Translate

dinsdag 31 januari 2012

Er is geen discriminatie in de Islam

Er is geen discriminatie in de Islam


De fundamentele principes van de Islam behoort het geloof in de Eenheid van Allah (swt), Die de Schepper is van de hele mensheid, ongeacht hun nationale afkomst, hetzij oost of west, noord of zuid. De Heilige Quraan zegt: 

Allah (swt) doet leven en sterven

Allah (swt) doet leven en sterven
Verbaasd zijn ze dat er uit hun midden een waarschuwer tot hen is gekomen, de ongelovigen zeggen dat het onmogelijk is en een verbazingwekkende zaak is, de gedachten dat als we dood zijn en tot stof zijn geworden en dan weer opgewekt worden door onze Heer Allah, kan er bij hun niet in dat lijkt de ongelovige onmogelijk. Maar kijken zij wel verder? Zelf de waarheid die tot hen kwamen wilde zij niet geloven.  

maandag 30 januari 2012

Veel vragen over Allah (swt)

Veel vragen over Allah (swt)

Het is de plicht van elke moslim moslim om de Heilige Quran op te volgen. De Heilige Quran volledig begrijpen is voor de meeste van ons moeilijk.

Op een keer werd de Profeet door de mensen om hem heen bestookt met allerlei vragen; vragen die veelal niets of zijdelings met het onderwerp te maken hadden dat aan de orde was.

zondag 29 januari 2012

Spreken over zegeningen over Allah (swt)

Spreken over zegeningen over Allah (swt)


Spreken over de zegeningen van Allah, zowel deze die duidelijk zichtbaar zijn als deze die verborgen zijn.

Ze erkennen en over ze spreken verdrijft zorgen en kwelling. De dienaar wordt aangemoedigd om de houding aan te nemen van dankbaarheid, hetgeen het hoogste niveau is die hij kan bereiken, zelfs als hij zich in een staat van armoede, ziekte of andere soorten van ellende bevindt.


vrijdag 27 januari 2012

De liefde van Allah (swt)

De liefde van Allah (swt)Op een dag, ontwaakte ik vroeg in de morgen om op de zonsopgang te letten. Ah, de schoonheid van de schepping tart elke verbeelding , onbeschrijfbaar Terwijl ik oplette, prijsde ik Allah voor het mooie werk. 

dinsdag 24 januari 2012

Wanneer de mens zijn lippen sluit, begint Allah te spreken

Wanneer de mens zijn lippen sluit, begint Allah te sprekenDit artikel geeft een omschrijving van de macht welke de tong heeft. Zijn macht is namelijk onbeperkt/onbegrensd, zijn zonden zijn vreselijk en zijn verdiensten zijn geweldig.   

donderdag 19 januari 2012

Het gedenken van Allah (swt)

Het gedenken van Allah (swt)


Een aanbidding die weinig energie kost, het is een van de makkelijkste aanbiddingen, het kan altijd en overal, en het heeft geen extra eisen nodig. Onderweg naar school, kun je het doen, op je werk, tijdens allerlei bezigheden, en daarbij komt ook nog dat deze zeer makkelijke vorm van aanbidding een van de meest geliefde aanbidding van Allah is. We hebben het over de Dikr.

woensdag 18 januari 2012

Handen schudden tussen een vrouw en een man

Handen schudden tussen een vrouw en een man
Wat gebeurt er wanneer een man handen schudt met een vrouw? De wetenschap van anatomie zegt dat er meer dan vijf miljoen cellen zijn die de oppervlakte van het menselijke lichaam bedekken. Hun functie is om gewaarwordingen en gevoel over te brengen naar de
hersenen.


dinsdag 17 januari 2012

De Godvruchtige vrouw

De Godvruchtige vrouw

 

De Profeet Mohammed heeft gezegd:

"Niets ter wereld is beter dan een godvruchtige vrouw." 

(Hadith, overgeleverd door Oemar Ibn-al-Chattab, r.a.)

Ook heeft Hij gezegd:

"Van vrouwen met sieraden is het beste sieraad de godvruchtigheid." 


