Translate

zondag 4 december 2011

De Dag Des Oordeels

In de naam van Allah, de Barmhartige de Genadevolle.

Allah, "Meester van de Dag des Oordeels" (1:4) zegt in de Quran: “Zij vragen jou (oh Mohammed ) over het Uur “Wanneer zal het plaatsvinden?”Zeg: “Voorwaar de kennis daarover is slechts bij Mijn Rabb (Heer), niemand kan over de tijd duidelijkheid geven dan Hij. Zwaar (is de kwestie) in de hemelen en op de aarde. Het zal slechts plotseling tot jullie komen.”Zij vragen jou alsof jij daarvan op de hoogte bent. Zeg: “Voorwaar, de kennis daarover is slechts bij Allah, maar de meeste mensen weten het niet.” (Koran 7:187)

“Zij vragen jou naar het Uur: “Wanneer zal het plaatsvinden?” Hoe kan jij dat noemen? Bij jouw Rabb is de kennis daarover. Voorwaar, jij bent slechts een vermaner voor wie het (Uur) vreest. Op de dag dat zij het (Uur) zien, zal het zijn alsof zij slechts een avond of morgen op de aarde verbleven.” 
(Koran 79:42-46)
“Zij (de ongelovigen) wachten op niets dan het Uur dat onverwachts over hen kan komen. De tekenen er van zijn reeds gekomen, maar hoe zal voor hen de herinnering zijn wanneer het (Uur) werkelijk tot hen komt?” (Koran 47:18)
De Profeet heeft ons door verschillende overleveringen op de hoogte gebracht wat de tekenen zijn voordat de Dag Des Oordeels zal plaatsvinden.
Er zijn kleine tekenen die begonnen zijn bij de komst van de Profeet en nog steeds aan de gang zijn.

Dan zijn er ook de grote tekenen die aangeven dat het einde der dagen werkelijk dichtbij is. Zodra de grote tekenen verschijnen zal het niet lang duren voordat de wereld zal vergaan, het zal in een vrij korte periode achtereenvolgend plaatsvinden.

Deze tijd zal een hele zware beproeving worden voor de Moslims maar de Profeet heeft ons zoveel aanwijzingen en mogelijkheden gegeven om onszelf te beschermen tegen deze beproevingen.
Een van die aanwijzingen is het aangeven welke tekenen we kunnen verwachten, door deze kennis is het mogelijk ons voor te bereiden. 

Kleine tekenen:

 • De komst van de Profeet Mohammed.
 • Splijten (delen) van de maan.

  • De dood van de Profeet.
 • De verovering van Jeruzalem.

 

 • De plaag van Amwaas (Palestina). De verovering van Constantinopel (Istanbul).

 

 • Een oorlog tussen Moslims en een roodachtig volk met smalle ogen, die sandalen dragen gemaakt van haar ( hier wordt de Mongoolse invasie in het Moslim territorium onder verstaan)
 • Er zullen 30 valse Profeten (Dajjals) verschijnen
 • De tijd zal sneller voorbijgaan.

Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: “Het Uur zal niet komen totdat de tijd zo snel zal passeren, dat een jaar (voorbijgaat alsof het) een maand is, en een maand als een week, en een week als een dag, en een dag als een uur en een uur als de tijd die men nodigt heeft om een palmblad te verbranden.” (Ahmad)
  • Kennis neemt af door de dood van geleerden en mensen zullen onwetende als hun leiders nemen.
 • Rampen zullen toenemen (kijk naar de talloze stormen, aardbevingen, vulkaanuitbrastingen, modderstromen, vliegtuig -, trein-, verkeers rampen ect).
 


 • Moorden zal toenemen, waarbij degene die gedood wordt niet weet waarom hij gedood is (zinloos geweld en onschuldige mensen die niet eens weten waarom hun land wordt gebombardeerd ect).
 • Gierigheid zal toenemen in de harten van de mensen.
 • Eerlijkheid verdwijnt, men zal diegene geloven die liegen en niet degene die de waarheid spreken.

Aboe Hoerairah heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: “Voordat het Uur komt zullen er jaren van bedrog en misleiding zijn, waar een eerlijk persoon niet geloofd wordt en een persoon die liegt gelooft zal worden; en de onbenullige zal het voor het zeggen hebben.” (Ahmad)

  
 • Iemand zal wensen in het graf te liggen dat hij passeert vanwege de grote fitnah (verdeeldheid, onenigheid en ellende).

