Translate

zaterdag 31 december 2011

Kennis

Kennis

Zie hier hadith's over kennis

1. Kennis vergaren is een verplichting 

Anas, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet heeft gezegd: Kennis vergaren is een plicht voor elke moslim.' [De uiteindelijke overlevering door Moesliem] 

De uitleg van de hadith: De hadith maakt duidelijk dat het vergaren van kennis zeker een verplichting is. Het gaat om nuttige kennis die tot het vrezen van Allah en tot bescheidenheid leidt; kennis waarbij men voordeel heeft in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals. Allah, de Verhevene, heeft gezegd:

Allah & De Koran

Allah & De Koran

Zie hier hadith's over Allah & De Koran


1. Het vrezen van Allah en het goede gedrag

Naar een overlevering van Aboe Dharr Jundub Ibn Junaad en Aboe Abdurrahmaan Mu'ath Ibn Jabal, moge Allah met hen tevreden zijn, heeft de Profeet gezegd: "Vrees Allah waar je ook bent, en reageer op een ondeugdzame handeling met een deugdzame daad want zo neem je het kwaad weg en wees aardig tegen je medemens". [overgeleverd door Termidhi]

De uitleg van de hadith: Deze hadith is een aanbeveling van de Profeet aan zijn metgezellen en aan de moslims van alle tijden en plaatsen, zodat zij geluk vinden in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals.

Toen Aboe Dharr zich in Makkah tot de Islam bekeerde, gaf de Profeet hem de opdracht naar zijn mensen toe te gaan zodat Allah met zijn aanwezigheid hen voordeel zou doen. 

vrijdag 30 december 2011

Relaties

Relaties Zie hier hadith's over relaties  

1. De band met familieleden
In een overlevering van Anas, moge Allah met hem tevreden zijn,zegt hij: "De Profeet heeft gezegd: "Wie graag in zijn levensbehoeften voorzien wenst te worden en lang wenst te leven, moet een goede band houden met zijn bloedverwanten'." [overgeleverd door Boekhaarie en Moesliem]

De uitleg van de hadith: Een goede band met familieleden leidt uiteraard tot de tevredenheid van Allah. Hij beloont hen in het hiernamaals en in het tegenwoordige leven door te voorzien in de levensbehoeften. In deze hadith raadt de Profeet ons aan om een goede band te houden met familieleden wanneer we graag in onze levensbehoeften worden voorzien en lang wensen te leven. Tot deze familieleden worden ook naasten zoals de schoonfamilie en zwagers gerekend, men hoort deze te eerbiedigen en menslievend jegens hen te zijn, de armen onder hen te ondersteunen en de relatie met hen niet te verbreken want een gift aan de arme familieleden is niet alleen een aalmoes maar ook een versterking van de band met hen. 

De oprechtheid in het verrichten van daden

Karakter & Manieren
Zie hier hadith's over oprechtheid in het verrichten van daden

1. De oprechtheid in het verrichten van daden

Omar Ibn oel-khattaab, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "Ik heb de Profeet horen zeggen: "De daden worden op grond van de intenties beoordeeld en iedereen wordt beloond naar zijn intenties. Degene die migreert voor Allah en Zijn gezant, die is ook met Allah en Zijn gezant verbonden door zijn keuze, maar degene die migreert vanwege wereldse voordelen of vanwege een huwelijk met een vrouw zal beoordeeld worden naar de intentie van deze keuze om te migreren'." [Overgeleverd door Boekhaarie en Moeslim]. 

Natuur & Dieren

Natuur & Dieren


Hier een aantal hadith's over natuur & dieren in de Islam.

1. Mededogen hebben jegens dieren

Naar een overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft de Profeet gezegd: 'Een man werd erg dorstig toen hij op een weg liep. Hij vond een put, klom erin, drank en kwam eruit. Hij zag een hijgende hond aankomen, die aarde vrat van de dorst en zei: Deze hondheeft net zoveel dorst als ik heb gehad. Hij ging de put weer in en vulde zijn schoen met water en gaf de hond te drinken tot die zijn dorst leste. Allah prees zijn daad en heeft hem vervolgens Zijn vergeving getoond. De "sahaba" vroegen de Profeet : worden wij dan beloond voor het behandelen van dieren? Hij, Allah's zegen en vrede zij met hem, zei: je wordt voor elk levend schepsel beloond.' [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie en Moesliem]

woensdag 21 december 2011

25 Islam Hadith's

25 Islam Hadith's1. De Islam verbiedt steekpenningen 

Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: 'De Profeet  vervloekte de steekpenninggever en -nemer'. [uiteindelijke overlevering door Ahmad]