Het beste voorbeeld voor de gelovige vrouwen zijn de vrouwen van de Profeet. Zij waren als geurige witte bloemen. 


maandag 16 januari 2012

Tien adviezen aan de Moslimvrouw & Moslimman

Tien adviezen aan de Moslimvrouw & MoslimmanTien adviezen aan de Moslimvrouw

1. Maak een smeekbede om jouw huwelijk succesvol te maken. Alle goede zaken komen van Allah de Verhevene. Vergeet Allah de Verhevene niet te vragen om een succesvolle huwelijk te hebben die in deze wereld begint en verder zal gaan met de wil van Allah in de Paradijs.

Parels der wijsheid

Parels der wijsheidDe Profeet Mohammed heeft gezegd:
"Er is niets beter dan twee dingen: geloven in Allah (swt) en nuttig zijn
voor de moslims; en er is niets erger dan twee dingen: Shirk (deelgenoten toekennen aan Allah {swt}) en schade toebrengen in welk vorm dan ook aan (de) moslims. 


zondag 15 januari 2012

Bekeerlingen tot de Islam

Bekeerlingen tot de Islam
Alhamdulillah, nog méér broeders & zusters die bekeerd zijn tot de Islam, moge Allah (swt) hen belonen en hun imaan versterken Insha'Allah.


woensdag 11 januari 2012

Het goede karakter

Het goede karakterNawaas Ibn Sam'aan heeft overgeleverd dat de Profeet (vzmh) heeft gezegd:

"Rechtschapenheid is goed gedrag en zonde is datgene dat je hindert en waarvan je niet wilt dat de mensen het te weten komen." (Moeslim)


dinsdag 10 januari 2012

Straf & Beloning in het Hiernamaals

Straf & Beloning in het Hiernamaals
Door Ali is overgeleverd dat de Heilig Profeet een droom had gehad, die hij na het Fadjr gebed vertelde:
 
"Twee engelen kwamen naar mij toe en hielden mij bij mijn schouders vast en namen mij zo mee naar de hel. Hier was een engel met een grote steen in zijn hand. 


De vier vragen die Allah (swt) ons zal vragen

De vier vragen die Allah (swt) ons zal vragen


Allah (s.w.t.) heeft ons geschapen om 'ibada voor hem te doen. Wij zijn geschapen om Hem te aanbidden en zijn leiding te volgen. Dit doel moet terugkeren in onze tijdbesteding en levensinvulling. 

Van de 60 jaren dat een mens leeft (insha'Allah) besteed een gemiddeld persoon ongeveer 20 jaar aan slapen (8 uur per dag), 20 jaar aan werken/studeren (8 uur per dag), 4 jaar aan eten, 4 jaar aan douchen, en dan niet te vergeten hoe lang men tv kijkt, op de pc bezig is of in de file staat. De vraag is "Hoeveel tijd binnen die 60 jaren wordt er aan 'ibada besteed?" Hoe lang doet men over het gebed? Hoe vaak gaat men naar de moskee? Hoe vaak of lang doet men dua of dergelijke?

maandag 9 januari 2012

Omgaan met woede

Omgaan met woede


Woede is één van de kwade influisteringen van de Shaytaan die tot vele kwaden en tragedies leidt waarvan alleen Allah de volledige omvang kent. Om deze reden heeft de islam veel te zeggen over deze slechte eigenschap en de Profeet (salla Allahu 'alayhi wa salaam) omschreef genezingen voor deze ziekte? en manieren om de effecten ervan te beperken, waaronder de
volgende:


zondag 8 januari 2012

Het belang van een goed karakter

Het belang van een goed karakter

 


Het onderwerp "goede akhlaaq" is een zeer belangrijk onderwerp. Aangezien de Profeet Mohammed (salla Allahu 'alayhi wa salaam) heeft gezegd: 

"Voorzeker, ik ben alleen gestuurd om de meest nobele karaktereigenschappen te vervolmaken." (Bukhari) Allah (Subhana wa Ta'ala) begint bij Surah Al-Qalam, een vroege Mekkaanse Surah, die neergedaald is om de status en eer van de Profeet Mohammed (salla Allahu 'alayhi wa salaam) te verdedigen door te zeggen: "En voorwaar, jij beschikt over een hoogstaand karakter." (68:4)
 

