Translate

dinsdag 29 november 2011

99 Namen van Allah (swt)

99 Namen van Allah (swt)

In Allah zijn alle eigenschappen opgenomen, die bij de negenennegentig meest schone namen individueel voorkomen.

Invocatie:
Als je de naam 100 keer op geconcentreerde wijze voor het gemeenschappelijke vrijdaggebed reciteert, nadat je de rituele reiniging hebt genomen, dan leidt dit tot de oplossing van je huidige problemen.

Als iemand erg ziek is en de hoop op herstel verloren heeft en de naam een onbeperkt aantal keren reciteert - en tevens om herstel bidt - dan zal hij genezen.
Als je dagelijks 1.000 keer Yaa-Allah zegt, zal je hart bevrijd worden van twijfel en zal liefde van Allah je hart vullen.
Als je elke dag 1.000 keer Yaa-Allah, Yaa Hoe' reciteert, zal je van Allah onderhoud ontvangen.
Ar-Rahman -
De Barmhartige

Ar-Rahmaan is een bijzondere naam. De naam duidt op Degene Die de fouten en tekortkomingen van de mensen verborgen houdt. Hij is ook Degene Die geeft, wanneer daarom gevraagd word.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is de volgende: Je moet de mensen vol liefde en genegenheid tegemoet treden en ze door goede adviezen, aanwijzingen en leringen naar het rechte pad van de waarheid leiden. Je moet de mensen beschermen tegen onheil en ongeluk. 


Invocatie:
Als je de naam elke dag 100 keer na her gebed reciteert zal dit je hart verzachten en het ontvankelijke sympathiek maken.

Als je de naam een onbeperkt aantal keren reciteert, dan vormt dit een bescherming tegen de kwade bedoelingen van andere mensen.

Ar-Rahim - 

De Genadevolle

Dit is een algemene naam. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is ar-Rahiem degene die zelf de kleinste zegeningen en een overvloedige genade verleent.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je zelfbeheersing toont en dat je jezelf bezig houdt met het gedenken van Allah, de Almachtige. Je moet proberen je begrijpend, hulpvaardig, liefdevol en vriendelijk naar de mensen op te stellen.

Invocatie:
Als je de naam elke dag 100 keer na elk gebed reciteert, dan zal je beschermd worden tegen de problemen en ellende van de wereld.

Als je de naam elke dag 100 keer reciteert, dan zal je hart de verblijf van de liefde worden.

Als je twee namen, ar-Rahman en ar-Rahiem, op een stukje papier schrijft en dit met water wast, waarna je dit water op de wortel van een fruitboom giet, dan zal de boom vele vruchten voort brengen.

Al-Malik - 

De absolute heerser

Al-Malik is degene die van alles en iedereen onafhankelijk is. Hij is de echte koning. Zijn soevereiniteit is onbetwistbaar, ondeelbaar en absoluut. De mens is - zelfs wanneer hij een koning is - slechts in een zeer beperkte mate een koning.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je realiseert dat Allah dé echte koning en opperheer is. Je moet dan ook niets van mensen verwachten. Je moet op Allah en op Allah alleen vertrouwen en niemand vrezen behalve Allah.

Invocatie:
Als je de naam 120 keer na het ochtendgebed reciteert, dan zal je door de zegeningen van deze naam rijk worden.

Als je de naam elke dag een onbeperkt aantal keren reciteert, dan zal je een hogere positie en status krijgen.

Als je de naam elke dag een onbeperkt aantal keren reciteert, dan zal je beter in staat zijn om je eigen koninkrijk -je hart, geest en lichaam - te regeren. Ook zal je beter in staat zijn je hartstochten, je boosheid alsmede je tong en je handen te beheersen. Zo verander je in een ‘verlicht’ heerser.

Al-Qoddoes 

De Heilige 

Al-Qoddoes is degene die vrij is van welke beperking dan ook het menselijk begrip is ten aanzien van Hem ontoereikend.
De juiste houding ten opzicht van deze naam is, dat je jezelf van iedereen behalve Allah losmaakt en dat je je van zonden probeert te onthouden.

Invocatie:
Als je de naam een onbeperkt aantal keren reciteert wanneer de zon ondergaat, zal je bevrijd worden van innerlijke kwalen als hebzucht, lusten,jaloersheid, haat, zelfzuchtigheid en huichelarij.

Als je de naam een onbeperkt aantal keren reciteert, dan zal je beschermd worden tegen je vijanden.

Als je de naam gedurende het reizen reciteert, dan zal die reis vrij van ongemak en eentonigheid zijn.

As-Salaam

De bron van vrede
De Redder
De Vredestichter
Degene die vrij is van verlies en schade

As-Salaam is degene die geen gebreken heeft.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je niet te buiten gaat ten opzichte van anderen en dat je hen niet tiranniseert.  

Invocatie:
Als je de naam constant reciteert, zal dat bescherming tegen problemen en ziekte verschaffen.

Als je de naam 130 keer hardop reciteert, terwijl je je handen boven het hoofd houdt van een zieke, zal deze genezen.

  Al-Mo'Min

De beschermer van geloof
De schepper van veiligheid en beschutting
De schenker van geloof
De betrouwbare

Al-Mo’mim is degene die veiligheid schept, voor beschutting zorgt en die vrij van vrees is. Vrees doet de behoefte aan veiligheid ontstaan. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is al-Mo’min degene die de mens zowel in deze wereld als in de wereld hierna veiligheid en beschutting verschaft

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je probeert om niemand te kwetsen en dat je je altijd het welzijn van anderen voor ogen probeert te houden. Je moet je zo gedragen, dat de mensen zich tot jou richten voor wat veiligheid en beschutting betreft. Je moet de mensen leiding geven, ze lering verschaffen, ze inspireren en ze bezielen met de liefde voor Allah, zodat ze dichter bij Allah kunnen komen.

Invocatie:
Als je in een angstige tijd de naam 630 keer reciteert, dan zal je van je vrees worden bevrijd en zal je met betrekking tot je leven en je bezittingen bescherming ondervinden.

Als je de naam regelmatig een onbeperkt aantal keren reciteert, dan zullen de mensen je uiteindelijk gehoorzamen.

Al-Moyahmin
De Beschermer
De Beschermer en Beheerder
De Schenker van veiligheid

Al-Mohaymin is volgens sommigen degene die de beste, de edelste en de hoogste is. Volgens anderen is al-Mohaymin degene die voor het onderhoud van de mens verantwoordelijk is.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je jezelf tegen buitensporige verlangen beschermt, dat je probeert je ego te overwinnen en dat je je realiseert dat voor Allah niets verborgen is.  

Invocatie:
Als je de naam, nadat je een bad genomen hebt en nadat je twee rakaat gebed gezegd hebt, 100 keer met volle concentratie reciteert, terwijl je je op een eenzame plaats hebt teruggetrokken, dan leidt dit tot een grotere  zuiverheid en ‘verlichting’ van je innerlijke en uiterlijke leven en zullen geheimen van Allah aan je geopenbaard worden.
 

Al-'Aziez

De Machtige
De Onvergelijkbare en ongeëvenaarde
De Sterke

Al-’Aziez is degene die van niets en niemand afhankelijk is. Hij gaat begrip te boven. Al-Ghazzali stelt, dat Hij ongeëvenaard is. Hij lost de problemen van anderen op.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je ernaar streeft je hart te bevrijden van trots, ijdelheid en huichelarij. Als je dichter bij Hem wil komen, dan is het nodig dat je je weet te beheersen op het gebied van je lagere begeerten, dat je onjuiste handelingen weet te vermijden en dat je je niet afhankelijk van anderen opstelt.

Invocatie:
Als je de naam gedurende 40 achtereenvolgende dagen 40 keer per dag reciteert, dan zal dat een hogere status en een groter aanzien met zich mee brengen en zal dat bewerkstelligen dat je niet van anderen afhankelijk bent.

Al-Djabbaar

De Onweerstaanbare
Degene die Zijn schepselen dwingt te doen, wat Hij wil
De Absolute

Al-Djabbaar is degene die domineert en over Wie niemand domineert.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je probeert om zelfbeheersing te verkrijgen en op zoek gaat naar zelfrealisatie.

Invocatie:

Als je de naam elke dag zowel in de ochtend als in de avond 226 keer reciteert, dan word je beschermd tegen aanvallen van en onder drukking door mensen.

Als je een ring draagt met de naam erop gegraveerd, dan zal dat je geliefd maken bij anderen.

Al-Motakabbir   

De Majestueuze
Degene die verheven is in trots en grootheid
De schenker van grootheid
De trotse

Al-Motakabbir is Degene aan Wie alle glorie, majesteit, macht en grootheid toebehoren.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je alle trots, arrogantie en meerder waardigheids complexen uit de weg gaat.

Invocatie:
Als je de naam elke dag een onbeperkt aantal keren reciteert, dan zal dat eer, respect en aanzien voor je meebrengen.

Al-Challiq

Al-Chaaliq is Degene Die plannen maakt. Zijn plannen zijn volmaakt en ideaal.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je kennis probeert te verkrijgen van de vorm en de substantie van al wat bestaat, dit zowel voor wat de gedaante als de aard daarvan betreft.

Invocatie:
Als je elke nacht, in het midden daarvan, de naam gedurende een uur reciteert, dan geeft dat ‘verlichting’ aan je hart en zal je hart van elke onzuiverheid gereinigd worden.