De uitleg van de hadith: In deze overlevering van Abu Huraira, moge Allah met hem tevreden zijn, verteld hij dat de Profeet  Allah heeft verzocht Zijn genade te ontzeggen aan de steekpenninggever. Deze geeft geld aan een ander met een bijbedoeling, namelijk om een onrechtmatig doel te bereiken. Bovendien wordt hierdoor een derde partij onrecht aangedaan. De uitsluiting van Allah's genade geldt ook voor de steekpenningnemer omdat deze het geld op een oneerlijke wijze aanneemt en anderen onrecht doet door hun geld af te nemen. De moslim wordt opgedragen zulke verdachte situaties te vermijden zodat men niet de ontevredenheid en de straf van Allah oproept.Smeekbeden (dua)

Smeekbede (dua)

Wat is een smeekbede?

Het woord dua komt in de Koran verscheidene malen voor, maar het woord dua draagt hier niet altijd dezelfde betekenis, het woord kan verschillende betekenissen hebben. In het volgende vers duidt het woord dua bijvoorbeeld aanbidding aan:

vrijdag 16 december 2011

Het Paradijs

Het Paradijs (Al Djannah)

Het Paradijselijke leven is voor een mens onvoorstelbaar; de vreugde daarin, het geluk daarin, de liefde, het genot, het gevoel, kunnen we ons nu niet voorstellen.

Sufyan Ath-Thawri overleverde van Al-A`mash, van Abu Thubyan, dat Ibn `Abbas(een metgezel van de profeet vzmh die veel kennis had van de koran) zei:

"Niets in het paradijs is hetzelfde als wat dan ook in deze wereld, behalve de naam."
In een andere overlevering: "Alleen de namen van wat er in deze leven is en wat er in het paradijs is, is hetzelfde."

dinsdag 13 december 2011

De Hel

De Hel 
De Hel zal die dag met 70.000 teugels worden aangesleept en elke teugel zal door 70.000 engelen getrokken worden. De zon en de maan zullen samen met andere dingen die aanbeden werden naast Allah in de Hel geworpen worden op de Dag der Opstanding. Degene die voor de Hel bestemd is zal zo groot verschijnen dat alleen zijn kies even groot is als de berg Uhud. Het afstand tussen de twee schouders van een ongelovige in de Hel zal zijn als een reis van drie dagen afgelegd door een snelle ruiter. Zijn zitplaats zal zo groot zijn als van Mekkah tot Madinah [Dat is ongeveer 500 km]. De bovenste gedeelte van zijn arm zal als Al Bayda zijn, zijn dij zal als Warqaan zijn. De lichtste bestraffing is dat je in schoenen moet staan waarbij je hersenen beginnen te koken, denkende dat hij de zwaarste straf ondergaat. De dikte van de huid van een ongelovige in de Hel zal 35 meter zijn, zodat hij de pijn sterker voelt.

zondag 11 december 2011

De Dajjal

Dajjal


Masih ad-Dajjal wordt gezien als de valse messias en de "bedrieger" in de islamitische eschatologie. Volgens de leer zal hij zich voordoen als de echte messias en zal hij mensen proberen te misleiden voordat de Dag des Oordeels komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dajjal zal als eerste verschijnen in de toekomst in het Oosten, ergens tussen Syrië en Irak, vervolgens zal hij de wereld afreizen en zijn valsheid prediken. Volgens de profeet Mohammed zal zijn rechteroog beschadigd zijn en zal hij daarmee niet kunnen zien, terwijl zijn linkeroog wel zal functioneren. Daarnaast zal hij ook het woord "kafir" (ongelovige) op zijn voorhoofd hebben.

vrijdag 9 december 2011

Halal & Haram

Halal & Haram 

Wat betekend Halal & Haram?