 
  • Weelde zal toenemen totdat een persoon zijn zaqat (armenbelasting) niet kwijt kan. Als hij het aanbiedt aan een persoon zal diegene zeggen dat hij het niet nodig heeft.
 • Mensen zullen wedijveren in het bouwen van mooie en grote gebouwen. (world trade centre, rembrandtoren ect ).

 • Vrouwen zullen gekleed zijn maar toch zijn ze naakt.
 • Zina (overspel) zal toenemen en heel normaal worden. 

Anas heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: “Onder de tekenen van het Uur zijn de volgende: “Overspel en het drinken van wijn zal normaal worden; het aantal mannen zal afnemen en het aantal vrouwen zal toenemen, totdat één man voor 50 vrouwen zal zorgen (dat 1 op 50 zal zijn).” (Boekhari) 

 • Alcohol gebruik zal toenemen (ook een heel bekend fenomeen, we zien de waarschuwingen drink alcohol vrij, drink met mate etc. 
 • Vrouwen zullen in de meerderheid zijn, zodat de verhouding 1 man op 50 vrouwen zal zijn.
 • Het gebruiken van Riba ( interest en rente) zal normaal worden.
 • Moslims zullen de kafirs nadoen, zelfs als deze in een hagedissen hol zullen kruipen de moslims dit ook zouden doen. (We zien het zo duidelijk om ons heen, moslims nemen zelfs de kleinste gewoontes over van de niet moslims, in de waan dat dit betekent dat ze zich ontwikkelen of modern zijn terwijl het juist zoals de Profeet het beschreef een hele Trieste zaak is, want wat is het nut om in een hagedissen hol te kruipen (bij wijze van spreken) maar omdat zij het doen doen de moslims het na). 
 • Twee grote landen zullen tegen elkaar vechten en elkaar doden maar zullen de zelfde leer aanhangen.
 • Inkomsten zullen uit twijfelachtige bronnen komen, maar de moslism zullen zich daar geen zorgen over maken of hun inkomen wel of niet halal is.
De Profeet heeft gezegd: “Voorwaar er zal een tijd komen waarin de mensen zullen leven, dat een gelovige niet bezorgd zal zijn hoe hij zijn geld heeft verdiend, of het Halal of Haram is.” (Ahmad)

 


 • Salaam (begroeting) zal alleen gegeven worden aan degene die men kent en niet aan de gene die men niet kent ondanks dat ze moslim zijn.

Abdullah ibn Masoed heeft overgeleverd dat de Profeet heeft gezegd: “Voorwaar, onder de tekenen van de dag des Oordeels is, dat men alleen diegene groet (met de groet van de Islam) die men kent.” (Ahmad)   • Een speciale begroeting wordt gegeven aan de mensen die een hoge positie bekleden.
 • De opkomst van de Onderdrukkers en hun helpers.
 • Het gewoon worden van muziek en zijde kleding voor mannen.
 • Dat iemand via een stok (of een dergelijke vorm) zijn familie op de hoogte brengt dat hij thuis komt. (de mobiele telefoontjes worden kleiner en kleiner, dit lijkt erop dat het hiernaar verwijst, iemand die zijn familie belt).
Het was overgeleverd door Abu Said dat de Profeet heeft gezegd: “Het Uur zal niet komen tot de tijd dat een man zijn huis zal verlaten en zijn schoen, zweep of stok hem zal vertellen wat er met zijn familie gebeurt sinds hij het huis heeft verlaten.” (Ahmad)

 • Hoge posities zullen worden gegeven aan mensen die niet geschikt zijn voor die positie (bv door vriendjes politiek of onderdrukking of erving etc).
 • Het wedijveren in het bouwen van prachtige moskeeën.


  


 • Wilde dieren zullen tot de mensen spreken (als je ziet gorilla's leren gebarentaal en communiceren zo met de mens, het begint er zo wel op te lijken maar Allah weet het beste.)

 • Er zullen zware regenvallen komen die alles wegvagen (we zien dit in Amerika en in Azië, waar we volledige dorpen zien weg drijven door de zware regenval die stromingen en overstromingen veroorzaken).


 • Aardverschuivingen nemen toe.