Als je de naam gedurende zeven achtereenvolgende dagen steeds 100 keer reciteert, dan vormt dat een bescherming tegen al het kwaad en tegen alle slechte plannen.

Al-Baari'

De Ontwikkelaar

AL-Baari’ is Degene die het niet-bestaande tot bestaan brengt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je een gevoel voor proportie en perspectief tracht te verkrijgen.

Invocatie:
Als een vrouw een kind wil, maar niet in verwachting raakt, dient zij zeven dagen te vasten. Haar vasten moet met water verbroken worden.

Als zij dan 21 keer deze naam met een andere naam, te weten Al-Mosawwir, reciteert, zal zij met een kind gezegend worden.

    

Al-Mossawwir

Al-Mosawwir is Degene die er zonder twijfel voor zorgt, dat alles de best mogelijke vorm krijgt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je probeert je de geest van zelfbeheersing en zelfdiscipline eigen te maken.

Invocatie:
Als een vrouw een kind wil, maar niet in verwachting raakt, dient zij zeven dagen te vasten. Haar vasten moet met water verbroken worden. Als zij dan 21 keer deze naam met een andere naam, te weten Al-Baari, reciteert, zal zij met een kind gezegend worden.

Al-Ghaffaar

De Vergever

Al-Ghaffaar is Degene die fouten, die met nalatigheid samenhangen, verkeerde handelingen en zonden van de mens weet te negeren. Hij verbergt de slechtheid, de beperkingen en de fouten van de mens en laat het goede in de mens zien. Hij vergeeft zonden. Ten eerste verbergt Hij de lichaamsdelen van de mens, terwijl Hij ten aanzien van het gelaat ervoor gezorgd heeft, dat het niet verborgen is en dat het schoonheid bezit. Ten tweede verbergt Hij de geestelijke tekortkomingen van de mens, zoals jaloersheid, hebzucht, etc. Ten derde houdt Hij de morele af van de mens en zijn zonden verborgen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is het goede in de mens te zien, zijn slechte eigenschappen over bet hoofd te zien en je de geest van vergevensgezindheid eigen te maken.

Invocatie:

Als je de naam 100 keer na het gemeenschappelijke vrijdagmiddaggebed reciteert, dan doet dat de tekenen ontstaan die met verlossing en bevrijding samenhangen; verder vormt het een oplossing voor elk probleem en het roept onderhoud op waar aan geen einde komt.

Al-Qahhaar

De Onderwerper
De Dominerende
De Wreker


Al-Qahhaar is Degene die alles op volmaakte en volledige wijze beheerst. Al-Ghazzali stelt, dat al-Qahhaar Degene is die namens de onderdrukten op zodanige wijze wraak neemt op de onderdrukker, dat Hij de tiran vernietigt en de onderdrukker vernedert.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je op je hoede bent voor de intriges van de satan en dat je sterker weet te zijn dan je ego. Jezelf op de satan wreken, houdt in dat je hem niet gehoorzaamt en het overwinnen van je ego betekent, dat je het tegenover gestelde doet van wat de satan je opdraagt.

Invocatie:

Als je de naam een onbeperkt aantal keren reciteert, dan zal de liefde voor de wereld uit je hart verdwijnen en zal je je vijanden weten te overwinnen.

Al-Wahhaab

De Gever

Degen die vrijelijk geeft zonder aan vergoeding te denken
Al-Wahhaab is Degene die geeft zonder dat je Hem daarom gevraagd hebt. Deze naam is van hiba afgeleid, wat geschenk betekent. Een geschenk dient gegeven te worden zonder bijbedoelingen en zonder hoop op beloning.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat wanneer je iets geeft, je dat doet zonder dat er van angst, begunstiging of hoop op beloning in deze wereld of de wereld hierna sprake is.

Invocatie:
Als je de naam regelmatig 40 keer herhaalt in de laatste sadjda (ter aardewerping) van het voormiddaggebed leidt dat tot het verdwijnen van armoede.

Als je de naam elke dag op een tijdstip dat je schikt een onbeperkt aantal keren reciteert, dan word je onafhankelijk van anderen en verwacht je niets meer van hen.

Al-Razzaaq

De Schenker van onderhoud

Ar-Razzaaq is Degene die onderhoud verschaft en die de bronnen voor onderhoud ter beschikking stelt. Er bestaan twee soorten onderhoud. De eerste soort is het uiterlijke onderhoud en de twee de soort is het verborgen of geestelijke onderhoud. D eerste soort onderhoud heeft met eten en drinken te maken, kortom met alles wat het lichaam voedt. Verborgen of geestelijk onderhoud houdt kennis ‘verlichting’ en leiding in. Zonder twijfel is dit een hogere vorm van onderhoud.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je realiseert en dat je je ervan bewust wordt dat alleen Allah onderhoud kan verschaffen en dat je daarom op Allah en Allah alleen moet vertrouwen. Daarnaast houdt het in, dat je Allah aanroept om geestelijk onderhoud te krijgen. Dit betekent kennis, leiding en een stem om daarmee de waarheid te verkondigen.

Invocatie:
Als je aan de rechterzijde van de richting van de qibla (Mekka) begint en de naam steeds 10 keer voor het ochtendgebed in elk van de vier hoeken van je huis reciteert, dan krijg je steeds meet onderhoud en zal het je goed gaan.

Al-Fattaah

De Opener
Degene die alle zaken opent


Al-Fattaah is Degene door wiens gunst en bemiddeling moeilijkheden verdwijnen en door wiens leiding elk probleem opgelost wordt. Door Hem weet je de overwinning te behalen op je vijanden. Elke overwinning, elk succes, en alle kennis komt van Allah en van Allah alleen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je altijd op zoek bent mar kennis en wel op zo’n manier dat problemen door die kennis opgelost kunnen worden en dat je in staat bent de oplossing te zien in uitermate gecompliceerde situaties  waar anderen geen raad mee weten. Je dient je zo te vormen, dat de noden en behoeften van anderen - die met kennis te maken hebben - aan jou ter oplossing worden voorgelegd.

Invocatie:

AIs je de naam dagelijks 70 keer na bet ochtendgebed reciteert, terwijl je je handen plat op je borst houdt, dan leidt dat tot ‘velichting’ van je hart. Je hart zal met licht van geloof en leiding gevuld worden. 

Al-'Aliem

De Alwetende

Al-’Aliem is Degene Wiens kennis zó diepgaand en volmaakt is, dat dit alle begrip en verbeeldingskracht te boven gaat. Allah heeft aan de mens en vooral aan Zijn boodschappers en Zijn profeten een deel van die kennis gegeven. De kennis van de profeten begint evenwel met hun profeetschap en eindigt met hun dood, terwijl de kennis van Allah altijd bestaan heeft en geen einde zal kennen. Allah is voor wat Zijn kennis betreft van niemand afhankelijk, terwijl de profeten van Allah afhankelijk zijn, voor wat hun kennis betreft. De kennis van Allah omvat alles en kent geen grenzen, terwijl de kennis van de profeten beperkt is. De kennis van de profeten hangt met uiterlijke en innerlijke zintuigen samen, terwijl Allah's kennis niet van zintuigen afhankelijk is.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je kennis op correcte wijze gebruikt en in de praktijk brengt.

Invocatie:
Als je de naam elke dag 100 keer na ieder gebed reciteert, zal je innerlijke ‘verlichting’ weten te realiseren.

Als je de naam elke dag een onbeperkt aantal keren reciteert, zal je ontdekken dat de poorten der kennis voor je opengaan.

Al-Qaabid
De Samentrekker
De Beperker


Al-Qaabid is Degene Die ophoudt met het geven van onderhoud aan wie Hij wil.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is geduld te tonen in moeilijke tijden en in benarde omstandigheden en het aanroepen van Allah om crisissituaties in je leven te boven te komen. Hierbij dien je elk probleem als een test te beschouwen.

Invocatie:

Om de pijn van wonden niet te voelen, moet je de naam op 40 stukjes brood schrijven en deze achtereenvolgens gedurende 40 dagen opeten.

Al-Baasit

De Verruimer
Degene die de middelen van bestaan verstrekt net zoals hij wil


Al-Baasit is Degene Die de middelen van bestaan verruimt en vergroot voor wie Hij maar wil en wanneer Hij maar wil.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je Allah dank zegt voor de middelen van bestaan en de talloze, uiteenlopende zegeningen die Hij heeft gegeven.

Invocatie:
Als je de naam dagelijks 10 keer na het voormiddaggebed reciteert, terwijl je je handen naar de hemel gericht houdt, zal je rijk worden en zullen je omstandigheden zich verbeteren. 

Al-Chaafid

De Vernederaar
Degene Die de ongelovige vernedert


Al-Chaffid is Degene Die iemand vernedert, zijn status verlaagt en zijn prestige doet verminderen. Deze naam definieert en kwalificeert de handelingen van Allah

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je alle onwaarheid uitwist, de waarheid omarmt en dat je de tegenstanders van de waarheid openlijk veroordeelt.

Invocatie:
Als je de naam dagelijks 50 keer reciteert, dan zullen je problemen opgelost worden, zullen je moeilijkheden verdwijnen en zal je je doel bereiken.

