Translate

donderdag 15 maart 2012

De opkomst van de Islam

De opkomst van de Islam

Een van de zelfsprekende en bovenal natuurlijke feiten is dat deze wereld door Allah is geschapen. En nog vanzelfsprekender is dat Allah deze wereld niet doelloos en voor niets heeft geschapen. Nutteloosheid is immers een eigenschap die niet past bij de dienaren, wat dan te denken van de Alwijze Heer. Zeker is ook dat Allah deze wereld heeft geschapen om het te besturen naar Zijn Wil en niet conform de wil van de dienaren.


“Voorwaar, Ons woord tegen iets wat Wij willen, is dat Wij er slechts tegen zeggen wees en het is.”
(Soerat an-Nahl: 40)
 
En in een ander vers (interpretatie van de betekenis):


“Voorwaar, Wij hebben alle zaken volgens een bepaalde maatgeving geschapen. En Ons Bevel is niet meer dan een woord, als een oogwenk.”
(Soerat al-Qamar: 49-50)

Allah heeft mede daarom de boodschappers gestuurd en de boeken nedergezonden, met als doel de dienaren te begeleiden naar hetgeen Hem behaagt en wat Hij liefheeft. Dit houdt in dat de dienaren in Hem geloven, Zijn methodiek bewandelen en de aanbidding voor hem verwezenlijken.

Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):


“En Wij hebben slechts een Boodschapper gestuurd om gehoorzaamd te worden, met het verlof van Allah.”(Soerat an-Nisaa’: 64)
 

De Goddelijke wil heeft bepaald dat niemand wordt gedwongen om te geloven, maar dat deze keuze volledig wordt overgelaten aan de dienaren. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Er is geen dwang in de godsdienst. Waarlijk, de rechte leiding is duidelijk te onderscheiden van de dwaling, en hij die de Taaghoet verwerpt en in Allah gelooft: hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend.”
(Soerat al-Baqarah: 256)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En zeg: De Waarheid is van jullie Heer: dus wie wil, laat hem geloven; en wie wil, laat hem ongelovig zijn.”
(Soerat al-Kahf: 29)

Degene die ervoor kiest om te geloven en de Goddelijke methodiek te volgen zal welslagen en het Paradijs binnentreden. Wie daarentegen kiest voor ongeloof en het pad van de duivel bewandelt, zal falen en de Hel binnentreden.

Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):


“Daarop zullen degenen die geloven en goede daden verrichten in Tuinen van gelukzaligheid (het Paradijs) zijn.”
(Soerat al-Hadj: 56)

“En degenen die ongelovig waren en Onze Tekenen loochenden: zij zijn de bewoners van de Hel.”
(Soerat al-Maa’idah: 10)


Allah heeft voorbestemd dat de overwegende meerderheid van de schepsels in de voetsporen van de Satan zal treden en dat de gelovigen in de minderheid zullen zijn, zeggende (interpretatie van de betekenis):

“En er zijn veel mensen (die niet geloven), ook al wens jij dat zij gelovigen worden.”
(Soerat Yoesoef: 103)

Ook zegt Hij (interpretatie van de betekenis):

“En voorzeker, de veronderstelling van Iblis (Satan) over hen werd bewaarheid, want zij volgden hem, met uitzondering van een groep gelovigen.”
(Soerat Saba’: 20)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft ons bericht dat Allah op de Dag des Oordeels tegen Adam (vrede zij met hem) zal zeggen: “Haal de zendelingen van het Vuur eruit”, opdat Adam zal zeggen: “Wie zijn de zendelingen van het Vuur?” Hij (Allah) zegt: “Uit elke duizend schepsels negenhonderd en negen en negentig.”
(Moeslim)

Tevens bericht de Profeet (vrede zij met hem) ons dat op de Dag des Oordeels sommige profeten zullen aankomen in gezelschap van een groep. Weer anderen zullen op deze dag aankomen in gezelschap van één of twee personen, en er zullen zelfs profeten zijn die alleen zullen aankomen.

Allah de Verhevene heeft immers bepaald dat Mohammed (vrede zij met hem) de laatste Profeet en Boodschapper is. En dat zijn gemeenschap de beste is. Hij de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Jullie zijn de beste gemeenschap die uit de mens is voortgebracht, (zolang) jullie tot het goede oproepen en jullie het verwerpelijke verbieden.”
(Soerat Aali cImraan: 110)
Allah heeft bovendien voorbestemd dat de islamitische gemeenschap jarenlang, met al haar verschillende huidskleuren, talen en volkeren, de fakkel van Imaan zal dragen en rechtvaardigheid en verbetering in de wereld zal brengen. Diezelfde gemeenschap zal tegen het einde der tijd wankelen vanwege het feit dat moslims afstand zullen nemen van hun geloof en zich zullen afwenden van de Goddelijke methodiek. Dit gaat gepaard met veel onrecht en onwetendheid en mensen zullen zich volledig storten op het wereldse leven.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:


