Translate

zondag 11 maart 2012

Homoseksualiteit en ontucht

Homoseksualiteit en ontucht
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.
 
De Islam heeft, zoals alle eerdere hemelse Boeken, alle vormen van buitenechtelijke relaties verboden. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
 
“En degenen die hun kuisheid bewaken, behalve tegenover hun echtgenotes of hun slavinnen, dan worden zij niet verweten.”
(Soerat al-Moe’minoen: 5-6)

 

In een ander vers worden deze relaties als ontucht aangemerkt. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
 
“En nadert de ontucht niet. Voorwaar, ontucht is een zedeloosheid en een slechte weg.”
(Soerat al-Israa’: 32)
 
De meest verwerpelijke vorm van ontucht is de incestueuze relatie waarbij men zich vergrijpt aan één van zijn Mahaarim (kring van personen waarmee het verboden is in het huwelijk te treden). Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
 
“En huwt niet de vrouwen die jullie vaders huwden, tenzij dat al gebeurd is. Voorwaar, het was een zedeloosheid en toeroepend (gedrag) en een slechte weg.”
(Soerat an-Nisaa’: 22)


 Tot de categorie van ontucht behoort homoseksualiteit. Zo lezen wij dat Loet (vrede zij met hem) tegen zijn volk zei (interpretatie van de betekenis):
 
“Begaan jullie ontucht die nog niemand van de bewoners van de werelden vóór jullie heeft begaan? Voorwaar, jullie naderen zeker wellustig mannen in plaats van vrouwen.”
(Soerat al-Acraaf: 80-81)
 
Om alle mogelijke deuren tot ontucht te sluiten, heeft Allah ons verboden om zelfs maar in de buurt hiervan te komen, zeggende (interpretatie van de betekenis):
 
“En nadert niet de ontucht; de openlijke noch de verborgene.”

(Soerat al-Ancaam: 151)
 
Om de ernst hiervan te benadrukken, heeft Allah ontucht in één zin genoemd tezamen met veelgodendom en het spreken over Allah zonder kennis. Zo zegt Allah (interpretatie van de betekenis):
 
“Zeg: Mijn Heer heeft slechts zedeloosheden (o.a. ontucht) verboden, wat er openlijk van is en wat er verborgen van is; en de zonde; en de overtreding zonder recht; en dat jullie Allah deelgenoten toekennen waarvoor Hij geen bewijs heeft neergezonden en dat jullie over Allah zeggen wat jullie niet weten.”
(Soerat al-Acraaf: 33)

 
Tevens heeft Allah een waarschuwing uitgesproken richting de verspreiders van ontucht. Wat valt dan te denken van degenen die hierin voortschrijden en graag zien dat ook anderen ten prooi vallen aan deze onzedelijkheden. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
 
“Waarlijk, degenen die er van houden dat de zedenloosheid zich verspreidt onder degenen die geloven: voor hen is er een pijnlijke bestraffing op de wereld en in het Hiernamaals. En Allah weet, terwijl jullie niet weten.”

(Soerat an-Noer: 19)
 

Het bedrijven van ontucht gaat bovendien niet samen met het belijden van het geloof. Zo heeft onze Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “De ontuchtpleger pleegt geen ontucht, terwijl hij (op dat moment een complete) gelovige is.”
(al-Boekhaari)

 


Vandaar ook dat Allah Zijn vrome dienaren in het algemeen, en Zijn Profeten in het bijzonder, te goed acht voor het plegen van ontucht. Dit komt het beste tot uiting in het verhaal van Yoesoef (vrede zij met hem) die door de vrouw van de vizier werd verleid tot ontucht. Echter liet hij zich niet meesleuren door zijn lusten en bood hij weerstand hiertegen. Allah zegt bij monde van Yoesoef (interpretatie van de betekenis):
 
“Ik zoek mijn toevlucht tot Allah.”
(Soerat Yoesoef: 23)
 
Daarnaast zegt Allah over hem (interpretatie van de betekenis):
 
“Zo was het, opdat Wij het kwaad en de zedeloosheid van hem zouden afwenden. En voorwaar, hij is één van Onze oprechte dienaren.”
(Soerat Yoesoef: 24)
 

