Translate

zaterdag 26 november 2011

De 5 zuilen van de Islam

De 5 zuilen van de Islam De vijf zuilen van de Islam is de verzamelterm die gebruikt wordt voor de vijf meest religieuze verplichtingen van elke moslim onder de heilige wetten van de Islam. 
Elke vrome moslim onderhoudt voor zover mogelijk trouw deze verplichtingen.

De vijf zuilen van de Islam zijn: 

1. Geloofsbelijdenis

2. Gebed

3. Vasten

4. Armenbelasting

5. Bedevaart
1. Geloofsbelijdenis
 
Het Geloof begint met de Sahada oftewel de getuigenis:


'Ashadou an La-ilaha IllaAllah wa ashadou ana Muhammadan RasoulAllah'.

Door dit te zeggen getuig je dat er geen God is dan Allah en Mohammed zijn dienaar en profeet is.

Alleen het uitspreken met de mond van deze getuigenis heeft geen waarde. Dit houdt in dat men de getuigenis niet accepteert door het enkel uit te spreken, maar dat men er met zijn hart in gelooft dat Allah een is en dat Hij geen deelgenoten kent. Hiernaast dient men er met zijn hart in te geloven dat Mohammed zijn profeet is. 

2. Gebed

Het gebed wordt vijf keer per dag verricht. 
Voor zonsopgang, het midden van de dag, de namiddag, de avond en 's nachts. 

Volgens overleveringen krijgt hij die zijn gebeden in een moskee in groepsverband verricht, 27 keer de beloning van een gebed dat hij alleen uitvoert. Met een schoon lichaam, schone kleren en op een schone plek onderwerp je je aan je Heer met toewijding, in herinnering, dank en vragend voor vergiffenis.
Het gebed maakt je rechtvaardig, in en om je heen. Behalve de vijf tijden van de verplichte gebeden die over de dag en nacht verspreid zijn, zijn er de jaarlijkse feestgebeden, de wekelijkse vrijdaggebeden en de dagelijkse vrijwillige gebeden voor alle volwassen mannen en vrouwen. Al deze gebeden bestaan uit een verplicht deel en een deel naar keuze waarvan je de onderdelen met wat inzet gemakkelijk kunt leren en uitvoeren. Dit is je eeuwige bereidheid tot vrijwillige onderwerping aan Allah's bevelen voor eigen bestwil zonder enige bemiddeling: Je hebt geen priester of monnik nodig om je gebeden te verrichten daar je in direct nauw contact met Allah bent.
3. Vasten

In de Heilige maand Ramadan is het vasten vanaf zonsopgang tot zonsondergang verplicht voor alle mannelijke en vrouwelijke moslims. In deze maand onthoud je jezelf van eten, drinken en seks en vermijdt je onzinnig taalgebruik en slechte daden en wijd je jezelf aan gebed, recitaties van de koran en goede daden. Gedurende deze vastenperiode moet je rein zijn van zowel lichaam als geest.

Dit is de maand van speciale zegeningen en vergiffenis van Allah. In deze maand werd het eerste vers van de heilige koran geopenbaard via de profeet Mohammed (vzmh).
In de koran zijn bepaalde uitzonderingen gemaakt voor het vasten :
Zieken, de reiziger of vrouwen met menstruatie, zwangerschap of borstvoeding gevende vrouwen hoeven niet te vasten. Het vasten is goed voor je gezondheid, een training voor je spirituele opleving, koesteren van een broederschapband voor alle mensen en moslims en een totale fysieke en mentale onderwerping aan de wil van Allah voor Zijn genoegen en bescherming.

Aan het einde van de vastenmaand vieren moslims over de gehele wereld ‘Id-ul-Fitr' (Suikerfeest) met gebeden en feestelijkheden. 4. Armenbelasting


De armenbelasting (zakaat) heeft invloed op het economisch welzijn en spirituele opleving van de mens. Het netto spaargeld van iedere moslim behoort niet alleen hem en zijn familie toe, maar eveneens de behoeftige, de armen en zes andere sociaal zwakkere groepen, zoals voorgeschreven in de koran. 

De zakaat zuivert je vermogen en helpt het vestigen van economisch evenwicht en sociale veiligheid. Moslimstaten zijn verplicht de zakaat te verzamelen en te verdelen, maar elders is het de plicht van de moslims zelf om deze zakaat gedurende het jaar te verzamelen en vervolgens te verdelen aan de zakaatgerechtigden.

Behalve deze verplichte betaling moedigt Allah jou aan de behoeftige en de armen, uit Zijn vrijgevigheid die aan jou verleend is, te geven. Dergelijke liefdadigheid verdient volgens de koran de beloning van 700 maal of meer. 

5. Bedevaart


Het is de plicht van iedere moslim die volwassen is en bij zijn volle verstand is en een gezond en krachtig lichaam heeft, eenmaal in zijn leven in de bedevaartstijd (de twaalfde maand van de islamitische kalender) naar de Ka’bah en de gezegende plaatsen eromheen op bedevaart te gaan. 


De bedevaart is voor de moslims een middel om zichzelf openbaring tot Allah te richten om vergiffenis te vragen voor al zijn zonden door Allah plechtig te beloven om in zijn verdere leven nooit meer slechte daden te doen. Een bezoek aan de heilige plaatsen versterkt de morele en religieuze gevoelens bij de mens. Sociaal gezien lijkt de bedevaart op een internationale congres waar allerlei mensen van verschillende nationaliteiten, kleuren en rassen bijeen komen. 


De gebedsuitoefeningen in de Islam hebben tot doel de mens tot een volmaakte wezen te ontwikkelen en tevens rust en orde te scheppen in de maatschappij.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...