Als je de naam een onbeperkt aantal keren aan één stuk reciteert en dit doet op de vierde dag, nadat je eerst drie dagen onafgebroken gevast hebt, zal je de overwinning behalen op je vijanden.

Ar-Raafi'
De Verheffer

Ar-Raafi’ is Degene Die een ieder kan verheffen door Zijn gunsten, geschenken, zegeningen en genade.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je probeert de waarheid te verheerlijken en te verheffen en dat je vooral van hen houdt die waarheid en rechtvaardigheid nastreven.

Invocatie:

Als je de naam dagelijks 70 keer reciteert, geeft dat bescherming tegen je vijanden.

Als je de naam 100 keer reciteert op de veertiende dag van elke maanmaand - dit is bij volle maan - en wel in het midden van de nacht, zal dat leiden tot materiele welvaart en zal je bevrijd worden van afhankelijkheid van de mensen.

 

  

      

Al-Mo'Izz

De Schenker van eer

Al-Mo’izz is Degene Die eer schenkt aan wie Hij wil.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je op niemand neerkijkt en dat je je nederig en zonder enige trots, ijdelheid of arrogantie opstelt.

Invocatie:
Als je de naam steeds nauwgezet 40 keer op maandag of op vrijdag na het gebed na zonsondergang reciteert, dan zullen respect en hoogachting je deel zijn.

Al-Modhill

De Onteerder
Degene Die op alles neerkijkt


Al-Modhill is Degene Die wie Hij maar wil, verlaagt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je anderen respecteert, zodat jij nooit vernederd zal worden.

Invocatie:
Als je de naam 75 keer reciteert tijdens de sadjda (ter-aarde werping) van het gebed, zoek en krijg je bescherming tegen de naijver, jaloersheid en slechte plannen van anderen.

Als je de naam dagelijks een onbeperkt aantal keren reciteert, dan zal je je recht ten opzichte van anderen weten te verkrijgen.

As-Samie'

De Alhorende

As-Samie’ is Degene Die hoort. Hij hoort zonder oren, terwijl de mens oren nodig heeft. Allah hoort en zal altijd horen, terwijl een mens als hij doof wordt niet meer kan horen. Een mens kan horen wat er in de nabijheid gebeurt, maar hij kan niet horen wat er in de verte gezegd wordt.
Allah hoort echter alles. Een mens hoort als er iets gezegd wordt, terwijl Allah hoort zonder dat er iets gezegd wordt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je dankbaar bent ten opzichte van Allah vanwege Zijn vele geschenken en dat je niet luistert naar lasterpraat of roddelen over anderen.

Invocatie:
Als je de naam op donderdag 50 keer na het voormiddaggebed reciteert, zullen je gebeden zeker verhoord worden en zullen je verzoeken ingewilligd worden.  

Al-Basier

De Alziende

Al-Basier is Degene Die alles goed kan zien, of het nu openbaar is of verborgen. Hij ziet zonder ogen en in tegenstelling tot de mens is Zijn gezichtsvermogen iets blijvends. Hij kan alles zien, terwijl de mens alleen maar kan zien wat dichtbij is en niet wat ver is.

De juiste houding ten opzichte van de naam is, dat je standvastig geloof toont ten aanzien van de alomtegenwoordigheid van Allah, ten aanzien van Zijn oppermacht, majesteit en heerlijkheid. Je mag niet naar de fouten en tekortkomingen van anderen kijken en je dient je te realiseren, dat Allah je ziet waar je ook bent

Invocatie:
Als je de naam 100 keer na het gemeenschappelijk gebed op de vrijdag reciteert, dan leidt dat tot her verbeteren van je gezichts vermogen en zal je in staat worden gesteld om aan anderen goed te doen.

Als je de naam op donderdag 100 keer tussen de soennah en de fard van het ochtendgebed reciteert, dan zal je hart gevuld worden met het licht van leiding.  

Al-Hakam

De Rechter

Al-Hakam is Degene Wiens opdracht of bevel niet ongedaan gemaakt of terzijde geschoven kan worden. Hij spreekt het laatste oordeel uit. Hij besluit wat goed en wat slecht is, en wat waar en onwaar is. Hij brengt de scheidslijnen tussen het goede en het slechte, het ware en het onware aan. In overdrachtelijke zin slaat deze naam op de mens, omdat de mens voor de ene en tegen de andere mens een besluit neemt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is het nagaan welke van je verlangens overeenstemmen met de wil van Allah. Vervolgens richt je je op die verlangens en doe je af van al hetgeen strijdig is met de wil van Allah. Voorts moet je rechtvaardig zijn en je niet trots voelen in verband met de macht die je bezit, daar je beseft dat die macht ook weer van je afgenomen zou kunnen worden door Degene Die haar aan je gegeven heeft.

Invocatie:

De beloning voor het 99 keer dagelijks reciteren van de naam in het laatste gedeelte van de nacht, na de rituele reiniging verricht te hebben, is dat je hart verandert in de schatkamer van het geheim van Allah en dat geschenken als intuïtie en inspiratie je deel zullen zijn. 

Al'Adl

De Rechtvaardige

Al-’Adl is Degene Die altijd rechtvaardig en onpartijdig is. Hij oefent geen tirannie uit. De mens kan Zijn wegen niet doorgronden.

De juiste houding ten opzichte van deze naam omvat ten eerste, dat je je onderwerpt aan de wil van Allah. Dit moet vrijwillig geschieden, klagen mag niet en je moet alles wat op je weg komt als het beste voor jou beschouwen. Ten tweede dien je rechtvaardig te zijn in woord en daad, alsmede in je omgang met anderen. Ten derde dien je in alles matig te zijn. Matigheid is de sleutel tot succes.

Invocatie:

Als je de naam op vrijdag of op vrijdagnacht op 20 stukjes brood schrijft en ze opeet, dan zal dat je in staat stellen om sterker te zijn dan anderen. 

Al-Latief

De Subtiele
De Goedertierende


AL-Latief is Degene Die geheel en al het voor en het tegen, het hoe en het waarom van alles kent. Hij is Degene Die zegeningen en de meest uitgelezen zaken aan de mens verstrekt. Hij heeft geen begin en geen einde. Zijn wijsheid is onmetelijk. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is Al-Latief Degene Die in een zeer korte tijd mensen van hun problemen en zorgen verlost. Ook wordt er beweerd dat Al-Latief Degene is Die het een in het ander verborgen houdt. Anders gezegd: Hij verbergt zaken in het gewaad van onduidelijke oorzaken, zoals bij de profeet Jozef het geval was. Hij bleef immers Lange tijd verborgen achter het gordijn van de slavernij.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je uiterst beleefd en vriendelijk naar anderen opstelt, dat je ze op het pad van de waarheid leiding geeft, zonder dat er daarbij van enige dwang sprake is en dat je zelf een voorbeeld bent voor wat beter leven, beter gedrag en verheven idealen betreft.

Invocatie:
Als je de naam dagelijks 135 keer reciteert, dan is dat een middel om tot materiele welvaart te geraken en om je zaken op prettige wijze te laten verlopen.

Al-Chabier

De Bewuste

Al-Chabier is Degene Die alles weet en Zich bewust is van alles in het heelal en voor Wie niets verborgen is.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je kennis probeert te verkrijgen van je eigen miniatuur koninkrijk ofwel van je eigen microkosmos. Met andere woorden: van je hart, geest en lichaam. Je moet jezelf zien te beschermen tegen al die schadelijke zaken, die in het leven voorkomen en je moet afstand doen van het verborgen kwaad, dat in je hart aanwezig is, zoals jaloersheid, naijver, oneerlijkheid, hebzucht, begeerte, sluwheid, bedrog en huichelarij. Her is niet toegestaan om aan dat soort impulsen te gehoorzamen.

Invocatie:
Als je de naam 7 dagen achtereen zonder onderbreken reciteert, dan zullen geheimen zich aan je openbaren.

Als je in het net van een ongewenste persoon gevangen zit, zal je door voornoemde wijze van reciteren zonder twijfel daaruit bevrijd worden.

Al-Haliem

Al-Haliem is Degene Die nooit Zijn zelfbeheersing zal verliezen, zelfs niet gedurende Zijn boosheid en toorn. Hij zal, ondanks al Zijn macht, Zich niet haasten om iemand te bestraffen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je vergevensgezind en vriendelijk opstelt tegenover anderen in plaats van anderen hun gedrag betaald te zetten.

Invocatie:
Als je de naam dagelijks een onbeperkt aantal keren reciteert, vormt dat een bescherming tegen het verliezen van macht en prestige.

Als je de naam op een stukje papier schrijft, het met water wast en dat water over instrumenten en werktuigen wrijft, dan vormt dit een stimulans voor kunst en ambacht. Als je dat water over een boot wrijft, zal de boot niet zinken.

Al'Aziem

Al-’Aziem is Degene Wiens grandeur, grootheid en majesteit alle menselijke wijsheid en begrip te boven gaan. Hij is zo verheven en groot - wat Zijn macht, positie en status betreft - dat Hij onafhankelijk is van de hulp van anderen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je van je trots ontdoet en dat je je nederig en zachtmoedig opstelt.

Invocatie:

Als je de naam een onbeperkt aantal keren reciteert, werkt dat als een ‘veiligheidsklep’, eer zal je ten deel vallen en je zal van elke soort ziekte herstellen.