Allah heeft zodoende Yoesoef, die behoort tot Zijn oprechte dienaren, behoed voor ontucht. Dit toont aan dat een daad zoals deze de gelovige niet betaamt. Ter bewijsvoering hiervan kan het volgende vers aangevoerd worden (interpretatie van de betekenis):
 
“De ontuchtige man trouwt niet, behalve met een ontuchtige vrouw of een veelgoden aanbidster. En de ontuchtige vrouw wordt niet getrouwd, behalve door een ontuchtige man of een veelgoden aanbidder. En dat is verboden voor de gelovigen.”
(Soerat an-Noer: 3)
 
Een kanttekening die bij dit vers gemaakt kan worden, is dat dit oordeel vervalt bij het tonen van berouw.
 
Homoseksualiteit is nog een grotere vergrijping dan overspel en kent een zwaardere bestraffing. Deze daad, die indruist tegen de natuurlijke aard van de mens, is vanuit Islamitisch optiek ten strengste verboden. Homoseksualiteit staat bovendien haaks op één van de Goddelijke Wijsheden die schuilgaat achter de schepping van de mens, namelijk het voortbestaan van het menselijke geslacht.
 
Het volk van Loet (vrede zij met hem) maakte zich als eerste schuldig aan deze abjecte daad, ondanks de verwoede pogingen van Loet om hen tot inkeer te manen (interpretatie van de betekenis):
 
“En (gedenkt) Loet, toen hij tot zijn volk zei: ,,Begaan jullie zedeloosheid die nog niemand van de bewoners van de werelden vóór jullie heeft begaan?”
(Soerat al-Acraaf: 80)Desondanks antwoordden zij (interpretatie van de betekenis):
 
“En het antwoord van zijn volk was slechts dat zij zeiden: ,,Verdrijft hen (Loet en zijn volgelingen) uit jullie stad. Voorwaar, zij zijn mensen die zich reinigen.”
(Soerat al-cAraaf: 82)
 

Als reactie hierop stuurde Allah een aantal Engelen in de gedaante van aantrekkelijke jongemannen naar dit buitensporige volk. Toen het volk van Loet zich aan hen wenste te vergrijpen, wachtte hen iets onverwachts. De Engelen waren namelijk gestuurd om een eind te maken aan deze wantoestanden. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
 
“Zij (de Engelen) zeiden: ,,O Loet, voorwaar, wij zijn gezanten van jouw Heer. Zij zullen jou nimmer kunnen bereiken, vertrek dus met jouw familie in een deel van de nacht. En laat niemand van jullie achterblijven, behalve jouw vrouw. Voorwaar, haar zal datgene treffen dat ook hen zal treffen. Voorwaar, wat hen is aangezegd zal in de ochtend plaatsvinden. Is de ochtend niet nabij?!”
(Soerat Hoed: 81)
 

Djibriel sloeg vervolgens met zijn vleugel om zich heen waardoor de ogen van de misdadigers werden weggevaagd. Vervolgens tilde hij (Djibriel) hun steden van haar fundamenten en bracht deze naar grote hoogte om alles op hen te doen neerstorten (interpretatie van de betekenis):
 
“En voorzeker, zij probeerden zijn gasten over te halen (tot hun begeerten), waarop Wij hen blind maakten. Proeft dan Mijn Bestraffing en Mijn waarschuwing.”
(Soerat al-Qamar: 37)
 
Nadat Loet en zijn volgelingen de volgende ochtend hun dorp verlieten, deed Allah de hemel stenen van vuur regenen. Hij, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):
 
“Toen Ons Bevel kwam, keerden Wij het (land) ondersteboven en wij deden er stenen van gebakken klei op hen neerregenen, in lagen. Gekenmerkt bij jouw Heer. En deze (bestraffing) is niet ver van de onrechtplegers vandaan.”

(Soerat Hoed: 82)
 
Allah vertelt ons deze verhalen ter lering en vermaning. Een moslim dient zich daaraan te onderwerpen en weg te blijven van deze zonden, opdat hij niet de Toorn van Allah, in zowel het wereldse als het Hiernamaals, op zich afroept. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
 
“Zeg (O Mohammed) tegen de gelovige mannen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, dat is reiner voor hen. Voorwaar, Allah is Alwetend over wat zij bedrijven. En zeg tegen de gelovige vrouwen dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken.”
(Soerat an-Noer: 30)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...