  
 • Valse getuigenis zal normaal zijn.
 • Homofilie zal toenemen 
 • Roddelen neemt toe
 • De Eufraat zal een schat aan goud blootstellen en velen zullen erover vechten en er zullen vele doden vallen.
 • Familie banden worden verbroken en het slecht behandelen van de buren.
 • Graven worden veranderd tot moskeeën (dus plaatsen van aanbidding, wat we dus ook veel om ons heen zien. Moslims onder anderen gaan op bedevaart naar graven van zogenaamde heiligen. Ze denken dat hun gebeden dan worden aanvaardt en zegeningen zullen krijgen terwijl de Profeet ons heeft gewaarschuwd de graven niet als gebedsplaatsen te nemen. Het is verboden in die plaatsen aanbidding te verrichten).
 • Plotselinge dood die toeneemt.
 • Haat in de harten van de mens.
 • Toenemende regen maar afname in productie.   
 • De opkomst van Shirk (ongeloof) in deze Ummah.
 • Toename van de Handel. • Toename van grondverzakkingen.  


Grote tekenen: 
 • De Mahdee.
 • De Anti-Christ (Dajjal – Valse Messiahs).
 • Het nederdalen van Eesah (Jezus).
 • De Ghoeg wa Maghoeg.
 • De 3 grote verzakkingen van de Aarde.
 • Het verschijnen van Rook in de lucht.
 • Het opkomen van de zon in het Westen.
 • Het beest dat uit de Aarde komen (Daabbat ul-Ard)
 • Het vuur dat de mensen bijeen zal drijven.

Kennismaking met de Opstandingen en de Verzamelingen

Op de Opstanding zullen de lichamen weer tot leven gebracht worden, en de dienaren zullen hun leven terugkrijgen op de Dag van de Ontmoeting. De Verzameling is eigenlijk een synoniem van de Opstanding. En wanneer Allah subhana wata3ala wil dat de dienaren weer tot leven komen,zal Hij Israafiel opgedragen om op de bazuin te blazen, Dan zal Hij op de bazuin blazen, en de zielen zullen naar de Heer terugkeren en de dienaren zullen opstaan voor

De Heer der werelden:

'' En er zal op de bazuin geblazen worden, waarop ieder die in de hemelen en op de aarde zijn, zal bezwijken, behalve die Allah wil. Vervolgens zal er nogmaals op geblazen worden, en zie hier, zij staan overeind en kijken rond."
(QS Az-Zoemar 39/68)

En de Waarheid heeft ons gesproken over het merkwaardige van de Dag der Opstanding. Hij zegt:

'' En op de bazuin zal worden geblazen. En ziet, zij zullen zich vanuit hun graven naar hun Heer haasten. Zij zullen zeggen:' O wee, wie heeft ons van onze slaapplaats gewekt? Dit is hetgeen Barmhartige heeft beloofd, en de Boodschapper spraken de waarheid.' Het zal slechts een kreet zijn. En ziet zij zullen allen voor Ons worden gebrach.''
(Qs Ya sin 36:51-53)

Er zijn overleveringen die aantonen dat er water uit de hemel zal neerkomen voordat er voor de tweede keer op de bazuin geblazen zal worden. Hierdoor zullen de lichamen van de dienaren opgewekt worden.

'Abdoellah Ibnoe 'Amr zegt dat de boodschapper (vrede zij met hem) gezegd heeft:

".......Vervolgens zal er op de de bazuin geblazen worden. En er is niemand die dit zal horen of hij zal jammeren. De eerste persoon die dit zal horen is een man die water voor zijn kameel klaarzet. Vervolgens zal Allah een motregen zenden, waardoor de lichamen van de dienaren zullen ontspringen. Vervolgens zal er nogmaals op de bazuin geblazen worden en zullen zij echtop staand staan kijken'' (Moeslim/2940)

En de manier waarop de lichamen uit de aarde zullen ontspringen, nadat Allah de regen uit de hemelen zal laten neerdalen, is net zoals ook planten uit de aarde ontspringen wanneer de regen neervalt. Zo geeft Allah ons vergelijkingen in de Qoer-aan om aan te tonen hoe de lichamen weer tot leven zullen gebracht worden.

De Allerhoogste heeft gezegd:

'' En hij is het, Die de winden als blijde tijdingen voor Zijn barmhartigheid uitzendt. Totdat wanneer zij zware wolken dragen, Wij ze naar een dor land drijven. Vervolgens zenden Wij water uit neder, en brengen Wij alle soorten vruchten voort. Zo wekken Wij de doden op, wellicht zullen jullie hier lering uit kunnen trekken. " (QS AL A'raf 7/57)

Op een andere plaats zegt Hij:

''En het is Allah Die de winden zendt, zodat zij wolken doen opstijgen, dan drijven Wij deze (de wolken) naar een verdord land en geven leven aan de aarde na haar dood. Zo is de Opstanding" (QS Fathir 35/9)

En let goed op de woorden (in twee verzen verschillende verzen.)