“Enkele Tekenen van het Uur zijn dat kennis zal afnemen, onwetendheid zal verschijnen, het drinken van alcohol zal toenemen, ontucht zal zich verspreiden en er minder mannen zullen zijn en meer vrouwen opdat er voor vijftig vrouwen één man beschikbaar is.”
(al-Boekhaari)

De gelijkenis van de moslim die zich dan vastklampt aan zijn geloof is als de gelijkenis van iemand die hete kolen vastgrijpt. Hij zal, door het feit dat hij de ware godsdienst praktiseert, vreemd zijn tussen de medemoslims en door hen aangevallen worden. Dit is wat zo iemand van zijn eigen medemoslims te zien krijgt, wat dan te denken van de niet-moslims.

Zo zegt de Profeet (vrede zij met hem) in een overlevering:


“De Islam is (als een) vreemd(e) begonnen en zal (later als een) vreemd(e) worden, net zoals hij begonnen was. Toba (geluk en blijde tijdingen) zij dan met de vreemdelingen!”
(Moeslim)

Desondanks zullen de ware islamitische Voorschriften zich verspreiden onder de moslims en zullen deze zich uitstrekken over alle volkeren.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:


“Deze zaak (Islam) zal zich uitstrekken over de hele aarde en Allah zal geen huis laten of Hij doet deze zaak (Islam) daarin binnentreden.”
(Ahmad, authentiek verklaard door al-Albaanie)De moslims zullen, nadat ze verschillenden filosofieën hebben uitgeprobeerd en zich hebben aangesloten bij verschillende dwalende groeperingen, tot de conclusie komen dat ze moeten terugkeren naar de ware Islam zoals deze door de metgezellen begrepen en gepraktiseerd werd. Enkel en alleen op deze wijze zal wederom de ware Geloofsovertuiging en de oprechte methodologie van de Profeet (vrede zij met hem) zich verspreiden onder de moslims. Dit is wat we vandaag de dag waarnemen, met dank aan Allah de Verhevene.

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd:


“Het Profeetschap zal tussen jullie zijn zolang Allah dat wil, daarna zal het opgeheven worden als Hij dat wil. Daarna zal het Kalifaat op de methodologie van de Profeet zijn, zolang Allah dat wil. Daarna zal het opgeheven worden als Hij het wil. Vervolgens zal er een onrechtvaardige heerschappij zijn zolang Hij dat wil, daarna zal het opgeheven worden als Hij dat wil. Hierna zal er een onderdrukkende heerschappij zijn, zolang Hij dat wil, daarna zal het opgegeven worden als Hij dat wil. Tenslotte zal er een Kalifaat op de methodologie van de Profeet zijn.” Toen zweeg hij(vrede zij met hem).
(Ahmad, authentiek verklaard door al-Albaanie)

Uitleg van de overlevering: Het bedoelde profeetschap is opgeheven door de dood van de Profeet (vrede zij met hem) en de rechtgeleide Kalifaatschap (dat zich bevond op de methodologie van de Profeet) is op zijn beurt opgeheven door de dood van: Aboe Bakr, cOmar, cOethmaan en cAli (moge Allah hen allen begenadigen). Daarna komt de onrechtvaardige heerschappij. Hiermee wordt de erfelijke koningschap van de Omajjaden, de Abbasieten en de daaropvolgende erfelijke koningschappen bedoeld. Met de onderdrukkende heerschappij wordt in dit verband gedoeld op dictaturen. Dit kan verschillende vormen aannemen waaronder militaire staatsgrepen en dit heeft zich al meerdere malen voorgedaan. Er resteert alleen nog de opkomst van de Kalifaatschap conform de methodologie van de Profeet (vrede zij met hem). Dit gezien het toenemende onrecht en moord in deze wereld.

De Profeet (vrede zij met hem) zegt in een overlevering:


“Er zal in mijn gemeenschap een Kalief opkomen, die het geld in grote hoeveelheden weggeeft zonder dit bij te houden. Hij zal de aarde vullen met rechtvaardigheid, zoals deze reeds door onrecht is gevuld.”

Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“En voorzeker, Wij hebben in de Zaboer (Psalmen van David) geschreven, na de vermelding (in het welbewaarde paneel), dat de aarde geërfd zal worden door Mijn rechtschapen dienaren. Voorwaar, in deze (Koran) is zeker een Boodschap voor een volk van aanbidders. En Wij hebben jou (O Mohammed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.”
(Soerat al-Anbiyaa’: 105-107)Allah zegt immers (interpretatie van de betekenis):

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...