     

Al-Ghafoer

De meest Vergevensgezinde

Al-Ghafoer is Degene Die vele malen vergiffenis schenkt en Die de fouten en tekortkomingen van de mensen verborgen houdt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je anderen vergeeft en dat je verlangend bent naar genade van Allah en daarom smeekt.

Invocatie:
Als je de naam op een stukje papier schrijft en het aan je lichaam bevestigt, zal je van koorts verlost worden.

Ajs-Sjakoer

De waarderende
De dank Aanvaardende
Degene Die Zijn dankbaarheid toont door overvloedige gaven


Asj-Sjakoer is Degene Die zelfs voor een kleine en onbetekende handeling zeer veel geeft en een simpele godsdienst uitoefening ten zeerste prijst.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je tevreden bent met de genade en zegeningen van Allah, dat je dankbaarheid toont aan de Schenker van deze gaven en dat je altijd bezig bent met je dankbaarheid uit te spreken. Dit laatste kan met de tong gebeuren. Het kan ook gestalte krijgen door geld op de weg van Allah uit te geven, door de mensen te helpen. Vervolgens kan je via je ledematen je dankbaarheid tonen, namelijk door ze actief te laten zijn in de aanbidding van en de dienstbaarheid aan Allah en ze gehoorzaam in te zetten ten aanzien van Zijn geboden.
Tenslotte kan dankbaarheid zich ook via je hart manifesteren Dit houdt in dat je je hart zuivert van jaloersheid, haat, vijandigheid, trots en ijdelheid.

Invocatie:
Als je de naam elke dag 41 keer reciteert, dan zal je situatie zich verbeteren en zullen somberheid en verdriet verdwijnen. 

Al-'Aliey

De Allerhoogste

Al-'aliey is Degene Die een zo hoge status en prestige bezit, dat je je erop geen enkele manier een voorstelling van kunt maken. Hij is hoger dan alles wat men zich voor de geest kan halen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je lage en slechte gewoonten laat vallen, een slechte manier van leven achter je laat, dat je verheven idealen probeert na te streven, goed van karakter probeert te zijn, dat je de onbelangrijke dingen van het leven negeert, dat je je op moreel terrein moedig toont en dat je geen ledigheid en bekrompenheid ten toon spreidt.

Invocatie:
Als je de naam op een stukje papier schrijft en dit aan het lichaam van een kind vastmaakt, dan zal het kind op voorspoedige wijze groeien.

Als een reiziger de naam op schrift met zich mee neemt, dan zal dit hem helpen om zijn familie en vrienden spoedig te ontmoeten.

Als een arm en behoeftig iemand de naam op schrift bij zich heeft, dan zal hij spoedig rijk worden.

Al-Kabier

De bezitter van grootheid

Al-Kabier is Degene Die de Allerhoogste is, omdat Hij de Eeuwige is en blijft. Hij is van niets en niemand afhankelijk. Al-Ghazzali zegt, dat al-Kabier Degene is Die uitmuntend is en Die absolute macht en volmaaktheid bezit. Volmaaktheid houdt twee zaken in, ten eerste dat Hij eeuwig is en eeuwig zal blijven. De schepping is onvolmaakt, omdat zij vergankelijk is. Ten tweede is Hij volmaakt, omdat anderen in hun bestaan van Hem afhankelijk zijn.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je probeert vroom en deugdzaam te zijn en dat je ernaar streeft anderen naar her pad van de waarheid te leiden. Vervolgens dien je aan anderen hulp te geven en je kennis ter beschikking te stellen. Het is van belang om een moreel en spiritueel karakter te verwerven.

Invocatie:
Als je de naam een onbeperkt aantal keren reciteert, zullen de deuren van de kennis voor je geopend worden.

Als je zeven dagen achtereenvolgens vast en de naam gedurende die zeven dagen steeds 1000 keer reciteert, zal je weer aangenomen worden op de positie waar je ontslagen was.

Als de naam gereciteerd wordt over iets dat gegeten wordt door de man op verzoek van zijn vrouw of door de vrouw op verzoek van haar man, dan verzekert dit wederzijdse liefde tussen hen.

Al-Hafiez

De Instandhouder
De Beschermer


Al-Hafiez is Degene Die zaken in stand weet te houden en te bewaren wanneer verval en vernietiging dreigen. De naam houdt ook veiligheid en bescherming in.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je hart beschermt tegen liefde voor de wereld, en ook tegen hartstocht, hebzucht, en andere spirituele ziekten.

Invocatie:

Als je de naam een onbeperkt aantal keren reciteert of de naam op een stukje papier geschreven hebt en dit bewaart, vormt het een bescherming tegen angst, tegen vijanden en zelfs tegen wilde dieren. 

Al-Moqiet

De Onderhouder
Degene Die op de hoogte is en is staat is om Zijn schepping al het benodigde te verschaffen
De voorziener in behoefte


Al-Moqiet is Degene Die allerlei vormen van onderhoud verleent, zowel aan het lichaam als aan de ziel Dit kan leiding zijn, maar ook kennis, vroomheid, liefde, etc. Zo heeft Allah aan de engelen gehoorzaamheid toegewezen. Soms vormt al-Moqiet tegelijkertijd een synoniem voor zowel al-Qaadir, de Machtige als al-’Aliem, de Alwetende.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je voor de bevrediging van je behoeften op niemand anders richt dan op Allah, Die immers alleen de sleutels van alle schatten in handen heeft.

Invocatie:
Als je geen last wil hebben van de eentonigheid van een reis en als je je daarbij ontspannen wil voelen, dient de naam op een aarden beker geschreven te worden, die je mee moet nemen op de reis. Vervolgens moet je de naam 7 keer over water reciteren en dit water opdrinken.    

Al-Hasieb

De opsteller van de rekening
Degene die de behoeften van de gehele schepping bevredigt


Al-Hasieb is Degene Die de behoeften van alles en iedereen bevredigt en die de rekening op zal maken op de dag des oordeels. Al Hasieb is volgens Al-Ghazzali Degene Die de Meester van de schepping is, de Leider, de Edelste en de meest Volmaakte.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je aan zelfonderzoek gaat doen. Je moet je steeds bewust zijn van de dag waarop je zelfrekenschap af moet leggen. Je mag nooit aan Zijn genade en zegeningen wanhopen.

Invocatie:

Als je de naam 27 keer, zowel voor zonsopgang als na zonsopgang reciteert en hiermee op een donderdag begint, dan zal je zeker binnen een korte tijd je angst overwinnen.

Al-Djaliel

De Sublieme
De Schone
De Majestueuze


Al-Djaliel is Degene Die uniek en ongeëvenaard is in Zijn pracht en majesteit. Zijn geboden kunnen door niemand genegeerd worden. Al de schoonheid, harmonie, aantrekkingskracht en bekoring van de wereld zijn een weergave van de schoonheid van het wezen en de eigenschappen van Allah. Al de schoonheid in de wereld is een weerspiegeling en een manifestatie van Zijn schoonheid. Schoonheid bezit magnetisme en aantrekkingskracht Allah wordt door sommigen als de Geliefde gezien. Volgens soefi's is de goddelijke liefde de echte liefde, dit in tegenstelling tot de madjazi of onechte, aardse liefde.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je Allah met heel je hart lief hebt en dat je je kwaliteiten probeert eigen te maken die je geestelijke en mentale schoonheid verlenen.

Invocatie:

Als je de naam, geschreven met muskus en saffraan, bij je hebt of de naam een onbeperkt aantal keren reciteert, zal je gerespecteerd worden. 

Al-Kariem

De Edelmoedige

Al-Kariem is Degene Die veel geeft zonder dat daarom gevraagd is. Al-Kariem verschilt van een edelmoedig mens, omdat de laatste geeft wanneer men hem erom vraagt, terwijl Al-Kariem geeft zonder dat er ook maar 1 verzoek geweest is. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is Al-Kariem Degene Die vergeeft., Die zijn belofte vervult en Die meer geeft dan verwacht werd. Hij is ontevreden, wanneer je niets aan hem vraagt. Hij is vertoornd, wanneer je aan een ander iets vraagt. Hij wijst een verzoek niet af Hij maakt je onafhankelijk van anderen iedereen kan Hem gemakkelijk benaderen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je gehoorzaamheid aan Allah toont en dat je je leven nauwgezet alleen volgens de goddelijke wil inricht.

Invocatie:
Als je de naam een onbeperkt aantal keren reciteert wanneer je naar bed gaar, zal je door de geleerde en de vrome mensen gerespecteerd worden. 

Ar-Raqieb

De Waakzame
Degene Die alles gadeslaat
De Naijverige


Ar-Raqieb is Degene Die alles beschermt en ziet. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is Ar-Raqieb Degene Die alles weet, alles beschermt en geen moment van onoplettendheid kent

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je probeert te realiseren dat Allah je ziet. Hij is altijd en overal bij je. Tevens dien je een waakzaam oog op je ego te houden.

Invocatie:
Als je de naam elke dag een onbeperkt aantal keren reciteert, zullen je bezittingen en kinderen beschermd worden.

Recitatie van de naam is een hulpmiddel om iets terug te vinden wat verloren is geraakt
Als een zwangere vrouw de naam 7 keer per dag reciteert, terwijl zij haar handen op haar buik houdt, vormt dat een bescherming tegen een miskraam.

Als je de naam elke dag zeven keer reciteert en je handen op de hals van een kind houdt, dan verzekert dat veiligheid als het kind reist.  