'Zo wekken Wij de doden' en ' Zo is de Opstanding'. Zij duiden allebei op een vergelijking tussen het opwekken van de doden uit de aarde nadat het water hierop nedergedaald is uit de hemel, en de manier waarop de planten uit de aarde komen nadat het geregend heeft. En wij weten dat de planten voortkomen uit een klein zaadje dat zich genesteld heeft in de aarde. En wanneer het regent, zal het zaadje ontkiemen, de wortels zullen het water opzuigen en daarna zal de plant groen worden.

En de mens zal op de Dag der Opstanding voortgebracht worden vanuit een klein stukje been en vervolgens zal hij dan groeien zoals een plant. En dat beentje is het "staartbeentje".

Abou Hoerayrah zegt dat de boodschapper (vrede zij met hem) gezegd heeft:

'Tussen de twee keer dat er geblazen zal worden, zijn er veertig. Vervolgens zal er water uit de hemel neerkomen.
Waarop hij zal ontspringen als een groente. En de mens zal volledig verteerd zijn, uitgezonderd 1 enkel beentje, en dit is het staartbeentje. Hieruit zal de schepping voorgebracht worden op de Dag der Opstanding.'
(Alboecharie)


En in moeslim bevindt zich ook een overlevering:

''In het lichaam van de mens is er een been dat nooit door de verteerd zal worden, en hieruit zal de schepping voortgebracht worden op de Dag der Opstanding. Zij zeiden: ' En welk beentje is dit dan, O Boodschapper van Allah? Hij (vrede zij met hem) antwoorde ' Het staartbeentje!' (Moeslim)

En er is een overlevering in Al-Moewatta, Abou Dawoed en Anasei-ie de Boodchapper (vrede zij met hem) gezegd heeft:

''De aarde zal elke mens verteren, Enkel het staartbeentje zal overblijven. Hieruit werd hij geschapen en hieruit zal hij opnieuw voortgebracht worden.'' (Djaami'oel-oesoel 10/420 nr. 4941 en authentiek verklaard in sahieh Abou Dawoed 4/236)

Er zijn authentieken bewijzen die aantonen dat de lichamen van de profeten ( integenstelling tot de lichamen van de andere dienaren) niet verteerd zullen worden. In een overlevering die terug te vinden in Abou Dawoed en ibnoe Choezaymah:

''Allah heeft aan de aarde verboden om de lichamen van de profeten te verteren''
( Al-Fath 6/488 en authentiek verklaard in sahieh Abou Dawoed 2/88/

Filmpjes:
Schaduw op de Dag Des Oordeels.

“Er zijn zeven (soorten) mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Zij zijn:

1. De rechtvaardige leider

2. Een jongeling die opgegroeid is met het (oprecht) aanbidden van Allah (vanaf zijn jeugd)

3. Een man van wie zijn hart aan de moskee verbonden is

4. Twee personen die omwille van Allah van elkaar houden en die elkaar ontmoeten en elkaar verlaten vanwege de zaak van Allah

5. Een man die door een mooie vrouw met een hoge status verleid wordt tot onwettige geslachtsgemeenschap en zegt: “Ik vrees Allah”

6. Iemand die in het geheim liefdadigheid geeft, zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft

7. Degene die in afzondering Allah gedenkt, terwijl zijn tranen vloeien.” 

De vrijdag

Allah heeft de moslims gezegend met de vrijdag, al-Jumu’ah. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei:

“Allah hield degenen die voor ons waren weg van de vrijdag. De joden hadden zaterdag en de christenen hadden zondag (als dagen voor hun aanbidding). Toen bracht Allah ons en leidde ons naar de vrijdag. Dus Hij maakte de dagen in de opeenvolging van vrijdag, zaterdag en zondag en op dezelfde manier zullen zij (de joden en de christenen) na ons komen op de dag der opstanding. Wij zijn de laatste mensen van deze wereld, maar wij zullen de eersten zijn op de dag der opstanding en we zullen beoordeeld worden voor alle anderen.” 1

De vrijdag is de dag waarop Adam geschapen werd, de dag waarop hij in het Paradijs werd toegelaten en ook de dag waarop hij het Paradijs moest verlaten. Het is de dag waarop de zon vanuit het westen zal opkomen in plaats vanuit het oosten. Het is de dag waarop het Uur plaats zal vinden. Het is de dag waarop de bewoners van het Paradijs Allah zullen zien (yawm al-mazied). Het is de beste dag van alle andere dagen. De vrijdag is een wekelijks terugkerende feestdag waarop moslims samenkomen bij het vrijdaggebed. Het is de dag waarop zonden vergeven worden en de dag waarop grote beloningen te behalen zijn.