Het Islamitische begrip betreffende het leven

Het Islamitische begrijp betreffende het levenHet voornaamste kenmerk van het islamitische begrip van het leven is dat het geen conflict en zeker geen scheiding tussen geestelijk leven en werelds leven toestaat. Het beperkt zich niet enkel tot het reinigen van het geestelijke - en morele leven van de mens in de beperkte betekenis van het woord. Het gebied van de Islam strekt zich uit tot alle aspecten van het leven. Het vormt zowel het individuele leven als het maatschappelijke leven. Het leidt het individuele leven en het maatschappelijke leven in zuivere banen zodat vrede, tevredenheid en welzijn de aarde mogen vullen zoals de wateren de oceanen vullen.

zaterdag 7 januari 2012

Wijheid achter de schepping van de duivel

Wijsheid achter de schepping van de duivel
De duivel is de bron van al het kwaad en al onze zonden. Hij leidt de mensen naar de vernietiging in zowel dit leven als in het hiernamaals. Hij plant zijn vlag neer op eender welk moment en eender welke plaats, terwijl hij de mensen oproept tot kafir en ongehoorzaamheid aan de meest Barmhartige toont. Zit er dan enige wijsheid achter deze schepping? Zo ja, wat is die wijsheid dan? 

Onthul je zondes niet

Onthul je zondes nietOnder de leerstellingen van Allah’s Boodschapper Mohammed (vrede zij met hem) is dat je zonden als een geheim moet bewaren. Wanneer iemand een zondige daad begaat die tegen de bevelen van Allah of het morele karakter zijn, of dat het een daad is die de eer kan schaden dan zou het geheim gehouden moeten worden en vergeving van Allah worden gezocht in de duisternis van de nacht.

vrijdag 6 januari 2012

Het effect van Engelen op het leven van mensen

Het effect van Engelen op het leven van mensen

Geloof in de engelen heeft een heel groot effect op het leven van mensen, aangezien wanneer men zich bewust is van hen, men inderdaad voorzichtig en gedachtig zal zijn. Wanneer iemand zich realiseert dat er engelen met hem toevertrouwd zijn en die hem constant, dag en nacht, omringen, zal hij zeker voorzichtig zijn met wat hij zegt en doet, uit vrees dat iets over hem genoteerd wordt wat niet goed voor hem is. Dus als hij wist dat er onderzoekers hem volgden, zou hij dan niet voorzichtig zijn uit angst dat ze hem aan zouden houden vanwege een uitspraak of daad welke hem een slecht einde zal brengen?

donderdag 5 januari 2012

De eigenschappen van Jibreel

De eigenschappen van Jibreel
Allah heeft Jibreel met grootse karaktereigenschappen beschreven, aangezien Hij zegt: 

''En Ik roep tot getuige datgene wat terugkeert, Zijn loop volgt en ondergaat, En de nacht wanneer deze heengaat. En de dageraad als deze aanbreekt. Dat is voorzeker de boodschap van een edele boodschapper, Vol van macht en een hoge rank, bevestigd door de Heer van de Troon, Die gehoorzaamd moet worden en vertrouwenswaardig is.''
(Surah At-Takweer; 15-21) 

Plichten van de Engelen

Plichten van de Engelen

De engelen hebben plichten. Elk van hen heeft een plicht waarmee hij toevertrouwd is, en hij wacht er niet mee om het uit te voeren, maar hij voert het uit door naar Allah’s order te handelen en hij ongehoorzaamt Hem niet. Allah zegt:

''gij die gelooft, redt u zelf en uw gezinnen van het Vuur, welks brandstof mensen en stenen zijn, waarover engelen zijn, hard en streng, die Allah niet ongehoorzaam zijn in hetgeen Hij hun beveelt, en volvoeren wat hun wordt geboden.''