 

Al-Modjieb

De Verhoorder
Degene Die gehoor geeft aan elke behoeft


Al-Modjieb is Degene Die gebeden verhoort en antwoord geeft als je Hem roept.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je elk gebod van Allah accepteert, dat je tot Allah bidt met de vaste overtuiging dat je gebeden verhoord zullen worden, dat je behoeftigen nooit onheus bejegent - als je ze evenwel niets wil geven, doe dat dan op een beleefde manier — en dat je uitnodigingen en geschenken nooit afslaat omdat deze zaken je in een hoge mate de eigenschap ‘acceptatie’ duidelijk kunnen maken.

Invocatie:
Als je de naam zo dikwijls als maar mogelijk is reciteert, leidt dat zeker tot innerlijke rijkdom en zullen eer en respect je ten deel vallen.

Al-Waasi'

De Alomvattende
Degene Die een capaciteit bezit, welke geen grenzen kent


Al-Waasi’ is Degene Die alles omvat. Niets valt buiten Zijn kennis. De naam verwijst ook naar de Edelmoedige Die naar iedereen even vriendelijk is, alsmede naar de Rijke Die van niemand afhankelijk is. Zijn bestaan en het bewijs van Zijn eenheid kennen geen beperkingen. Zijn wezen, Zijn naam, Zijn eigenschappen en Zijn gezag kennen geen grenzen, terwijl er wel grenzen zijn aan de menselijke kennis en morele vermogens van de mens.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je probeert rechtvaardig, vriendelijk en genadig naar anderen te zijn en dat je nooit, wat er ook moge gebeuren, de normen breekt die met hoffelijkheid en wellevendheid samenhangen.

Invocatie:
Als je de naam een onbeperkt aantal keren reciteert, leidt dat zeker tot innerlijke rijkdom. Eer en respect zullen je ten deel vallen.

Al-Hakiem

De Wijze

AhHakiem is Degene Die een volmaakte kennis bezit Hij weet wat het beste is en Hij kent de geheimen en de betekenissen van zowel bekende als onbekende zaken. Echte wijsheid is pas aanwezig als er bij een mens sprake is van kennis van Allah.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je tijd niet verspilt aan lege gesprekken, dat je doelloze zaken weet te vermijden en dat je een opbouwende houding aanneemt. Jaag geen schaduwen na, en geef niet aan vergankelijke zaken boven onvergankelijke zaken, zoals bijvoorbeeld het hiernamaals de voorkeur.

Invocatie:
Als je de naam elke dag een onbeperkt aantal keren reciteert, dan worden problemen afgewend en zullen de poorten der kennis zich voor je openen.  

Al-Wadoed

De Liefhebbende
Degene Die op objectieve wijze liefheeft


Al-Wadoed is Degene Die lief heeft. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is al-Wadoed Degene Die vele zegeningen verleent aan degenen die Hem gehoorzamen. Al-Wadoed, zo meent al Ghazzali, heeft dezelfde betekenis als ‘zegening’ en zegening houdt in het goed doen aan anderen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je het welzijn van anderen belangrijker vindt dan je eigen welzijn. Anders gezegd, je dient het algemene welzijn te prefereren boven je persoonlijke welzijn. Verder houdt het in, dat je aan anderen toewenst wat je jezelf toewenst.

Invocatie:
Als je de naam elke dag steeds 1.000 keer reciteert, zal de liefde van Allah je ten deel vallen en zal je een geliefde van Allah worden. 

Al-Madjied

De luisterrijke

Al-Madjied is Degene Die een zeer groot respect afdwingt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je vriendelijkheid en barmhartigheid toont naar anderen, dat je je hoffelijk en beminnelijk opstelt en dat je probeert goede morele eigenschappen te verwerven.

Invocatie:
Als je de naam gedurende de gehele dag op de dertiende, veertiende en vijftiende van de maan-maand reciteert, nadat je gevast hebt, zal je, al dan niet met behandeling, van huidziekte genezen.

Al-Baa'Is

De Opwekker
Degene Die de doden opwekt
Degene Die tot leven brengt


Al-Baa’is is Degene Die opwekt en Die verheft. Hij stuurt profeten om de mens leiding te geven. Hij wekt mensen op uit het graf, brengt de schepping van het niets in het bestaan en Hij is Degene Die de doden opwekt op de dag van de opstanding.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je de wil van Allah volgt en dat je de verdrukten en degenen die het moeilijk hebben, helpt

Invocatie:
Als je de naam wanneer je naar bed gaat 100 keer reciteert, terwijl je je handen op je borst houdt, dan ontsteekt dat het licht van de kennis en de wijsheid in je hart

Asj-Sjahied

De Getuige
Degene Die van alles Getuige is en alles weet


Asj-Sjahied is Degene Die overal is en Die altijd bij Zijn schepping is.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je eraan denkt en dat je gelooft dat Allah overal is en alles ziet. Daarom moet je geen zonden meer bedrijven en moet je je betere manieren eigen maken.

Invocatie:
Als je de naam steeds een onbeperkt aantal keren reciteert, dan gaat het hart alles wat onwaar en vals is, haten en zal het naar de waarheid verlangen.

Om je kinderen gehoorzaam te doen zijn, dient gedurende enige tijd de naam 1.000 keer gereciteerd te worden, dit, terwijl je het haar van je kinderen beet houdt en de gereciteerde naam over hen uitspreekt.

Al-Haqq

De Wezenlijke
De Waarheid
De Ware
De Realiteit


Al-Haqq is Degene Wiens bestaan klaarblijkelijk is. Hieraan kan niet getwijfeld worden. Zijn bestaan kent geen achteruitgang en is onaantastbaar. Hij verandert niet. Aan Hem dankt de hele schepping haar bestaan. In tegenstelling tot Hem is de hele schepping sterfelijk en kort van leven.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je Allah gedenkt, dat je Hem in alle opzichten gehoorzaamt en dat je Zijn manifestatie overal in ziet. Anders gezegd: je moet volkomen verzonken zijn in Allah en geheel en al in Hem ondergedompeld zijn. Dit wordt door de soefi's ‘annihilatie’ in Allah genoemd.

Invocatie:

Als je de naam op de vier hoeken van een vierkant stukje papier schrijft, het op de palm van je hand legt en het vervolgens ‘s ochtends naar de hemel opheft, zal dat veiligheid en bescherming betekenen ten aanzien van problemen en tegenslagen.

Al-Wakiel

De Gevolmachtigde
De uiteindelijk en trouwe Zaakbezorger
Degene Die alles onder Zijn hoede heeft


Al-Wakiel is Degene Die alles wat aan Hem is toevertrouwd op goede wijze verricht.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je alles aan Allah toevertrouwt, dat je op Hem vertrouwt en dat je niet aarzelt om anderen te helpen, want iedereen is een wakiel voor de ander.

Invocatie:

Als je de naam een onbeperkt aantal keren reciteert, zal je meer en meer onderhoud krijgen en zal je ten aanzien van de dingen van alledag hulp krijgen van de Ongeziene Bron.

Al-Qawiey

De Sterke

Al-Qawiey is Degene Die in Zijn wezen, eigenschappen en handelingen volmaakt is en geen zwakheid of beperking kent.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je in alle omstandigheden en situaties op Hem richt om hulp te krijgen.

Invocatie:
Als iemand die onderdrukt wordt de naam een onbeperkt aantal keren reciteert, dan zal dat een bevrijding met zich meebrengen en een bescherming geven tegen de boosaardigheid van de tiran.

Al-Matien

De Standvastige

Al-Matien is Degene Die zo volmaakt, machtig en sterk is, dat niemand Hem in Zijn werk en handelingen kan hinderen of tegen houden. Niemand kan Zijn gebod negeren. Zijn macht en kracht zullen nooit afnemen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je van zonde afwendt en dat je je op Allah richt om veilig en beschermd te zijn.

Invocatie:
Als je de naam 10 keer reciteert ten behoeve van een jongen of meisje, dan zal hij of zij beschermd worden tegen zonde en andere soorten kwaad. Al-Waliey

De Beschermende Vriend

Al-Waliey is Degene Die de mens in al zijn werk en activiteiten helpt. Hij is een behulpzame Vriend voor de mens.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je de vrienden van Allah lief hebt, dat je Zijn vijanden bestrijdt, dat je tot Allah bidt en Hem op alle mogelijke manieren dient, dat je al je zaken aan Allah toevertrouwt en dat je je op Hem richt om hulp en steun te krijgen.

Invocatie:

Als je de naam 1.000 keer op vrijdagnacht reciteert stelt dat je in staat om goede daden te verrichten.

Als je de naam dagelijks een onbeperkt aantal keren reciteert, zal je volledig bekend raken met de geheimen van de mensen.

Als een partner gewoonten heeft waarover de andere partner ontevreden is en de naam wordt - alvorens bij eerstgenoemde te komen - een onbeperkt aantal keren gereciteerd, dan zal deze ten goede veranderen.

Al-Hamied

De Prijzenswaardige

Al-Hamied is Degene Die alle lof verdient.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je prijzenswaardige gewoonten eigen maakt, dat je verheven morele karaktertrekken nastreeft, dat je Allah altijd prijst en dank zegt voor Zijn talloze geschenken en zegeningen. Volgens Sa’di (ci. 1291) moet je Allah bij elke ademtocht twee keer dank zeggen: een keer als je uitademt en één keer als je weer inademt.