En behalve dat is het ook de dag waarin er een uur is waarin onze smeekbeden geaccepteerd worden. De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd over de vrijdag in een overlevering die vermeld staat in Boekhaarie en Moeslim:

“Gedurende (de vrijdag) is er een tijd waarop een moslimdienaar niet staat en bidt en Allah om iets vraagt zonder dat Hij het aan hem zal geven,” en hij gebaarde met zijn hand om aan te geven hoe kort die tijd is. 2
Het exacte tijdstip

Er bestaan meningsverschillen tussen de geleerden over het exacte tijdstip van dit uur. Binnen deze meningsverschillen zijn er twee meningen die het sterkste zijn. Deze twee meningen zijn:

Het moment waarop de imam gaat zitten tussen twee khutbahs in tot aan het einde van de khutbah.
De tijd na het assr-gebed tot het maghreb-gebed.

Ibn Al-Qayyim heeft de tweede mening verkozen boven de eerste. Dit vanwege de hadith waarin de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft gezegd:

“De vrijdag bestaat uit twaalf uren (of delen). Tijdens (deze twaalf uren) is er een uur en als de moslim Allah iets vraagt (tijdens dit uur), zal Allah het hem geven. Zoek het daarom tijdens het laatste uur, na asr.” 3

Dit is ook de mening van de meerderheid van de vroegere geleerden en eveneens van de metgezellen van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem). Zij volgen allen de mening dat het exacte tijdstip van dit uur plaatsvindt na het assr-gebed, voor zonsondergang.


    

9 opmerkingen:

 1. omgggg ik heb veeel geleerd jeeeeej

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dat iemand via een stok (of een dergelijke vorm) zijn familie op de hoogte brengt dat hij thuis komt. (de mobiele telefoontjes worden kleiner en kleiner, dit lijkt erop dat het hiernaar verwijst, iemand die zijn familie belt).

  die snap ik niet, zou iemand me dit kunnen uitleggen?

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Daarmee bedoelen ze de bereikbaarheid. Zoals contacten met familie, dat dat verslechterd helaas :(

   Verwijderen
 3. ik heb een vraag....
  we hadden laatst een discussie op school, met gelovige en ongelovige (Marokkanen en pure nederlanders) - de discussie ging over of iedereen die niet in
  Allah (sws)geloofd gestraft zal worden, nou leek mij dat erg logisch, maar stel nou dat je een heel goed persoon bent, MAAR je bent christen, dus je gelooft wel in EEN god maar niet in allah, wordt je dan ook gestraft net zoals een echte ongelovige? want ik neem aan dat iemand niet ineens ZOMAAR in allah gaat geloven? - sta3firoullah als deze vraag niet gepast is, maar ik zou er toch graag antwoord op krijgen, vroeg of laat...

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. dit ben ik weer, ik heb deze link gevonden, hoewel ik hier niet echt uitkom, wie kan me helpen? want ik wil erg graag antwoord op mijn vraag, niet omdat ik de discussie op school wil stuiten maar vooral omdat ik echt nieuwsgierig ben geworden....

   http://www.al-yaqeen.com/va/vraag.php?id=80

   Verwijderen
  2. Allah is de meest vergeefzindigste de meest barmhartige, in een van de overleveringen staat nadrukkelijk dat degenen die de geloofsovertuiging niet heeft uitgesproken "Ashadou an La-ilaha Illallah wa ashadou ana Muhammadan Rasoulallah.(Ik getuig dat er geen andere god is dan Allah en ik getuig dat Mohammed s.w.s zijn profeet is)
   word gezien als een kufaar(ongelovige) maar er is ook iets tegenstrijdigs dat er volgens mij ook een overlevering is waarop ook christenen etc. naar het paradijs mogen? maar die kennis is alleen bij Allah ik hou me aan het eerste vast want ieder persoon hier op aarde zal ooit geconfronteerd worden met de Koran en het is aan diegene of ze erin gaan verdiepen of het gaan verwerpen(hierdoor zijn ook vele ongelovige , christenen zelfs joden de Islam gaan volgen zie ook Indonesie.)

   Verwijderen
 4. Salaam alaikum, Allahoe A3lam, Allah subhana wa ta'ala weet het beste.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. ik hoop zo snel mogelijk inschaa allah

  BeantwoordenVerwijderen

Laat een reactie achter ...