Translate

zaterdag 31 december 2011

Allah & De Koran

Allah & De Koran

Zie hier hadith's over Allah & De Koran


1. Het vrezen van Allah en het goede gedrag

Naar een overlevering van Aboe Dharr Jundub Ibn Junaad en Aboe Abdurrahmaan Mu'ath Ibn Jabal, moge Allah met hen tevreden zijn, heeft de Profeet gezegd: "Vrees Allah waar je ook bent, en reageer op een ondeugdzame handeling met een deugdzame daad want zo neem je het kwaad weg en wees aardig tegen je medemens". [overgeleverd door Termidhi]

De uitleg van de hadith: Deze hadith is een aanbeveling van de Profeet aan zijn metgezellen en aan de moslims van alle tijden en plaatsen, zodat zij geluk vinden in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals.

Toen Aboe Dharr zich in Makkah tot de Islam bekeerde, gaf de Profeet hem de opdracht naar zijn mensen toe te gaan zodat Allah met zijn aanwezigheid hen voordeel zou doen. 


Maar toen de Profeet merkte dat Aboe Dharr bij de Profeet in Makkah wilde blijven en inzag dat hij dat niet aankon, zei de Profeet tegen hem: 'Vrees Allah waar je ook bent' want dat is veel belangrijker dan het verblijf in Makkah. Dit is een aanbeveling aan alle moslims, zo ook aan Mu'ath zodat hij de opdrachten van Allah volgt en nalaat wat ongeoorloofd is, want Hij, de Verhevene, is de Alziende en is op de hoogte van zijn daden, waar hij zich ook bevindt. Tevens is het een aanbeveling aan Mu'ath om de mensen te behandelen zoals hij door hen behandeld wil worden, zoals hen niet te benadelen, hen tot het goede aan te zetten en met een vriendelijk gezicht tegemoet te treden zodat de zielen liefdevol dicht bij elkaar komen, want dat is een degelijke samenkomst en houvast.

2. De verdienstelijkheid van het gedenken van Allah

Abu Mousa Alash'ari, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet heeft gezegd: 'Wie zijn Heer gedenkt en wie dat niet doet, zijn te vergelijken met een levende en een dode'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie]  

De uitleg van de hadith: Met het gedenken van Allah wordt bedoeld het gebruiken van uitspraken volgens de voorschriften en waartoe men wordt aangemoedigd om ze zo vaak mogelijk te uiten zoals "albaaqiaatu-ssaalihaat", dat als volgt luidt: 'Verheven is Allah, Lof aan Hem. Er is geen andere God dan Allah, Allah is de Grote'. 

Met het gedenken van Allah, de Verhevene, wordt ook bedoeld het verrichten van daden die Hij heeft opgedragen of daden die aanbevelingswaardig zijn zoals het lezen van de Koran en de hadith's, het bestuderen van de religieuze kennis en het gebed. 


Het gedenken van Allah, de Verhevene, gebeurt met taal en men wordt daarvoor beloond. Ook behoort het verlangen naar het goede in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals tot het gedenken van Allah.3. De goedgunstigheid van het leren van de Koran

Othman Ibn Affan, moge Allah met hem tevreden zijn, heeft overgeleverd: "De Profeet heeft gezegd: 'De besten onder jullie zijn degene die de Koran hebben geleerd en die deze kennis hebben overgebracht'." [De uiteindelijke overlevering door Boekhaarie]  

De uitleg van de hadith: De hadith bevestigt de goedgunstigheid aan degene die de Koran leert en die kennis onderwijst aan anderen. De goedgunstigheid bestaat enerzijds uit het verwerven van kennis door te leren, anderzijds uit de beloning die men verkrijgt voor het overbrengen van die kennis aan anderen, in tegenstelling tot degene die deze kennis voor zichzelf houdt. 


Anderen onderwijzen is een eervolle handeling, maar men moet de kennis ook daadwerkelijk bezitten. Het overdragen daarvan is een daad waarbij men voordeel heeft. Bij het leren van de Koran en het onderwijzen van die kennis vult het ene voordeel het andere voordeel aan; het directe voordeel en het indirecte voordeel gaan samen en stijgen daarom uit boven het verwerven van andere soorten kennis. 
4. Wees tevreden met de dingen die Allah je gegeven heeft

De Profeet zei: 'Wees tevreden met de dingen die Allah je gegeven heeft, en je zal tot de rijkste der mensen behoren" (Sah'ih') 5. De meest geliefde daad bij Allah is een aanhoudend daad

De Profeet zei: 'De meest geliefde daad bij Allah is een daad die aanhoudend is, ook al is het maar weinig.' (Sah'ih') 6. De meest sierbare woorden tot Allah

Overgeleverd door Samura bin Jumdub dat De Profeet zei: De meest sierbare woorden tot Allah zijn; Subhanna Allah, Alhamdoelillah, La ilaha illa Allah, Allahu akbar. (door Moesliem) 

7. Allah vergeeft een martelaar alle zonden behalve de schuld

De Profeet zei: 'Allah vergeeft een martelaar alle zonden behalve de schuld.' (Moesliem) 

 
Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...