Invocatie:
Als je de naam 93 keer reciteert terwijl je je 45 dagen terugtrekt op een eenzame plaats, zal dit eens steun voor je zijn om je prijzenswaardige karaktertrekken en gewoonten eigen te maken.  

Al-Mohsie

De Optekenaar

Al-Mohsie is Degene Die alles op overweldigende wijze omvat. Alles valt binnen Zijn kennissfeer.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je de blik naar binnen richt en dat je tot meditatie probeert te komen.

Invocatie:
Als je de naam op 20 stukjes brood schrijft nadat je de naam 20 keer hebt gereciteerd en ze vervolgens opeet, zal dit je in staat stellen om over anderen te domineren en hen de baas te zijn.

Al-Mobdi'

De voortbrenger
De beginner


Al-Mobdi’ is Degene Die alles en iedereen vanuit het niets geschapen heeft, zonder dat er van enig voorbeeld sprake was.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je alle zaken aan Allah toevertrouwt en dat je jezelf overgeeft aan Zijn wil

Invocatie:
Als de naam 99 keer vroeg in de ochtend gereciteerd wordt, waar bij een hand tegen de buik van een zwangere vrouw gehouden wordt, beschermt dit haar tegen een miskraam.  

Al-Mo'Ied

De hersteller
Degene die de wederopstanding bewerkstelligt


Al-Mo’ied is Degene Die de doden weer zal opwekken.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je - doordat je een geestelijk leven gaat leiden - opnieuw geboren wordt.

Invocatie:
Als je de naam een onbeperkt aantal keren reciteert, is dat een hulp om je je gebeurtenissen uit het verleden te herinneren.

Als je de naam 1000 keer reciteert, zullen verdoving en verwarring van de geest verdwijnen en zal je weer leiding ervaren.

Al-Mohyie

De levengevende

Al-Mohyie is Degene Die elke ziel het leven schenkt en in Wiens handen leven en dood zijn.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je geen eigen wil meer bezit, maar je laat leiden door het licht van de goddelijke wil en dat je probeert je de geest van zelfovergave eigen te maken.

Invocatie:
Als je de naam 89 keer reciteert en de naam over je lichaam blaast, zal gevangenschap je bespaard blijven. 

Al-Momiet

De levenontnemende
De schepper van de dood
De vernietiger
De doder


Al-Momiet is Degene Die voor iedereen de dood heeft geschapen. Daarom is iedereen sterfelijk.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je zaken aan Allah toevertrouwt en dat je je realiseert dat zowel lijden als geluk van Allah afkomstig zijn en dat je Hem smeekt om moeilijkheden, pijn en lijden van je af te wenden.

Invocatie:

Om slechte gewoonten van je af te schudden en om zelfbeheersing te verkrijgen is het zinvol om de naam een onbeperkt aantal keren te reciteren.  

Al-Hayy

Al-Hayy is Degene Die niet begrepen en niet waargenomen kan worden.
Volgens sommige geleerden op religieus terrein is Al-Hayy Degene Die alle handelingen verricht en de individuele betekenis van elke handeling begrijpt. Allah kent geen sterfelijkheid, dood en ondergang. Degene die geen begrip heeft en geen enkele taak verricht, is zonder twijfel dood.

De juiste houding ten opzichte van dat naam is dat je tot zelfovergave komt. Je moet zijn als het dode lichaam in de handen van degenen die het voor de begrafenis wassen.

Invocatie:

Je zal niet ziek worden als je de naam elke dag 3.000 keer reciteert 

Al-Qayyoem 

De zelfbestaande

Al-Qayyoem is Degene Die uit Zichzelf bestaat en Wiens bestaan van niets en niemand afhankelijk is. Niemand kan zonder Hem bestaan. Hij heeft het bestuur over de aangelegenheden van de mens.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je van niemand niets verwacht, van alles en iedereen je onafhankelijk opstelt, alleen op Allah vertrouwt, en vasten en gebeden verricht.

Invocatie:
Om slaap, traagheid en ledigheid te overwinnen, is het zinvol om de naam een onbeperkt aantal keren te reciteren.

Als je deze naam een onbeperkt aantal keren tezamen met de naam Al-Hayy reciteert, word je, als je een rivier of een zee oversteekt, beschermd tegen verdrinken. 

Al-Waadjid

De vinder
Degene Die geen behoeften heeft


Al-Waadjid is Degene Die alles waaraan Hij denkt voor Hem gereed vindt. Niets is verborgen voor Hem.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je bewust bent van Zijn aanwezigheid en dat je je intuïtie leert te vergroten.

Invocatie:
Als je de naam over een stukje brood reciteert en het dan opeet, zal dat een innerlijk licht doen ontstaan en kracht en moed geven. 

Al-Maadjid

De Nobele
De Glorieuze


Al-Maadjid is Degene Die het meest verheven is. Aan Hem behoren alle majesteit en heerlijkheid.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je van niemand iets verwacht en op Allah vertrouwt.

Invocatie:
als je de naam een onbeperkt aantal keren op een eenzame plaats reciteert, zal dat een geestelijke transformatie bewerkstelligen, alsmede innerlijke verlichting en reiniging.

Al-Waahid

De Unieke

Al-Waahid is Degene Die uniek is Zijn wezen, in Zijn eigenschappen en in Zijn handelingen. Hij heeft geen gelijke.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je in je geest geen gedachte aan dualiteit meer koestert.

Invocatie:
Als je de naam elke dag 1.000 keer reciteert zal dat tot reiniging van je hart leiden en zal je hart geen vrees meer kennen voor wie dan ook.

Als iemand, die geen kind heeft, de naam op een stuk papier schrijft en dat bij zich draagt, zal hij of zij een goed en gezond kind krijgen.


 Al-Ahad

De Ene

Al-Ahad is Degene Die ongeëvenaard is en geen gelijke kent.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je aan Allah geen deelgenoten toekent.

Invocatie:
Als je de naam elke dag een onbeperkt aantal keren reciteert, doet dat een vast geloof in tawhied - de eenheid van Allah - ontstaan.

Al-Samad

De Onafhankelijke

As-Samad is Degene Die je kunt aanroepen in gespannen tijden en problematische situaties. Hij kent geen behoefte.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je je tegenover anderen niet afhankelijk opstelt, dat je je alleen op Allah richt en dat je de behoeftigen en de armen helpt.

Invocatie:
Als je de naam elke dag 125 keer vroeg in de ochtend reciteert, word je een waarheidsgetrouw, eerlijk en tevreden mens en zal je veilig zijn voor het machtsgebruik van een tiran.

Als je de naam op de hierboven omschreven manier reciteert, maar nu na de rituele reiniging gedaan te hebben, verlies je alle hoop met betrekking tot mensen en lijkt het of ze niet bestaan. 

Al-Qaadir

De Machtige
Degene Die handelt zoals Hij wil


Al-Qaadir is Degene Wiens opdracht absoluut is. Hij geeft daaraan gestalte zoals Hij wil

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je afstand doet van wereldse verlangens, dat je tot zelfbeheersing komt, dat je vertrouwen in Allah laat zien en dat je niet op je eigen plannen makerij, intelligentie en vaardigheden vertrouwt.

Invocatie:
Als je de naam 100 keer reciteert nadat je twee rakaat hebt gebeden, zullen je vijanden zeker vernederd worden en tot schande geraken.

Als je de naam een onbeperkt aantal keren reciteert, nadat je de rituele reiniging verricht hebt, zal je niet gevangen genomen worden door een titan en je vijanden zullen er niet in slagen je te overmeesteren.

Als je de naam steeds 41 keer per dag reciteert wanneer je in moeilijkheden verkeert, zullen je problemen opgelost worden.

Al-Moqtadir

De meest Machtige
De Schenker van macht


Al-Moqtadir is die Verhevene die alles beheerst en over alle zaken van de kosmos beschikt, ze verandert en ze bestuurt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je volkomen op Allah vertrouwt en dat je je niet trots voelt in verband met de macht, invloed of bekwaamheden die je bezit.

Invocatie:
Als je de naam talloze keren reciteert wanneer je `s ochtends wakker wordt, zullen je activiteiten zonder problemen hun verloop krijgen en zullen zaken als ledigheid, traagheid en nalatigheid op innerlijk gebied van je afgenomen worden.  

Al-Moqaddim

Degene Die bevordert
Degene Die veroorzaakt dat mensen in Zijn nabijheid komen


Al-Moqaddim is Degene Die er de voorkeur aan geeft dat mensen in Zijn nabijheid komen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je altijd hoop koestert op de barmhartigheid en genade van Allah.

Invocatie:
Als je de naam gedurende een oorlog reciteert, krijg je moed, kracht en enthousiasme en ben je veilig voor je vijanden.

Als je de naam elke dag een onbeperkt aantal keren reciteert, doet dat een geest van gehoorzaamheid aan Allah ontstaan en zal je vriendelijk ten opzichte van anderen zijn. 

Al-Mo'Achchir

De vertrager
Degene die veroorzaakt dat mensen ver van Hem zijn
De Uitsteller


A-Mo'achchir is Degene Die het uitstelt om mensen te straffen voor hun zonden.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je altijd bevreesd bent voor de goddelijke toorn.