(Surah at-Tahreem: 6) 

Kenmerken van de Engelen

Kenmerken van de Engelen
Engelen zijn geschapen uit puur licht

Zoals eerder was gesteld, zijn engelen geschapen uit licht. Het Arabische woord voor engel is 'malak'. Volgens de stam/wortelwoord waaruit het is afgeleid, betekent malak: boodschapper, afgezant, vertegenwoordiger, opzichter en machtige. De oorsprong van dit woord geeft ook een aanduiding van een afdaling uit een hoge plaats. Engelen zijn wezens die banden smeden tussen de macroscopische wereld en de materiële wereld. Zij geleiden de bevelen van God, overzien of leiden de daden en levens van schepsels en vertegenwoordigen hun eredienst in hun eigen levenssfeer.

woensdag 4 januari 2012

Berechting op de Dag Des Oordeels

Berechting op de Dag Des Oordeels


Ieder mens zijn er constant twee engelen aanwezig. Zij schrijven alle handelingen van de mensen op; wat we doen, wat we zeggen, waarnaar we luisteren, wanneer we slapen, wanneer we opstaan, kortom, zij schrijven alles op. De engel aan de rechterzijde noteert alle goede daden, en de engel aan de linkerzijde alle zonden. Hiermee wordt het levensboek van de mens gevuld, en hij of zij kan daarin teruglezen wat hij of zij tijdens zijn of haar leven heeft gedaan. Dit boek wordt ons op de Dag des Oordeels gegeven als een getuige voor of tegen ons. Alles, maar dan ook alles zal in het boek vermeldt zijn;

dinsdag 3 januari 2012

Het aardse leven

Het aardse levenHet scheppingsdoel

Wanneer een mens ongeveer vier maanden in de baarmoeder is, brengt een engel zijn ziel en plaatst deze in het lichaam. De profeet Mohammed (vzmh) zei hierover:

"De schepping van ieder van jullie vindt plaats in de buik van de
moeder, dit gedurende veertig dagen in de vorm van een
levenskiem, daarna is hij evenlang een klonter, daarna is hij
evenlang een klompje vlees, dan wordt er een engel naar hem
gestuurd die hem de levensadem (de ziel) inblaast……"
(Boechari en Moeslim)


De duistere wereld van de Djinn

De duistere wereld van de DjinnEr bestaan intelligente schepselen en onintelligente schepselen. De Djinn valt onder de intelligente en rationele wezens, ze zijn verantwoordelijk voor hun daden, die kunnen beredeneren en een boodschap hebben. Voor hun gelden er ook regels voor haram en halal. Je hebt de mens, de malika en de djinn. Deze 3 schepselen hebben een relatie met elkaar, ieder die geboren wordt heeft te maken met een engel en een djinn. Zowel de engel als de shaitan raakt je aan. De malika stimuleert je tot goede daden en de djinn tot de slechte. 

maandag 2 januari 2012

Het neerslaan van blikken

Het neerslaan van blikken

Subhan'Allah, de wijsheid achter een verbod is groot.
Allah is Alwetend en Wijs.

Allah de Verhevene heeft gezegd:
Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zij bedrijven. [an-Nur 24:30] 

Allah heeft reiniging en spirituele groei het resultaat van het neerslaan van de blikken en het bewaken van de kuisheid laten zijn. Daarom leidt het neerslaan van de blikken van (het zien van) de verboden dingen onvermijdelijk tot drie voordelen die een enorme waarde hebben en van groot
belang zijn: De gelovige in een spiegelbeeld

De gelovige in een spiegelbeeld


 
Al-Mu'minu Miraatu Al-Mu'min
Er is overgeleverd van de Profeet dat hij zei; “De gelovige is een spiegel voor andere gelovigen.”

De gelovige is het spiegelbeeld van zijn broeder/zuster, de moslim ziet zichzelf in een andere moslim. Deze hadith in het Arabisch [al-mu’minu miraatul mu’min] bevat slechts drie woorden, maar uit deze drie woorden kunnen wij talloze leerzame punten opsommen. En dit hebben de geleerden ook gedaan:

zondag 1 januari 2012

De 100 beste van het beste bij Allah

De 100 beste van het beste bij Allah
Zie hier de 100 beste van het beste bij Allah

1. De Profeet [‘alayhi selatu wa selam] heeft gezegd: “De beste onder de Moslims is degene voor wiens hand en tong de Moslims veilig zijn.” [Saheeh Muslim]