis
 
Het Geloof begint met de Sahada oftewel de getuigenis:


'Ashadou an La-ilaha IllaAllah wa ashadou ana Muhammadan RasoulAllah'.

Door dit te zeggen getuig je dat er geen God is dan Allah en Mohammed zijn dienaar en profeet is.

Alleen het uitspreken met de mond van deze getuigenis heeft geen waarde. Dit houdt in dat men de getuigenis niet accepteert door het enkel uit te spreken, maar dat men er met zijn hart in gelooft dat Allah een is en dat Hij geen deelgenoten kent. Hiernaast dient men er met zijn hart in te geloven dat Mohammed zijn profeet is. 

2. Gebed

Het gebed wordt vijf keer per dag verricht. 
Voor zonsopgang, het midden van de dag, de namiddag, de avond en 's nachts. 

Volgens overleveringen krijgt hij die zijn gebeden in een moskee in groepsverband verricht, 27 keer de beloning van een gebed dat hij alleen uitvoert. Met een schoon lichaam, schone kleren en op een schone plek onderwerp je je aan je Heer met toewijding, in herinnering, dank en vragend voor vergiffenis.
Het gebed maakt je rechtvaardig, in en om je heen. Behalve de vijf tijden van de verplichte gebeden die over de dag en nacht verspreid zijn, zijn er de jaarlijkse feestgebeden, de wekelijkse vrijdaggebeden en de dagelijkse vrijwillige gebeden voor alle volwassen mannen en vrouwen. Al deze gebeden bestaan uit een verplicht deel en een deel naar keuze waarvan je de onderdelen met wat inzet gemakkelijk kunt leren en uitvoeren. Dit is je eeuwige bereidheid tot vrijwillige onderwerping aan Allah's bevelen voor eigen bestwil zonder enige bemiddeling: Je hebt geen priester of monnik nodig om je gebeden te verrichten daar je in direct nauw contact met Allah bent.
3. Vasten

In de Heilige maand Ramadan is het vasten vanaf zonsopgang tot zonsondergang verplicht voor alle mannelijke en vrouwelijke moslims. In deze maand onthoud je jezelf van eten, drinken en seks en vermijdt je onzinnig taalgebruik en slechte daden en wijd je jezelf aan gebed, recitaties van de koran en goede daden. Gedurende deze vastenperiode moet je rein zijn van zowel lichaam als geest.

Dit is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. In deze maand werd het eerste vers van de heilige koran geopenbaard via de profeet Mohammed (vzmh).
In de koran zijn bepaalde uitzonderingen gemaakt voor het vasten :
Zieken, de reiziger of vrouwen met menstruatie, zwangerschap of borstvoeding gevende vrouwen hoeven niet te vasten. Het vasten is goed voor je gezondheid, een training voor je spirituele opleving, koesteren van een broederschapband voor alle mensen en moslims en een totale fysieke en mentale onderwerping aan de wil van Allah voor Zijn genoegen en bescherming.

Aan het einde van de vastenmaand vieren moslims over de gehele wereld ‘Id-ul-Fitr' (Suikerfeest) met gebeden en feestelijkheden. 4. Armenbelasting


De armenbelasting (zakaat) heeft invloed op het economisch welzijn en spirituele opleving van de mens. Het netto spaargeld van iedere moslim behoort niet alleen hem en zijn familie toe, maar eveneens de behoeftige, de armen en zes andere sociaal zwakkere groepen, zoals voorgeschreven in de koran. 

De zakaat zuivert je vermogen en helpt het vestigen van economisch evenwicht en sociale veiligheid. Moslimstaten zijn verplicht de zakaat te verzamelen en te verdelen, maar elders is het de plicht van de moslims zelf om deze zakaat gedurende het jaar te verzamelen en vervolgens te verdelen aan de zakaatgerechtigden.

Behalve deze verplichte betaling moedigt Allah jou aan de behoeftige en de armen, uit Zijn vrijgevigheid die aan jou verleend is, te geven. Dergelijke liefdadigheid verdient volgens de koran de beloning van 700 maal of meer. 

5. Bedevaart


Het is de plicht van iedere moslim die volwassen is en bij zijn volle verstand is en een gezond en krachtig lichaam heeft, eenmaal in zijn leven in de bedevaartstijd (de twaalfde maand van de islamitische kalender) naar de Ka’bah en de gezegende plaatsen eromheen op bedevaart te gaan. 


De bedevaart is voor de moslims een middel om zichzelf openbaring tot Allah te richten om vergiffenis te vragen voor al zijn zonden door Allah plechtig te beloven om in zijn verdere leven nooit meer slechte daden te doen. Een bezoek aan de heilige plaatsen versterkt de morele en religieuze gevoelens bij de mens. Sociaal gezien lijkt de bedevaart op een internationale congres waar allerlei mensen van verschillende nationaliteiten, kleuren en rassen bijeen komen. 


De gebedsuitoefeningen in de Islam hebben tot doel de mens tot een volmaakte wezen te ontwikkelen en tevens rust en orde te scheppen in de maatschappij.


Profeet Mohammed (vzmh)

Profeet Mohammed (vzmh)Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) leefde van ca. 571 tot 632.

Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) was een wees. Zij vader stierf voordat Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) werd geboren en zijn moeder stierf toen zij nog heel jong was. Dit is waarom Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) opgroeide bij zijn opa, Abdoel Moetallib. Later woonde hij bij zijn oom, Aboe Talib. Allebei hielden ze heel veel van Mohammed (sallallahoe aleihi wa salaam) en allebei zorgden ze heel goed voor hem.

Ahlan wa-sahlan

As'salamoe 'alaykoem, broeders & zusters.


Op deze blog plaats ik allés wat met de Islam te maken heeft.

Ik wens iedereen veel leer, lees en kijk plezier.


Walaikoem Salaam.
______________________________________________________________________

Moge Allah ‘azza wa djal onze kennis doen vermeerderen, Ameen. 
Moge Allah ons leiden naar de waarheid en ons weerhouden van het slechte, Ameen. 
Moge Allah ons sieren met de schoonheid van Imaan & Taqwa, Ameen.