Invocatie:

Als je de naam een onbeperkt aantal keren reciteert, word je in staat gesteld berouw te tonen voor je zonden.

Al-Awwal

De Eerste

Al-Awwal is Degene Die in elk opzicht vóór alles en iedereen komt. Hij is inderdaad in alles de eerste.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je probeert om de eerste te zijn op het gebied van het doen van het goede en dat je die richting inslaat vóór anderen dat doen.

Invocatie:
Als een reiziger op vrijdag de naam 1.000 keer reciteert, dan helpt hem dat om spoedig veilig thuis te zijn.

Als iemand geen kind heeft en de naam gedurende 40 achtereenvolgende dagen 40 keer reciteert, zal hij gezegend worden met een kind.

Al-Aachier

De laatste

Al-Aachir is Degene Die leeft, voortbestaat en blijft bestaan, wanneer de gehele schepping vergaat en niet meer bestaat.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je de laatste, zal zijn om het pad van de rechtvaardigheid, schoonheid en waarheid te verlaten.

Invocatie:
Als je de naam elke dag 1.000 keer reciteert, verdwijnt de liefde voor alles en iedereen uit je hart, behalve de liefde voor Allah.   

Al-Zaahir

De Openlijke

Az-Zaahir toont zich zo openlijk, dat ieder die begrip en wijsheid bezit, geen enkele twijfel kan hebben ten aanzien van Zijn bestaan. Hij is Degene van Wie de tekenen en symbolen zo duidelijk zijn, dat het onmogelijk is om Hem niet dankbaar te zijn.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je goede daden en werken openlijk aan iedereen toont, zodat anderen geïnspireerd worden om hetzelfde te doen. Als je anderen op deze wijze stimuleert, is dat een uiting van vriendelijkheid en als je ze aanmoedigt om het goede te doen, probeer je om Allah welgevallig te zijn.

Invocatie:
Als je de naam elke dag een onbeperkt aantal keren reciteert ten tijde van het isjraaq gebed, zal je hart gevuld worden met het licht van het geloof 

Al-Baatin

De Verborgene

Al-Baatin gaat het menselijk begrip te boven. Het is onmogelijk Hem te beschrijven.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je goede daden voor de mensen verborgen houdt. Deze goede werken dienen een geheim te zijn tussen Allah en jou. Op deze wijze kan je vrij blijven van huichelarij, trots, uiterlijk vertoon en dergelijke.

Invocatie:
Als je de naam elke dag drie keer een uur lang reciteert, zal je hart met de liefde van Allah gevuld worden. 

Al-Walie

De Regeerder

Al-Waalie is Degene Die voor alles in de schepping zorg draagt. Hij is een absoluut Heerser. Niemand heeft enige stem, waar het deze heerschappij betreft.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je zelfbeheersing laat zien en dat je probeert je ego te overwinnen.

Invocatie:

Als je de naam een onbeperkt aantal keren reciteert, vormt dat een bescherming tegen bliksem, vuur, rampen en verdrinkingsgevaar.

  


Al-Mota'Aalie

De meest Verhevene

Al-Mota'aalie is Degene Die geen gelijke heeft voor wat Zijn majesteit, heerlijkheid en macht betreft. Hij kent geen enkele beperking en ten aanzien van Hem zijn zowel verstand als wijsheid ontoereikend.

De juiste houding ten opzichte van de naam is dat je je uiterste best doet om geleid te warden door wat Allah wil, dat je in alle oprechtheid en nederigheid bidt en dat je Hem altijd dient en vereert.

Invocatie:
Als je de naam elke dag  een onbeperkt aantal keren reciteert, dan zullen je problemen opgelost worden. 

Al-Barr

De Bron van alle goedheid
De Plichtsgetrouwe
De Welwillende


Al-Barr is Degene Die de bron is van alle goede en mooie zaken, alsmede van alle heilzame en welwillende handelingen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je uiterste best doet om goed te zijn voor anderen en dat je je ten opzichte van iedereen vol respect, liefde en vriendelijkheid opstelt.

Invocatie:

Als een persoon die in wereldse zaken ondergedompeld is de naam elke dag een onbeperkt aantal keren reciteert, zal hij bevrijd worden uit de doolhof van de liefde voor de wereld.
Als je de naam 7 keer ten behoeve van een klein kind reciteert, zal het kind, totdat het volwassen is, veilig zijn.

Als iemand zich op verkeerde zaken richt, kan de recitatie van de naam bewerkstelligen, dat dit verandert. Hij of zij zal dan een beter leven gaan leiden en zal zich hogere idealen eigen maken.

At-Tawwaab

De Berouwaanvaardende
Dege Die de mens constant richt op berouw


At-Tawwaab is Degene Die de mens na iedere zonde in staat stelt om berouw te tonen. Hij aanvaardt de nederige houding, de invocaties en de verzoeken van de mens in verband met Zijn welwillende genade en vergevensgezindheid.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je aan Allah berouw toont en dat je de fouten van anderen vergeeft en over het hoofd ziet

Invocatie:
Als je de naam elke dag 360 keer na het voormiddaggebed reciteert, zal dat een echte berouw doen ontstaan.

Als je de naam elke dag een onbeperkt aantal keren reciteert, zullen je zaken op een zodanig prettige wijze verlopen, dat je je het niet beter zou kunnen wensen. Bovendien zal je vreugde en geestelijke extase gedurende het gebed ervaren.

AIs je de naam 10 keer reciteert en die op een bepaalde tiran richt, zal de tiran geen macht meer over je hebben.

Al-Montaqim

De Vergelder

Al-Montaqim is Degene Die hen straft welke schuldig zijn aan onverzoenlijkheid en die ongehoorzaam zijn. Zijn vergeldings-macht is voldoende om een ieder, die Hij wil ter verantwoording te roepen. Zeer zeker kan Hij een zware straf uitdelen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je jezelf ter verantwoording roept en dat je jezelf een straf oplegt, die past bij het vergrijp of de mate van ongehoorzaamheid. De soefi's noemen dit riyaada (zelfdiscipline door jezelf een strikte, strenge en sobere levensstijl op te leggen) en modjaahada (je inzetten op het spirituele pad door middel van onthouding). Je moet bovendien met de vijanden van Allah strijden. Als je voor de zaak van Allah vecht, heeft dat ook met vergelding te maken

Invocatie:

Als je jezelf niet op je vijand, die je onrecht heeft gedaan, kunt wreken, kan je de naam regelmatig een onbeperkt aantal keren reciteren. Allah zal dan namens jou wraak nemen. Maar je moet je wel goed afvragen of je grief wel terecht is, voordat je de naam gaat reciteren. 

Al-Afoew

De Schenker van vergiffenis
De Uitwisser van zonden


Al-'afoew is Degene Die zonden vergeeft en fouten en vergissingen over het hoofd ziet.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je probeert vanuit een geest van vergeven en vergeten te Ieven. Als iemand zich hard, wreed of onrechtwaardig naar je opstelt, dan moet je,zonder enige aarzeling, die persoon vergeven en hem zo mogelijk zelfs een dienst bewijzen.

Invocatie:
Als je de naam een onbeperkt aantal keren reciteert, zullen je zonden door Allah de Almachtige, worden vergeven.

Ar-Ra'Oef

Ar-Ra'oef is Degene Die steeds meer zegeningen schenkt en Die de meest vriendelijke en barmhartige is.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je barmhartig opstelt tegenover anderen

Invocatie:
Als je jezelf wil bevrijden van boosheid en van emotionele uitbarstingen moet je enige tijd de naam 10 keer reciteren, nadat je zegeningen hebt uitgesproken over de profeet Mohammed

Als je de naam elke dag een onbeperkt aantal keren reciteert, roept dat de liefde en de genegenheid van anderen voor jou op. Verder zal je een vriendelijk en hoffelijk mens worden.

Maalik-Ol-Molk

De Bezitter van soevereiniteit
De Heerser van het koninkrijk


Maalik-o-Molk is Degene Die de absolute soevereiniteit bezit. Niemand kan Zijn macht gezag, besluiten, opdrachten en bevelen betwisten.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je slechts, naar één Meester - Die absolute soevereiniteit bezit - kijkt en dat je Hem gehoorzaamt, Hem dient en Hem alleen om bepaalde zaken vraagt.

Invocatie:
Als je deze naam elke dag een onbeperkt aantal keren reciteert word je rijk en zal je niet van mensen afhankelijk zijn.

Dhoel-Djalaali-Wal-Ikraam

De Heer van glorie en eer

Dhoel-DjaIaali-wal-lkraam is Degene Die geheel en al volmaakt is en Die een verheven eer, heerlijkheid en majesteit bezit. Hij verleent eer en wat Hij wil.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je aan Hem, de absolute Heerser onderwerpt en dat je met geheel je hart Zijn grootheid en macht erkent

Invocatie:

Als je de naam elke dag een onbeperkt aantal keren reciteert, zullen eerbied, respect, eer en waardigheid je ten deel vallen.

Al-Moqsit

De Billijke
De Onpartijdige


Al-Moqsit is Degene die rechtvaardig en billijk is en Die namens de onderdrukte zich wreekt op de onderdrukker.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je rechtvaardig opstelt en dat je een verzoening probeert te bewerkstelligen tussen de onderdrukker en de onderdrukte.

Invocatie:
Als je de naam een onbeperkt aantal keren reciteert, zal je hart gezuiverd worden van negatieve gedachten.