Om het heel eenvoudig te zeggen: Wat toegestaan en verboden is in de islam.
Halal zijn alle dingen die Allah voor de mens heeft goedgekeurd.
Haram zijn alle dingen die Allah voor de mens verboden heeft.
Het gaat hierbij niet om enkel tastbare zaken maar ook om het bijvoorbeeld het gedrag van mensen.


zondag 4 december 2011

De Dag Des Oordeels

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

Allah, "Meester van de Dag des Oordeels" (1:4) zegt in de Quran: “Zij vragen jou (oh Mohammed ) over het Uur “Wanneer zal het plaatsvinden?”Zeg: “Voorwaar de kennis daarover is slechts bij Mijn Rabb (Heer), niemand kan over de tijd duidelijkheid geven dan Hij. Zwaar (is de kwestie) in de hemelen en op de aarde. Het zal slechts plotseling tot jullie komen.”Zij vragen jou alsof jij daarvan op de hoogte bent. Zeg: “Voorwaar, de kennis daarover is slechts bij Allah, maar de meeste mensen weten het niet.” (Koran 7:187)

“Zij vragen jou naar het Uur: “Wanneer zal het plaatsvinden?” Hoe kan jij dat noemen? Bij jouw Rabb is de kennis daarover. Voorwaar, jij bent slechts een vermaner voor wie het (Uur) vreest. Op de dag dat zij het (Uur) zien, zal het zijn alsof zij slechts een avond of morgen op de aarde verbleven.” 
(Koran 79:42-46)
“Zij (de ongelovigen) wachten op niets dan het Uur dat onverwachts over hen kan komen. De tekenen er van zijn reeds gekomen, maar hoe zal voor hen de herinnering zijn wanneer het (Uur) werkelijk tot hen komt?” (Koran 47:18)


10 manieren om je Imaan te verhogen

10 manieren om je Imaan te verhogen1. Reciteer de Qur’aan en sta stil bij de betekenis van de Heilige Verzen. Rust zal op onze harten neerdalen en onze harten zullen verzachten. Denk eraan dat Allah (Subhana Wa Ta'ala) tegen je spreekt. Mensen worden beschreven in verschillende groepen; denk tot welke groep jij behoort.  zaterdag 3 december 2011

De Dood

De Dood

Ieders leven op deze wereld zal eens tot een einde komen: er is geen ontkomen aan. Dat moment wordt door Allah bepaald. Hij zegt:

Elke ziel zal de dood ondergaan. (Koran 3:185)

 Waar je ook bent, de dood zal u achterhalen, zelfs al waart gij in sterk gebouwde torens. (Koran 4:78) 

Als iemand op sterven staat, komen engelen om zijn ziel te nemen. Allah zegt hierover: 

Onze moeders en wij

Onze moeders en wij

We vergeten vaak dat ongehoorzaamheid tegenover onze ouders, en in het bijzonder tegenover onze moeders, een van de grootste zonden in de ogen van Allah de Verhevene is. De profeet heeft de moeders drie keer voorrang gegeven ten opzichte van de vaders.
 


We zijn onze moeders toch vaak ongehoorzaam, we zijn brutaal en we doen ze veel pijn, zonder dat we er echt bij stilstaan over wat we ze precies aandoen. Keer op keer zegt Allah de Verhevene in de Quran hoe belangrijk onze ouders zijn in ons dagelijks leven. Hij heeft gezegd:

"En Wij hebben de mens vriendelijkheid jegens zijn ouders geboden. Zijn moeder draagt hem met ongemak en baart hem met pijn" 
(Surah 46 : Ayah 15)

Het Gebed (De Salaat)

Het Gebed is een van de belangrijkste pilaren van de Islam. Sterker nog degene die niet bidt kan zich zelf geen gelovige noemen.

Het belang van het Gebed
Het is onlogisch te denken dat Allah alleen door de menselijke ziel aanbeden kan worden. Het aanbidden van Allah moet ook lichamelijk zijn. Het lichaam moet zich buigen, neerwerpen, verplaatsen, onthouden van voedsel, reinigen, bedekken, etc. Het lichaam moet leren om de ogen, oren, tong en de handen te beheersen.

De mens is geschapen om alleen Allah de Almachtige te aanbidden. In de islam wordt aanbidding omschreven als alles dat omwille van Allah wordt gedaan.(zolang het binnen de grenzen van Allah's bepalingen blijft).

Het gebed is een vaste en verplichte vorm van aanbidding. Het is door het gebed dat de goddelijke glorie zich inplant in het hart.