Als je in één keer de naam 700 keer reciteert, zal je je doel bereiken. 

Al-Djaami'

De Verzamelaar
Degene Die alles in het heelal combineert om Zijn doel te bereiken


AI-Djaami' is Degene Die verschillende waarheden verzamelt en samenbrengt en Die de mensen zal samenbrengen op de dag des oordeels. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is Hij Degene, Die op de dag van de opstanding de diverse Ledematen van een mens weer samen zal brengen en Die de doden zal doen opstaan uit het graf.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je goede uiterlijke eigenschappen probeert eigen te maken, dat je ernaar streeft om innerlijke kwaliteiten te verwerven en dat je jezelf zo vormt dat er in je persoonlijkheid een voorbeeldige, harmonieuze samensmelting van voornoemde karakter trekken ontstaat.

Invocatie:
Als je de naam een onbeperkt aantal keren reciteert, zal je verenigd blijven met je vrienden.

Om je weer met anderen te herenigen, dien je de naam, nadat je een bad genomen hebt, 10 keer te reciteren ten tijde van het voormiddaggebed. Je moet je gezicht naar de hemel richten, vervolgens de ene vinger na de ander sluiten totdat beide handen dicht zijn en tenslotte moet je met je handen over je gezicht wrijven.

  

Al-Ghaniey

De Zelftoereikende
De Rijke


Al-Ghaniey is Degene Die van alles en iedereen voor wat betreft Zijn wezen, Zijn eigenschappen, Zijn namen, Zijn handelingen onafhankelijk is. Alles en iedereen is van Hem afhankelijk, terwijl Hij van niemand afhankelijk is.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je eigen nederigheid, alsmede je eigen materiële en geestelijke armoede, inziet.

Invocatie:
Als je ziek bent of als je door een ongeluk getroffen bent, dien je de naam gedurende enige tijd een onbeperkt aantal keren te reciteren en moet je de naam in de richting blazen van je lichaam. Hierdoor zal je herstellen en je problemen zullen opgelost worden.

Als je de naam elke dag 70 keer reciteert, zullen je financiële omstandigheden zich aanzienlijk verbeteren en zal het je bespaard blijven om van anderen afhankelijk te zijn.

Al-Moghnie

De Verrijker

Al-Moghnie is Degene Die -uit genade en vriendelijkheid - wie Hij maar wil verrijkt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je geld en je invloed gebruikt om mensen te helpen.

Invocatie:
Als je de naam elke dag 1.000 keer reciteert, zal je bevrijd worden van armoede en zal je niet langer van anderen afhankelijk zijn.

Als je elke dag, voordat je de naam 1.000 keer reciteert, 11 keer zegeningen over de profeet Mohammed uitspreekt en dit ook weer na de recitatie van de naam doet, dan zal je innerlijke vrede en uiterlijke rijkdom verkrijgen. De beste tijd om de naam op deze wijze te reciteren is of in het ochtendgebed of na het nachtgebed. 

Al-Maani'

De Verhinderaar
Degene Die dingen afweert welke schadelijk zijn voor Zijn schepping


Al-Maani' is Degene Die datgene tegenhoudt, wat leidt rot lichamelijk letsel, verlies van rijkdom of kinderen. Volgens sommige geleerden op religieus gebied duidt de naam Degene aan Die alle oorzaken doet verdwijnen, welke de veiligheid van de mens bedreigen.

De juiste houding ten opzichte van deze naam, is, dat je Allah om hulp smeekt en dat je leert om op Zijn genade en vriendelijkheid te vertrouwen.

Invocatie:
Als er meningsverschillen ontstaan tussen man en vrouw en de naam wordt gedurende enige tijd elke dag 20 keer gereciteerd, dan zullen die meningsverschillen ophouden te bestaan.

Als je de naam elke dag een onbeperkt aantal keren reciteert, zal dat je beschermen tegen het kwaad en de slechte plannen van anderen.

Als je de naam een onbeperkt aantal keren, zowel `s ochtends als 's avonds reciteert, brengt dat succes met zich mee en zal je het doel wat je voor ogen hebt, realiseren. 

Ad-Daarr

De Brenger van nood

Ad-Darr is Degene Die moeilijkheden veroorzaakt bij wie Hij maar wil. Hij doet verlies, ellende en problemen ontstaan bij wie Hij wil.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je je bewust bent van feit dat elke tegenslag, elk probleem en ieder lijden van Allah  afkomstig is en dat niemand buiten Hem daartoe in staat is.

Invocatie:

Als je elke vrijdagnacht de naam 100 keer reciteert, dan zal je in de nabijheid van Allah geraken en zal je beschermd worden tegen rampen. 

An-Naafi'

An-Naafi is Degene Die gunsten verleent en Die winst doet ontstaan. Al het goede, de gehele winst, alle zaken waar naar je verlangt, komen van Hem en van niemand anders.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je vast houdt aan het geloof dat Allah alleen verantwoordelijk is voor het geven van al het goede van het leven en dat de gehele winst van je activiteiten van Hem komt.

Invocatie:
Als je de naam een onbeperkt aantal keren reciteert wanneer je in een boot zit, biedt dat bescherming regen een storm en zal je niet verdrinken.

Ab-Noer

Het licht

An-Noer is Degene Die zelf licht is en licht geeft aan de mens.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is dat je probeert je hart te reinigen van de aanslag van hebzucht, lusten, dualiteit, bijgeloof en liefde voor de wereld. Tevens dat je je hart verlicht met het licht van de eenheid van Allah en met geloof.

Invocatie:
Als je elke dag de naam een onbeperkt aantal keren reciteert, zal je hart zich vullen met het licht van het geloof.

Als je de Licht-soera uit de Koran, 7 keer op een vrijdagnacht reciteert en gedurende enige tijd de naam 1.000 keer reciteert, zal je hart gereinigd worden en zal het tot verlichting komen. 

Al-Haadie

De Gids

Al-Haadie is Degene Die leiding geeft op het pad van de verlichting, reiniging en innerlijke verandering.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is,  dat je probeert de mensen leiding te geven en ze naar het juiste pad te brengen.

Invocatie:
Als je de naam elke dag een onbeperkt aantal keren reciteert, zal leiding je ten deel vallen.

Al-Badie'

De Onvergelijkbare
De Beginner


Al-Badie' is Degene Die dingen schept zonder dat daarvoor iets vergelijkbaars bestaat, dat wil zeggen, dingen die niet bestaan.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je probeert edele doelen te realiseren en dat je afstand doet van slechte zaken en doeleinden.

Invocatie:

Als je de naam 70.000 keer reciteert, zal je hartenwens vervuld worden. 

Al-Baaqie

De Blijvende

AI-Baaqie is Degene Die altijd leeft en vrij is van vernietiging en dood.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je goede daden verricht en dat je geld uitgeeft op de weg van Allah. Jouw goede daden blijven immers zelfs na de dood voortbestaan en je zal ervoor beloond worden.

Invocatie:
Als je de naam gedurende enige rijd regelmatig 1.000 keer reciteert, vormt dat een bescherming tegen verlies.  

Al-Waaris

De Erfgenaam

Al-Waaris is Degene Die leeft, zelfs nadat de schepping vernietigd is.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je de levenswijze van vrome, heilige en geleerde mensen gaat navolgen.

Invocatie:
Als je de naam regelmatig 1.000 keer tussen het zonsonderganggebed en het nachtgebed reciteert, zal je innerlijk geen verbazing meer kennen.

Als je de naam 100 keer reciteert bij zonsopgang ben je veilig voor zorgen en problemen. 

Ar-Rasjied

De Gids naar het juiste pad
De feilloze Leider


Ar-Rasjied is Degene Die elke mens leiding geeft. Zijn werk krijgt gestalte zonder dat raadgeving nodig is en zonder dat iemand Hem daarin begeleidt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is,dat je de mensen weet af te houden van slechte levensgewoonten en dat je ze het juiste pad toont en ze ervan overtuigt om de geboden en verboden in acht te nemen.

Invocatie:
Als je de naam elke dag 100 keer in het nachtgebed reciteert, zal Allah je de middelen verschaffen om de verlossing te realiseren.

Als je de naam 1.000 keer tussen het zonsonderganggebed en het nachtgebed reciteert, zal je, via een droom of door middel van je intuïtie, de oplossing van je problemen krijgen.

Als je de naam elke dag zoveel keren als je maar kunt reciteert, dan zullen je problemen opgelost worden en zullen je omstandigheden zich aanzienlijk verbeteren.

As-Saboer
De Geduldige

As-Saboer is Degene Die ten oneindig geduld kent. De mens wordt niet onmiddellijk door Hem gestraft voor zijn zonden en ongehoorzaamheid. Hij heeft nooit haast. Volgens sommige geleerden op religieus gebied is het zo dat als Hij iets op een bepaalde tijd wil gaan doen, Hij dat nooit doet vóór de tijd aanbreekt.

De juiste houding ten opzichte van deze naam is, dat je altijd geleid moet worden door de geest van gehoorzaamheid en dat je altijd een houding aanneemt van vergeven en vergeten.

Invocatie:

Als je de naam elke dag 100 keer voor zonsopgang reciteert, beschermt dat je tegen zonden en tegen kritiek en jaloersheid van anderen.

 

  
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Laat een reactie achter ...